МЕТАФІЗИЧНИЙ ДИСКУРС ПОЕМИ «ХРЕСТ» М. РУДЕНКА

Ключові слова: Великий голод, єдність, ідеалізм, ліричний герой, матеріалізм, метафізичне питання, персонаж, світогляд, універсум

Анотація

У статті розглянуто поему «Хрест» М. Руденка крізь призму філософії метафізики. В основу розвідки покладено телеологічну концепцію, котра передбачає наявність нематеріального первня в усіх явищах дійсності. Відповідність цієї онтологічної парадигми ідеалістичним поглядам письменника вможливила проведення комплексного аналізу художнього світу твору із залученням широкого спектра матеріалів філософсько-релігійного та інтермедіального змісту. Серед них – святі писання, праці Арістотеля, Платона, Т. Гоббса, М. Гайдеґґера, дослідження з природничих наук тощо. Апелюючи до виявлення й потрактування метафізичних рефлексів у естетичному й аксіологічному пластах універсуму поеми, розкрито авторське бачення подій Голодомору. З’ясовано, що його специфіка полягає у стереоскопічному погляді на трагедію Великого голоду крізь призму загальнолюдських і національних морально-етичних «дороговказів». Вони закодовані у психокосмі особистості та пригнічуються агресивними соціальними системами з метою контролю та псування людської натури. З урахуванням ціннісних орієнтирів М. Руденка витлумачено ключові ідейні рушії тексту, описано їх реалізацію через часопросторові й імагологічні «координати» поеми, задані висхідним вектором руху в межах еволюційного пошуку ліричного суб’єкта й центрального персонажа, які намагаються знайти відповідь на метафізичне питання в різних вимірах дійсності, де функція ситуативного рушія відводиться подіям Голодомору, котрі трактуються письменником як моторошна правда – противага догматичній ілюзії, нав’язаній народові чиновниками для підтримки тогочасної влади. На базі змістового аспекту визначено основні структурні обриси універсуму твору, котрі виявляються в його інтенціональній системі у формі автологічних і металогічних художніх засобів, а також розмаїтих наративних прийомів. У результаті дослідження встановлено роль філософії метафізики в організації мистецького світу «Хреста». Описано парадигму мислення й динаміку існування персонажів твору, їх взаємодію з елементами хронотопу. Висвітлено основні риси авторського ідіостилю в тексті, охарактеризовано місце поеми в доробку й життєвій драмі М. Руденка.

Посилання

1. Гоббс Т. Левіафан. Київ : Дух і Література, 2000. 606 с.
2. Левченко О.О. Неоромантична поетика прози Михайла Коцюбинського : дис. … канд. філол. н. : 10.01.01. Черкаси, 2019. 204 с.
3. Логвиненко Ю.В. Трагедія Голодомору у творчості Миколи Руденка. Слово і час : науково-теоретичний журнал. Київ : Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка. 2017. № 9. С. 69–78.
4. Руденко М.Д. Вибране. Вірші та поеми (1936–2002) / упоряд. Л.М. Талалай. Київ : Дніпро, 2004. 797 с.
5. Руденко М.Д. Хрест : поема. Балтимор–Торонто : Смолоскип, 1977. 31 с.
6. Aristotle. Nicomachean Ethics. Kitchener : Batoche Books, 1990. 182 p.
7. Aristotle. The Metaphysics. Delhi : Delhi Open Books, 2021. 291 p.
8. Fischer A., Halperin E., Canetti D., Jasini A. Why We Hate. Current Directions in Psychological Science : sc. journ. New York : SAGE Publishing. 2018. Vol. 10. № 4. P. 309–320.
9. Heidegger M. Introduction to Metaphysics. New Haven & London : Yale University Press, 2000. 255 p.
10. Hennig B. The Four Causes. The Journal of Philosophy : sc. journ. New York : The Journal of Philosophy Inc. 2009. Vol. 106. № 3. P. 137–160.
11. Kierkegaard S. Either/Or. Princeton : Princeton University Press, 1944. 304 p.
12. Kowaluk M. The Poetry of Mykola Rudenko : thesis … of Doctor of Philosophy. Edmonton : The University of Alberta, 1980. 116 p.
13. Papineau D. Thinking about Consciousness. Oxford : Clarendon Press, 2002. 280 p.
14. Plato. The Republic. Moscow : Roman Roads Press, 2013. 370 p.
15. Saha A., Choudhury P. Big Bang Theory and Expansion of Universe. International Journal of Scientific & Engineering Research : sc. journ. Mumbai : IJSER. 2016. Vol. 7. № 4. P. 225–228.
16. Woodson C.B. The Fate and Impact of Internal Waves in Nearshore Ecosystems. Annual Review of Marine Science : sc. journ. Palo Alto : Annual Reviews. 2018. Vol. 10. P. 421–441.
Опубліковано
2023-12-19
Як цитувати
Смирнов, О. В. (2023). МЕТАФІЗИЧНИЙ ДИСКУРС ПОЕМИ «ХРЕСТ» М. РУДЕНКА. Мова. Література. Фольклор, (2), 65-73. https://doi.org/10.26661/2414-9594-2023-2-9
Розділ
РОЗДІЛ II. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО