ПОЗИЦІЙНА РЕАЛІЗАЦІЯ ГОЛОСНИХ В ІМЕННИКОВИХ ЗАКІНЧЕННЯХ (НА МАТЕРІАЛІ ЗАХІДНОПОЛІСЬКИХ

  • Р. С. Зінчук
Ключові слова: говірка, голосні фонеми, позиційні варіанти голосних, іменник, відмінок, флексія

Анотація

На матеріалі західнополіських і суміжних говірок проаналізовано флексійну систему іменників з огляду на вияви в говіркових закінченнях фонетичних закономірностей окресленої території, зокрема специфіки позиційної реалізації сучасних голосних. Установлено, що флексійну варіантність у субстантивній парадигмі визначають такі типові для системи вокалізму досліджуваного ареалу особливості: обниження і розширення вимови наголошеного [и] > [ие], [е] після твердого консонанта; підвищення і звуження артикуляції ненаголошеного [е] > [и], [і]; заступлення наголошеного [а] > [′е] після м’якого та шиплячого приголосного; пересування артикуляції ненаголошеного [о] до високого підняття і посилення його лабіалізації.

Посилання

1. Аркушин Г. Л. Західнополіська діалектологія : навч. посіб. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. 257 с.
2. Бевзенко С. П. Відмінності української діалектної мови на морфологічному рівні. Українська діалектна морфологія. Київ, 1969. С. 5–14.
3. Глуховцева К. Д. Динаміка українських східнослобожанських говірок : монографія. Луганськ : Альма-матер, 2005. 592 с.
4. Зінчук Р. С. Рефлекси давніх голосних у системі словозміни іменників західнополіських і суміжних говірок. Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького національного університету : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ж. В. Колоїз. Кривий Ріг, 2013. Вип. 9, Ч. 2. С. 58–70.
5. Зубрицька М. І. Бойківська іменникова словозміна : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 Київ, 1992. 19 с.
6. Історія української мови. Морфологія / упор. С. П. Самійленко та ін. Київ : Наук. думка, 1978. 539 с.
7. Корзонюк М. М. Матеріали до словника західноволинських говірок. Українська діалектна лексика. Київ, 1987. С. 62–267.
8. Матвіяс І. Г. Іменник в українській мові. Київ : Радянська школа, 1974. 184 с.
9. Рябець Л. В. Словозміна іменника в говірках центральнополісько-середньонаддніпрянської суміжності : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01. Київ, 1999. 16 с.
Опубліковано
2018-12-13
Як цитувати
Зінчук, Р. С. (2018). ПОЗИЦІЙНА РЕАЛІЗАЦІЯ ГОЛОСНИХ В ІМЕННИКОВИХ ЗАКІНЧЕННЯХ (НА МАТЕРІАЛІ ЗАХІДНОПОЛІСЬКИХ. Мова. Література. Фольклор, (1), 75-81. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology/article/view/582