НОМІНАТИВНИЙ ПРОСТІР “РОЗУМ” В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ

  • І. Г. Саєвич
  • Т. О. Ключник
Ключові слова: лінгвокультурний концепт, антропоцентризм, аксіологічна маркованість, оцінність, номінативний простір, концепт РОЗУМ

Анотація

У статті зроблено спробу обґрунтувати антропоцентричний вимір концепту РОЗУМ і з’ясувати структуру його номінативного простору. Визначено, що номінативне ядро концепту формують лексеми розум, розумний, розуміти, мозок, думка, інтелект. На підставі аналізу різнобічного фактичного матеріалу (Система – Анкета – Текст) окреслено статус “РОЗУМ” як однієї з лінгвокультурних домінант, ієрархічно підпорядкованих концепту ЛЮДИНА. Стверджується, що у свідомості лінгвоспільноти РОЗУМ постає і як вагомий показник повноцінної ментальної діяльності, і як неодмінний критерій онтології Homo sapiens загалом.

Посилання

1. Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов. / пер. с англ. А. Д. Шмелева. Москва : Языки славянской культуры, 2001. 288 с.
2. Воркачев С. Г. Studia selecta: избранные работы по теории лингвокультурного концепта : монография. Волгоград : Парадигма, 2013. 167 с.
3. Голубовська І. О. Етнічні особливості мовних картин світу. 2-ге вид. Київ : Логос, 2004. 284 с.
4. Дзюбенко О. М. Концепт НАВЧАННЯ у латинській, українській та англійській мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15. Київ, 2014. 18 с.
5. Калько В. В. Репрезентація рівня інтелектуального розвитку людини в українських пареміях. Науковий вісник Херсонського державного університету. Лінгвістика. Херсон, 2012. Вип. 10. С. 187–192.
6. Левченко О. П. Інтерлінгвальне та національне у фразеологічних прототипах Глупоти. Вісник Луганського педагогічного університету ім. Т. Шевченка. Луганськ : Альма-матер, 2004. № 5 (73). С. 169–174.
7. Левченко О. П. Фразеологічна символіка: лінгвокультурологічний аспект : монографія. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2005. 352 с.
8. Леонтьева Т. В. Интеллект человека в русской языковой картине мира : монография / под ред. Е. Л. Березович. 2-е изд. Москва : Флинта, 2014. 272 с.
9. Мех Н. О. Лінгвокультурологема ЛОГОС: когнітивний, прагматичний, функціонально-стилістичний аспекти : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01. Київ, 2009. 36 c.
10. Приходько А. М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики. Запоріжжя : Прем’єр, 2008. 332 с.
11. Саєвич І. Г. Антропоцентричний вимір концепту ЖИТТЯ. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови / відп. ред. М. Я. Плющ. Київ, 2015. Вип. 12. С. 156–164.
12. Урысон Е. В. Проблемы исследования языковой картины мира : Аналогия в семантике. Москва : Языки славянской культуры, 2003. 223 с.
13. Урысон Е. В. Ум 1, Разум, Рассудок, Интеллект. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / под общ. рук. Ю. Д. Апресяна. Москва : Школа “Языки русской культуры”, 2003. С. 1203–1206.
14. Філософський енциклопедичний словник / гол. ред. В. І. Шинкарук. Київ : Абрис, 2002. 742 с.
15. Ясіновська О. В. Антропоморфні ознаки концепту ДУМКА в художньому дискурсі Івана Франка : індивідуальний субкод. Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. Київ : Міленіум, 2013. № 1. С. 113–122.
Опубліковано
2018-12-13
Як цитувати
Саєвич, І. Г., & Ключник, Т. О. (2018). НОМІНАТИВНИЙ ПРОСТІР “РОЗУМ” В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ. Мова. Література. Фольклор, (1), 114-120. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology/article/view/589