СЛОВОТВІРНА СТРУКТУРА АБСТРАКТНИХ ІМЕННИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ХІ – ХІІІ СТ.

  • Т. В. Сіроштан
Ключові слова: абстракт, абстрактний іменник, лексико-словотвірний тип, словотвірна структура, суфікс

Анотація

У статті на матеріалі памʼяток давньої руськоукраїнської мови ХІ–ХІІІ ст. аналізуються абстрактні найменування з погляду їх семантики та словотворення. Встановлено, що універсальними дериваційними засобами для абстрактів виступають суфікси -ие та -ств(о). Девербативи представлені також похідними на -тв(а), -б(а), -об(а), -в(а) та з нульовим суфіксом. Для творення абстрактів від прикметникових основ використовувалися форманти -ость, -от(а), -ет(а), -ин(а), -б(а) та -Ø. Серед відприкметникових абстрактів поширеними були конфіксальні та композитно-суфіксальні структури.

Посилання

1. Білоусенко П. І., Іншакова І. О. Суфікс -ота (-ета) в українській мові ХІ–ХІІІ ст. Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : зб. наук. праць. Вип. 15. С. 16–25.
2. Білоусенко П. І., Німчук В. В. Нариси з історії українського словотворення (суфікс -ина). Запоріжжя – Ялта – Київ : ТОВ “ЛІПСˮ ЛТД, 2009. 252 с.
3. Білоусенко П. Питання словотвірної потенції і реалізації формантів (на матеріалі суфіксів -и~ та -ство). Нова філологія. 2000. № 1(9). С. 135–155.
4. Білоусенко П. І., Сабліна С. В. Суфікс -а(ва) в українській мові ХІ–ХІІІ ст. Філологічні трактати. Т. 9. 2017. № 4. С. 15–19.
5. Вступ до порівняльно-історичного вивчення слов’янських мов / за ред. О. С. Мельничука. Київ : Наук. думка, 1966. 596 с.
6. Ліпич В. М. Нариси з історії українського словотворення (композитно-суфіксальна деривація іменників української мови ХІ–ХVІІІ ст.). Донецьк : ТОВ “Юго-Восток, Лтдˮ, 2007. 158 с.
7. Нариси з історії українського словотворення (іменникові конфікси) / П. І. Білоусенко, І. О. Іншакова, К. А. Качайло, О. В. Меркулова, Л. М. Стовбур. Запоріжжя – Кривий Ріг, 2010. 480 с.
8. Полюга Л. М. Абстрактна лексика. Українська мова : енциклопедія. Київ : Вид-во “Укр. енцикл.” ім. М. П. Бажана, 2004. С. 7–8.
Опубліковано
2018-12-17
Як цитувати
Сіроштан, Т. В. (2018). СЛОВОТВІРНА СТРУКТУРА АБСТРАКТНИХ ІМЕННИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ХІ – ХІІІ СТ. Мова. Література. Фольклор, (2), 99-110. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology/article/view/612