АБСТРАКТНІ ІМЕННИКИ НА -ЬВА, -ОВА У СЛОВОТВІРНІЙ СИСТЕМІ ПРАСЛОВ’ЯНСЬКОЇ МОВИ

  • Т. В. Сіроштан
Ключові слова: абстракт, дериват, словотвірний формант, суфікс, мотивувальна основа, лексико-словотвірний тип

Анотація

У статті досліджується словотвірна структура абстрактних іменників із суфіксами -ьbа, -оbа на матеріалі праслов’янської мови, з’ясовуються особливості їхньої мотивації та визначається продуктивність лексико- словотвірних типів. Аналізовані деривати найчастіше утворюються від дієслівних (із загальним значенням ‘опредметнена дія’), рідше – від прикметникових основ (‘узагальнена ознака, якість’). Вивчення специфіки словотворення абстрактів дописемного періоду дає важливий матеріал для розуміння будови й функціонування таких слів у дериваційній системі української мови.

 

Посилання

1. Вступ до порівняльно-історичного вивчення слов’янських мов / за ред. О. С. Мельничука. – К. : Наукова думка, 1966. – 596 с.
2. Полюга Л. М. Українська абстрактна лексика ХІV – першої половини ХVІІ ст. / Л. М. Полюга. – К. : Наукова думка, 1991. – 240 с.
3. Словотвір сучасної української літературної мови. – К. : Наук. думка, 1979. – 408 с.
4. Тома Н. М. Семантико-стилістичні параметри функціонування абстрактної лексики у творах Петра Могили : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Наталія Михайлівна Тома. – К., 2011. – 227 с.
5. Sławski F. Zarys słowotworstwa prasłowian’skiego / F. Sławski // Słownik prasłowian’ski. – Wrocław. Warszawa. Krakow. Gdan`sk. – T. 1. – 1974. – S. 43–141.
6. Wojtyła-Šwierzowska M. Prasłowiańskie abstractum. Słowotwórstwo. Semantyka / Formacje tematyczne. – PAN. Prace Sławistyczne. 30 – Wrocław – Warszawa, 1992. – 185 s.
Опубліковано
2017-06-20
Як цитувати
Сіроштан, Т. В. (2017). АБСТРАКТНІ ІМЕННИКИ НА -ЬВА, -ОВА У СЛОВОТВІРНІЙ СИСТЕМІ ПРАСЛОВ’ЯНСЬКОЇ МОВИ. Мова. Література. Фольклор, (1), 204-209. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology/article/view/655