МОДЕЛЮВАННЯ ОСВІТНІХ СИСТЕМ ЕКОНОМІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА

  • А. А. Загородня
Ключові слова: економічна галузь, модель, моделювання, освітні системи, Республіка Польща, Україна

Анотація

У статті аналізуються моделі освітніх систем економічної галузі України та Республіки Польща. Подається аналіз понять «освітнє середовище», «модель». Акцентується увага на особливостях економіки як обʼєкта моделювання. Розкриваються загальні вимоги до моделі майбутнього фахівця економічної галузі.

Посилання

1. Гейл Д. Теория линейных экономических моделей: Пер. с англ. Москва: Прогресс, 1963. 234 с.
2. Мачинська Н. Модель педагогічної світи магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю в контексті акмеологічного підходу. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: серія: Педагогіка. 2014. № 1 (12). С. 53-58.
3. Про основні компетенції для навчання протягом усього життя / 18 грудня 2006 року // Рекомендація 2006/962/ЄС Європейського Парламенту та Ради (ЄС). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_975
4. Уваркіна О., Пучков О. Освіта в комунікативному просторі. Вища освіта України, том І. Темат. вип.«Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». Київ- Кіровоград, 2014. C.107-111.
5. Штофф В. Моделированиеи философия. Москва:-Ленинград: Наука, 1966. 302 c.
6. Ямбург Е. Гармонизация педагогических парадигм – стратегия развития образования. URL: http://www.mgppu.ru/ru/practice/conf/doc.php?d=159
7. Commission of the European Communities. Brussels, 21.11.2001. COM (2001) 678 final. Communication from the Commission «Making a European Area of Life long Learning a Reality». URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ
8. Daszkiewicz M., Wrona S. Kształcenie ustawiczne – szansa czy konieczność (implikacje marketingowe dla uczelni ekonomicznych). Marketing i Rynek.2014. № 8. С. 223-228. DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/1-21
9. Kushnir V.Innovative Education as a Means of Formation of Teachers. Scientific notes. Iss. 102. Ser.: Teaching science. Kirovograd: V.Vynnychenko KSPU, 2012. P. 63-69.
10. Organizacja system edukacji w Polsce 2009/2010. Komisja Europejska: Eurybase, 2010. 340 s. (Polskie prawo).
11. Salata E. Praktyczne ksztalcenie nauczycieli edukacji technicznо. Ksztalcenie zawodowe w kontekscie europejski cram kwalifikacji: Monografia. 2008. pp. 208-214.
Опубліковано
2017-09-26
Як цитувати
Загородня, А. А. (2017). МОДЕЛЮВАННЯ ОСВІТНІХ СИСТЕМ ЕКОНОМІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 13-18. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1125