ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ АНГЛІЙСЬКОМОВНОЇ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ ПРОФЕСІЙНИХ ЛІЦЕЇВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ

  • Я. С. Пономаренко
Ключові слова: професійний ліцей, технічний профіль, англійськомовна читацька компетентність, професійно орієнтований підхід, середня професійна освіта

Анотація

У статті розглянуто сучасний стан проблеми формування професійно орієнтованої англійськомовної читацької компетентності в учнів професійних ліцеїв технічного профілю. Визначено рівень англійськомовної підготовки учнів. Проаналізовано шляхи вирішення питання, що досліджується, у руслі професійно орієнтованого підходу.

Посилання

1. Возниця Б. В. Використання методу «LifeMap» («Карта життя») на уроках англійської мови для розвитку звʼязного мовлення учнів. Таврійський вісник освіти. Херсон, 2017. № 1. С. 60–65.
2. Голяк М. Формування професійних якостей майбутніх фахівців туристичної галузі у процесі іншомовної підготовки у ПТНЗ. Педагогіка і психологія професійної освіти. Львів, 2013.№ 4. С. 87–95.
3. Короленко Ж. В. Формирование текстовой компетенции учащихся лицея в иноязычном образовательном пространстве: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Ставроп. гос. ун-т. Ставрополь, 2006.27 с.
4. Невмержицкая Е. В. Этноориентированная методика обучения иностранному языку в системе среднего профессионального образования: автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13.00.02 / Рос. ун-т дружбы народов. Москва, 2011. 51 с.
5. Олійник І. Використання методу проекту на уроках англійської мови. Профтехосвіта. Київ, 2012. №10. С. 29–33.
6. Пахомова Т. О., СенченкоЯ. С. Професійно орієнтовані тексти як навчальний матеріал для формування англійськомовної читацької компетентності учнів професійних ліцеїв технічного профілю. Сучасна германістика: теорія і практика: матер. Всеукр. наук.- практ. конф. (Дніпропетровськ, 10-11 листопада 2015 р.). Дніпропетровськ: Дніпр. нац. ун-т ім. О. Гончара, 2015. С. 88–90.
7. Вдович С. М., Палка О. В. Сучасні освітні технології мовної підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування: методичний посібник. Київ: Педагогічна думка, 2013. 128 с.
8. Сырецкая В. А. Текст в системе коммуникативной деятельности учащихся на занятиях по иностранному языку в техническом лицее. Совершенствованиеи внедрение системы менеджмента качества образования: сб. материалов региональной научно- методической конференции, посвященной 75-летию ГОУ ВПО «Сибирская государственная геодезическая академия» (Новосибирск, 6–7 февраля 2008 г.). Новосибирск: СГГА, 2008. С. 123–125.
9. Chantoem Rewadee, Rattanavich Saowalak Just-in-Time Teaching Techniques through Web Technologies for Vocational Studentsʼ Reading and Writing Abilities.English Language Teaching. London, 2016. Vol. 9. No. 1. P. 65–76.
10. Erna Dwi Jayanti Developing Reading Learning Materials for the Grade X Students of Computer Engineering and Networking Program at SMKN 1 Pundong in the Academic Year of 2014/2015 : A Thesis / English Education Department, Faculty of Languages and Arts, Yogyakarta State University, 2015. 324 p.
Опубліковано
2017-09-26
Як цитувати
Пономаренко, Я. С. (2017). ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ АНГЛІЙСЬКОМОВНОЇ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ ПРОФЕСІЙНИХ ЛІЦЕЇВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 124-132. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1142