ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

  • О. О. Самсонова Запорізький національний університет
Ключові слова: історико-теоретичні засади, розвиток професіоналізму, вихователь закладу дошкільної освіти, дитиноценризм, дошкільна освіта, професія

Анотація

У статті висвітлено філософські, педагогічні, психологічні підходи до розуміння розвитку дошкільної освіти як початкової ланки всієї освітньої системи. Визначено пріоритети дошкільної освіти, розглянуто підходи до розвитку професіоналізму вихователя закладу дошкільної освіти. Проаналізовано надбання педагогічної та психологічної теорії щодо становлення й розвитку дошкільної освіти, історико-теоретичні засади процесу розвитку професіоналізму вихователів закладів дошкільної освіти, визначено його хронологічні періоди та їх характеристики. Так, на основі критеріальної матриці визначено такі етапи: загальнотеоретичний (до середини 80-х рр. ХХ ст.), у якому відбувалося формування теоретичної основи дошкільної освіти, а також програмно-методичне оформлення його змісту; парадигмальний (1986–1991 рр.), у якому запропоновано базові концепції дошкільної освіти, що визначили принципово нові підходи до її змісту; концептуальний (1992–1999 рр.), у якому розроблено та представлено варіативні психолого-педагогічні концепції дошкільної освіти. Також розкрито проблему сучасного закладу дошкільної освіти, який гостро потребує вихователя, здатного адекватно і швидко реагувати на зміни освітньої ситуації, використовувати інноваційні технології виховання, спроможного до принципової їх переорієнтації на сучасні пріоритети, до творчого розв’язання нових назрілих проблем, у зв’язку з чим мета освіти може бути представлена як безперервний особистісно- професійний розвиток педагога якісно нового типу. Звертається увага, що наукою доведено таке: закономірності творення нової особистості в умовах сьогодення як ніколи актуалізують проблему розвитку професіоналізму фахівця в сучасній теорії та практиці навчання й виховання, а формування й удосконалення компонентів досліджуваного феномена можливі тільки в процесі саморозвитку особистості.

Посилання

1. Біла книга національної освіти України / НАПН України ; за заг. ред. В.Г. Кременя. Київ : Інформ. системи, 2010. 340 с.
2. Богуславская Т.Н. Формирование теории содержания дошкольного образования в отечественной педагогике второй половины ХХ в. Педагогика. 2013. № 2. С. 31–38.
3. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. Москва, 1986. 234 с.
4. Зязюн І.А. Філософія поступу і прогнозу освітньої системи. Педагогічна майстерність: проблеми, пошуки, перспективи : монографія. Київ, Глухів : РВВ ГДПУ, 2005. С. 10–18.
5. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. Москва : Академия, 2000. 415 с.
6. Кремень В. Освіта в контексті сучасних соціокультурних змін. Філософія освіти. 2008. № 1–2(7). С. 15–21.
7. Професійна освіта : словник : навчальний посібник / уклад. С.У. Гончаренко та ін. ; ред. Н.Г. Ничкало. Київ : Вища школа, 2000. 380 с.
8. Ушинский К.Д. Три элемента школы. Педагогические сочинения. Москва : Педагогика, 1988. Т. 1. С. 177–193.
Опубліковано
2020-10-21
Як цитувати
Самсонова, О. О. (2020). ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 24-28. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1433