ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ІМЕННИКІВ PLURALIA TANTUM ІЗ СУФІКСОМ -КИ

Ключові слова: словотвірна структура іменників pluralia tantum, плюративи із суфіксом -ky в праслов’янській мові, лексикалізація граматичних форм множини, лексико- словотвірні типи множинних іменників

Анотація

Дослідження присвячено опису історії творення іменників pluralia tantum за допомогою суфікса -ки- (<-ky) від найдавніших часів до сучасності. Праслов’янські реконструкції дають підстави стверджувати, що творення плюративів розпочалося в найдавніші часи. Поштовхом до появи іменників pluralia tantum була лексикалізація граматичних форм множини, за якої утворюються або абсолютно дефектні в числовому аспекті імена (деривати, що не мають форм однини), або імена, у яких у множині спостерігаються регулярні або нерегулярні зрушення лексичного значення. Плюративи із суфіксом -ky функціонували в праслов’янській мові: *obstatъky ‘залишки’, оbžinъky ‘свято врожаю’, *оbtirъky ‘опилки’ тощо. Словотворчі форманти в таких дериватах сприймались як засоби їхнього творення, тому нові іменники pluralia tantum можуть виникати, оминаючи процес лексикалізації множинної форми. Деривати з цим формантом у зв’язку зі специфікою давньорусько- українських пам’яток не документуються в обстежених текстах ХІ – ХІІІ ст. Іменники pluralia tanum з абстрактним і конкретним значенням на -ки творилися в староукраїнській мові від дієслів, іменників, рідше – прикметників. Девербативи мали значення опредметненої дії та результатів дії, десубстантиви називали різні конкретні предмети. У новій українській мові документується значне зростання дериватів, що продукуються за допомогою форманта -ки. Серед найменувань опредметненої дії виформувалася група множинних іменників, що позначають обрядові дії, а низка найменувань результатів дії значно поповнилась новотворами, які позначають залишки, рештки після дії та багато інших конкретних назв (інструменти, одяг, продукти харчування тощо). Серед десубстантивів сформувалась група імен з демінутивним чи гіпокористичним значенням. Суфікс -ки займав вагомий простір у творенні іменників pluralia tantum упродовж усієї історії української мови, він збагатив словотворчі ресурси української мови.

Посилання

1. Білоусенко П., Бойко Л. Словотвірна структура праслов’янських іменників pluralia tantum. Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. 2015. № 1. С. 354–359.
2. Горпинич В. Українська словотвірна дериватологія : навчальний посібник (тексти лекцій). Дніпропетровськ : ДДУ, 1998. 189 с.
3. Ґрещук В. Український відприкметниковий словотвір. Івано-Франківськ : видавництво «Плай» Прикарпатського університету ім. В. Стефаника, 1995. 208 с.
4. Новиков Л. Лексикализация форм числа существительных в русском языке. Избранные труды. Т. 2 : Эстетические аспекты языка. Москва, 2001. 842 с.
5. Селіванова О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія. Полтава : Довкілля-К, 2006. 718 с.
6. Словник української ономастичної термінології / укл. Д. Бучко, Н. Ткачова. Харків : Ранок-НТ, 2012. 256 с.
7. Сцяцко П. Беларускае народнае словаутварэнне. (Афіксальныя назоунікі). Мінск : Навука і тэхніка, 1977. 320 с.
8. Тараненко О. Лексикалізація. Українська мова : енциклопедія / редкол.: В. Русанівський, О. Тараненко (співголови), M. Зяблюк та ін. 2-ге вид., випр. і доп. Київ : Українська енциклопедія, 2004. С. 295–296.
Опубліковано
2021-09-17
Як цитувати
Білоусенко, П. І., Бойко, Л. П., & Тернова, А. І. (2021). ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ІМЕННИКІВ PLURALIA TANTUM ІЗ СУФІКСОМ -КИ. Мова. Література. Фольклор, (1), 27-37. https://doi.org/10.26661/2414-9594-2021-1-4

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають