СИМВОЛІЧНО-МЕТАФОРИЧНИЙ ОБРАЗ «ЖИТТЯ» У ПОЕТИЧНОМУ ІДІОСТИЛІ ТОДОСЯ ОСЬМАЧКИ

Ключові слова: ідіостиль, ідіостилістична домінанта, символіко-метафоричний образ «життя», образна паралель, семно-компонентний аналіз

Анотація

У статті досліджено особливості реалізації символічно-метафоричного образу «життя» у поетичній мові Тодося Осьмачки. Уперше детально описано образні паралелі «життя – дорога», «життя – книга», «життя – театр (чорна драма)», традиційні для поетики українських символістів, що дозволяє розглядати творчу спадщину митця крізь призму символістської поетичної традиції. Для аналізу семантичних перетворень застосовано порівняльний метод та семно-компонентний аналіз, що дозволяє проаналізувати структуру метафоричного / символічного значення, установити співвідношення компонентів-сем, вивчити семантичні процеси під час метафоризації слова. Тодось Осьмачка є автором особливої трисферної поетичної моделі світу, яка зумовлює розподіл уживаних образів на такі, що відповідають «астральній» моделі світу, «земній» моделі світу та сфері почуттів. Установлено, що в багатьох випадках образна парадигма життя взаємодіє з комплексами «тваринний світ» та «сфера почуттів», зокрема із традиційними орнітологічними символами «сокіл» і «орел», а також із типовими для української поетичної моделі світу образами «душа» і «серце». Для дослідження свідомо обрано твори різних періодів творчості поета, оскільки це дає можливість простежити розвиток метафоричних парадигм. Попри те, що символічно-метафоричний образ «життя» не належить до ідіостилістичних домінант у ранньому періоді (збірки «Круча» (1922 р.), «Скитські вогні» (1925 р.), «Клекіт» (1929 р.), доведено необхідність дослідження і тих образів, що перебувають на периферії. Ідіостилістичні домінанти не є константами, із плином часу частотність і символічне наповнення можуть змінюватись. Доведено, що більшість метафор із компонентом «життя» реалізовані у збірці «Китиці часу» (1943– 1948 роки), що дає змогу вважати їх новоствореною домінантою ідіостилю. Для встановлення первинного значення традиційних образів-символів використано роботи Миколи Костомарова «Слов’янська міфологія», Джека Тресиддера «Словарь символов», семно-компонентний аналіз проведено із застосуванням одинадцятитомного «Словника української мови».

Посилання

1. Белевцова С. Особливості реалізації міфологем у межах естетики символізму й неокласицизму (на матеріалі творчості В. Свідзінського та М. Драй-Хмари). Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Харків : Вид-во ХДПУ, 2014. Вип. 37. С. 111–116.
2. Бобро М. Аксіологічні та лінгвокультурні параметри концепту «життя» як складника української концептосфери : автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Харків, 2018. 20 с.
3. Галів У. Етноцентричне наповнення образу «життя» у поезії Василя Стуса. Актуальні питання гуманітарних наук. 2013. Вип. 7. С. 167–171.
4. Грижак Л. Концептуальні метафори сучасного англомовного пісенного дискурсу. Актуальні питання гуманітарних наук. 2020. Вип 32. С. 99–104.
5. Дунаєвська О., Чаюк Т. Метафоризація концепту LIFE / ЖИТТЯ в англомовному поетичному рок-дискурсі (на матеріалі інді-рок-гурту “Imagine dragons”). Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. 2019. Vol. VII (33). P. 31–34.
6. Єрмоленко С. Фольклор і літературна мова. Київ : Наукова думка, 1987. 245 с.
7. Костомаров М. Слов’янська міфологія. Київ : Либідь, 1994. 384 с.
8. Кравець Л. Концептуальна метафора в мові української поезії ХХ ст. Слов’янські мови : збірник наукових праць. Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2018. Вип. 1 (13). С. 136–147.
9. Лисенко Н. Архетипні символи як детермінанти поетичної моделі світу. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Філологія». 2015. Вип. 73. С. 129–131.
10. Мініч Л. Загальнонаціональні концепти «душа», «життя», «любов», «вода», «земля» у поезії М. Вінграновського. Рідний край. 2010. Вип. 1. С. 101–105.
11. Словник української мови : в 11-ти т. Київ : Наукова думка, 1970–1980.
12. Ставицька Л. Естетика слова в українській поезії 20–30-х рр. ХХ ст. Київ : Правда Ярославичів, 2000. 154 с.
13. Осьмачка Тодось. Поезії. Київ : Рад. письменник, 1991. 252 с.
14. Тресиддер Дж. Словарь символов. Пер. с англ. Москва: Фаир-Пресс, 1999. 448 с.
15. Цуркан І. Олександр Олесь як медіум між європейським та українським символізмом. Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових статей. Київ : Вид-во Київського університету імені Бориса Грінченка, 2016. С. 107–113.
16. Юсип-Якимович Ю. Поетична фонетика в дзеркалі семантики: акустичний (слуховий) світ слов’янського символізму. Українське мовознавство. 2017. Вип. 47/2. С. 101–106.
Опубліковано
2021-09-17
Як цитувати
Лисенко, Н. О., & Вялих, І. Ю. (2021). СИМВОЛІЧНО-МЕТАФОРИЧНИЙ ОБРАЗ «ЖИТТЯ» У ПОЕТИЧНОМУ ІДІОСТИЛІ ТОДОСЯ ОСЬМАЧКИ. Мова. Література. Фольклор, (1), 118-123. https://doi.org/10.26661/2414-9594-2021-1-16