АНТРОПОМОРФНІ МЕТАФОРИ В ПОЕТИЧНІЙ МОВІ ТОДОСЯ ОСЬМАЧКИ

Ключові слова: ідіостиль, метафорична бінарма, образна паралель, семно- компонентний аналіз, ідіостилістична домінанта

Анотація

У статті розглядається специфіка реалізації символіко-метафоричного образу людини в поетичній мові Тодося Осьмачки. Стверджується, що поетичний доробок Тодося Осьмачки являє собою унікальне поєднання витоків національного світосприйняття та символістських модерних пошуків, а вивчення авторських ідіостилів є передумовою якісного вивчення історії національної художньої мови. Описано індивідуально-авторські образні паралелі: народ – рілля, люди – кістяки, селяни – ґрунт, чекісти – вовки, а також варіанти традиційної для символістів моделі перенесення «людина – місто» як наслідку взаємопроникнення емоційного світу людини та технократичної цивілізації. Застосовано порівняльний метод та семно-компонентний аналіз, що дозволяє проаналізувати структуру метафоричного (символічного) значення, установити співвідношення компонентів-сем, вивчити семантичні процеси, які відбулися у разі створення метафоричних бінарм та поширених метафор із компонентом людина або таких, що відповідають парадигмі цього образу. Як фактичне джерело свідомо вибрано твори різних періодів творчості поета, оскільки це дає змогу простежити розвиток образних парадигм. Обґрунтовується потреба дослідження всіх образів-символів та метафор, зокрема й таких, що не належать до найпопулярніших за частотністю вживання, позаяк більшість ідіостилістичних домінант не є константами, з плином часу частотність і символічне наповнення образу може змінюватись, модифікуватись, популярні в ранній період творчості моделі перенесення переміщуватимуться на периферію. Зазначається, що в поетичних творах помітною тенденцією у разі створення образів сучасників є чіткий розподіл їх за соціальними групами. Із глибоким розумінням трагічності ситуації поет утворює образи тогочасного селянства, змальовуючи місто і село як антагоністичну пару, уводить до текстів негативно конотовані образи комсомольців та чекістів. Поетична мова Тодося Осьмачки розглядається крізь призму символістської поетичної традиції.

Посилання

1. Єщенко Т. Текстово-антропоцентричний вимір метафори українських поетів 1990-х. Київ : Академвидав, 2018. 352 с.
2. Костомаров М. Слов’янська міфологія. Київ : Либідь, 1994. 384 с.
3. Кравченко В. Антропоморфна метафорика у сучасному англомовному політичному дискурсі. Філологічні науки. 2017. № 25. С. 87–93
4. Крупко О. Репрезентація концепту людина в поетичних текстах Ліни Костенко. Мовні і концептуальні картини світу. 2015. Вип. 51. С. 245–249.
5. Лисенко Н. Нотатки щодо деталізації дефініції терміна «архетипний символ». Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». 2015. Вип. 56. С. 163–165.
6. Пікалова А. Знакові концепти-образи для репрезентації концепту людина в поетичних текстах М. Стельмаха у трактуванні українських науковців. Психолінгвістика. 2014. Вип. 15. С. 254–265.
7. Словник української мови: в 11-ти томах. Київ : Наукова думка, 1970–1980. Т. 1. 799 c.; Т. 2. 550 с.; Т. 4. 840 с.; Т. 9. 916 с.
8. Ставицька Л. Естетика слова в українській поезії 10–30-х рр. ХХ ст. Київ : Правда Ярославичів, 2000. 154 с.
9. Тодось Осьмачка. Поезії. Київ : Рад. письменник, 1991. 252 с.
10. Талько С. Антропоцентричність метафор і порівнянь у лексико-семантичному просторі зоонімів в українській і англійській мовах. Слов’янські мови. 2018. Вип. 1 (13). С. 211–219.
11. Тоненчук Т. Структурно-семантичний, ідеографічний та функційний аспекти соматичних фразеологізмів у сучасній англійській мові : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Чернівці, 2016. 20 c.
Опубліковано
2022-06-15
Як цитувати
Лисенко, Н. О., Єрьоменко, І. В., & Каданер, О. В. (2022). АНТРОПОМОРФНІ МЕТАФОРИ В ПОЕТИЧНІЙ МОВІ ТОДОСЯ ОСЬМАЧКИ. Мова. Література. Фольклор, (2), 55-60. https://doi.org/10.26661/2414-9594-2021-2-7
Розділ
РОЗДІЛ I. МОВОЗНАВСТВО