ПРИНЦИПИ ВІДБОРУ, СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТА ПУБЛІКАЦІЇ ФОЛЬКЛОРНИХ МАТЕРІАЛІВ У ЗБІРКАХ В. А. ЧАБАНЕНКА “САВУР-МОГИЛА” ТА “СІЧОВА СКАРБНИЦЯ”

  • І. Я. Павленко
Ключові слова: фольклор, джерела, історична пам'ять, легенди, перекази, свобода слова

Анотація

Зіставлення фактичного матеріалу та коментарів, укладених та виданих В.А. Чабаненком у 1990 та 1999 роках збірок легенд та переказів Нижньої Наддніпрянщини, розкриває характер розширення джерельної бази у зв’язку із соціокультурними процесами та розвитком свободи слова в Україні. Аналіз характеру та причин збільшення корпусу текстів від “Савур-могили” до “Січової скарбниці”, систематизації та класифікації творів засвідчив повернення у науковий дискурс раніше заборонених праць та фольклорних зібрань значної когорти дослідників запорозької спадщини, появу нових як друкованих, так і усних джерел, можливість оприлюднювати матеріали про раніше замовчувані події та особи, зняття обмежень на інформацію про минуле краю та його відтворення у народній історичній пам’яті. Дослідження фольклористичної спадщини В. А. Чабаненка на тлі розвитку української фольклористики останнього десятиліття минулого століття показало, що вона стала креативним поштовхом для видання збірок регіональної народної історичної прози та фольклору про козацтво, досліджень усної народної творчості та динаміки її розвитку на Нижній Наддніпрянщині.

Посилання

1. Адрес-календарь г. Александровска на 1908 г. Александровск, 1907. 32 с. Новицкий Я. П. Малорусские исторические песни, собранные в Екатеринославщине. 1874 – 1903 г.
2. Афанасьев-Чужбинский А. Поездка в Южную Россию. Ч. 1. Санкт-Петербург, 1863.
3. Білоусенко П. Із живомовної криниці. Хортиця. 1995. № 4. С. 108–112.
4. Булашев Георгій. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях: Космогонічні українські народні погляди та вірування. Київ, 1993. 414 с.
5. Віктор Чабаненко. Письменники України: Біобібліографічний довідник. Київ : Український письменник, 2006. С. 447.
6. Джерела про зруйнування Запорозької Січі / зібр. та упор.: Василь Сокіл. Львів, 2005. 127 с.
7. Дмитренко М. Легенди та перекази Нижньої Наддніпрянщини. Народна творчість та етнографія. 1992. №1. С. 65-67.
8. Дмитренко М. Січова скарбниця. Народна творчість та етнографія. 2002. №3. С. 112–116.
9. Дмитренко М. Українська фольклористика: історія, теорія, практика. Київ, 2001. С. 492 –494.
10. Дмитренко Микола. Поетична книжка науковця. Народознавство. 1998. №49-50.
11. Золота скриня: народні легенди та перекази з Північної Волині й Західного Полісся / зібр. і впор.: Віктор Давидюк. Луцьк, 1996.
12. Історичні пісні / упор.: І. П. Березовський, М. С. Родіна, В. Г. Хоменко. За ред. М. Т. Рильського і К. Г. Гуслистого. Київ, 1961.
13. Кирчів Роман. Із фольклорних регіонів України. Нариси й статті. Львів, 2002. 352 с.
14. Легенди та перекази / упор. та прим. А. Л. Іоніаді.. Київ, 1985. 400 с.
15. Лицарі волі. Книга перша / упор.: П. О.Будівський, М. К. Дмитренко. Київ, 1992. 240 с.
16. Малорусские народные предания и рассказы. Свод М. Драгоманова. Київ, 1876.
17. Малорусские песни, преимущественно исторические, собранные Я. П. Новицким в Екатеринославской губернии в 1874 – 1894 гг. Сборник Харьковского историко-филологического общества. Т.6.: Труды педагогического отдела. Вып. 2. Харьков, 1894.
18. Малорусские сказки, предания и поверья, зап. И. И. Манжурой в Екатеринославской губ. Сборник Харьковского историко-филологического общества. Т.6. Харьков, 1894.
19. Новицкий Я. П. Духовный мир в представлении малорусского народа. Сказания, суеверия и верования, собранные в Екатеринославщине. Катеринослав, 1912.
20. Новицкий Я. П. Малорусские исторические песни, собранные в Екатеринославщине. 1874 – 1903. Екатеринослав. 1908.
21. Новицкий Я. П. Народная память о Запорожье. Предания и рассказы, собранные в Екатеринославщине. 1875-1905. Екатеринослав, 1911.
22. Новицкий Я. П. Народная память об урочищах и исторических лицах Запорожья. Александровск, 1909.
23. Новицкий Я. П. С берегов Днепра. Сборник статей Екатеринославского научного общества по изучению края. Екатеринослав, 1905.
24. Обряды и песни с. Белозёрки Херсонской губ. Зап. С. А. Чернявской. Харьков, 1893.
25. Очерк города Мелитополя и его уезда в географическом отношении / сост. П. К. Дзякович. Мелитополь, 1900.
26. Павленко I., Дмитренко М. Духом козацьким гартований. Народна творчість та етнографія. 2004. № 4. Липень-серпень. С. 33-42.
27. Павленко И.Я. Устный рассказ о Несторе Махно. Запоріжжя в історії та культурі: Респ. наук. конф. до 500- річчя запорозького козацтва. Запоріжжя, 1991. С. 126 –128.
28. Память о Запорожье и последних днях Запорожской Сечи. Сочинение Г. П. Надхина. Москва, 1877. 70 с.
29. Писана керниця: Топонімічні легенди та перекази українців Карпат. / зібр. і впор. Василь Сокіл. Львів, 1994.
30. Піскун Г. О., Сич В. Ф. Українська мова і література в школі. 1981. № 3. С. 78–79.
31. Сhabanenko Viktor Antonovich. Dictionary of International Biography. Cambriedge. 1994.
32. Савур-могила: Легенди та перекази Нижньої Наддніпрянщини / упоряд., автор прим. В. А. Чабаненко. Київ, 1990. 262 с.
33. Сестра орлів: Легенди та перекази / зап., впоряд., ред., передм., прим. Віктора Чабаненка. Дніпропетровськ, 1991. 95 с.
34. Сидоренко М. Книжкові обрії. Літературна Україна. 1999. 11 листопада.
35. Січова скарбниця. Легенди та перекази Нижньої Наддніпрянщини/ упоряд., передм. та прим. Віктора Чабаненка. Запоріжжя, 1999. 392 с.
36. Сказки, пословицы и т.п., записанные в Екатеринославской губернии И. И. Манжурою. Харьков, 1890.
37. Славутич Я. Місцями запорозькими. Яр Славутич. Твори. Т. 1-5. Т. 2: Поеми. Переклади. Нариси. Життєпис. Київ- Едмонт, 1998. С. 251-268.
38. Стороженко О. Споминки про Микиту Леонтійовича Коржа. Твори у 2 т. Т. 1. Київ, 1957. С.233 – 264.
39. Супруненко П. П. Чарівними стежками. Запоріжжя, 1962.
40. Сушко К. І. Час сподівань. Київ, 1992.
41. Турченко Ф. Г. Чабаненко Віктор Антонович. Українське козацтво: Мала енциклопедія. Київ –Запоріжжя, 2002. С. 531.
42. Хом’як Т. Його привітав Яр Славутич: рец. на книгу: В. Чабаненко. Січ духовна. Поезії. Запоріжжя, 2007. 220 с. Вісник Запорізького осередку вивчення української діаспори / ред.: Чабаненко В. А. та інші. Запоріжжя, 2006. Випуск 8. С. 265 – 272 .
43. Чабаненка Віктар Антонавіч. Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. Мінск, 1987. Т. 5. С. 501.
44. Чабаненко В. А. Із глибини пам’яті. Автобіографічні спогади. Запоріжжя, 2017. 148 с.
45. Чабаненко В. А. Козацтво і фольклор. Українське козацтво: Мала енциклопедія. Київ –Запоріжжя, 2002. С. 234 – 236.
46. Шевченко Т. Г. Чабаненко Віктор Антонович (12.ІХ.1937) - український мовознавець, перекладач, фольклорист, поет, доктор філологічних наук, професор. Українська мова: Енциклопедія. Вид. 2, випр. і доп. Київ, 2004. С. 786.
47. Эварницкий Д. Жизнь запорожских казаков по рассказам современников-очевидцев. Киевская старина.1883. Т.2.
48. Эварницкий Д. И. По следам запорожцев. Санкт-Петербург, 1898.
49. Эварницкий Д. Очерки по истории запорожских казаков и Новороссийского края. Санкт-Петербург, 1889.
50. Эварницкий Д. И. Запорожье в остатках старины и преданиях народа. Санкт-Петербург. 1888.
51. Эварницкий Д.И. По следам запорожцев. Санкт-Петербург, 1898.
52. Эварницкий Д. И. Поездка на пепелище Чертомлыцкой Сечи. Складка, Санкт-Петербург, 1897. С. 158–184.
53. Эварницкий Д. И. Вольности запорожских казаков. Санкт-Петербург, 1890.
54. Яворницький Д. І. Український простолюд у його творчості. Споживач. 1920. № 5 – 6.
55. Яворницький Дмитро. Дніпрові пороги. Харків, 1928.
Опубліковано
2018-12-13
Як цитувати
Павленко, І. Я. (2018). ПРИНЦИПИ ВІДБОРУ, СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТА ПУБЛІКАЦІЇ ФОЛЬКЛОРНИХ МАТЕРІАЛІВ У ЗБІРКАХ В. А. ЧАБАНЕНКА “САВУР-МОГИЛА” ТА “СІЧОВА СКАРБНИЦЯ”. Мова. Література. Фольклор, (1), 10-17. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology/article/view/573