УРБАНОНІМИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ

  • І. Я. Павленко
Ключові слова: історична пам’ять, культурна пам’ять, мнемотоп, мнемонічний код, топонім, урбанонім, хоронім, годонім

Анотація

Стаття присвячена філологічним (насамперед лінгвістичним) аспектам вивчення історичної та культурної пам’яті. Дослідження спирається на думку про відбиття на мапі сучасного міста декількох, інколи ворогуючих між собою, типів історичної пам’яті, закодованої у пам’ятках матеріальної культури. Водночас формулюється гіпотеза про надзвичайні можливості урбанонімії як засобу творення мнемонічного коду. На матеріалі зіставлення старих та нових годонімів оновлення топонімікону Запоріжжя під час упровадження заходів з декомунізації розглянуто зміни у номінації об’єктів міського простору, пов’язані з процесами трансформації та кореляції пам’яті про минуле й формуванням певних векторів знання про сьогодення країни й міста.

Посилання

1. Андреев Д. А. Пространство памяти: Великая Победа и власть. АИРО – научные доклады и дискуссии. Темы для ХХІ века / упор. Д. А. Андреев, Г. А. Бордюгов. Вып. 19. Москва, 2005.
2. Артюх В. А. Дещо про політику історичної пам’яті. URL: http://www.pravoslavya.sumy.ua/readarticle.php?article_id=11.
3. Артюх В. Зміст поняття історична пам’ять на тлі українських реалій. URL: http://soippo. - narod.ru/ documents/konf_zhuk/artuh.docІ.
4. Ассман А. Простори спогаду. Форми та трансформації культурної пам’яті: монографія. Київ: Ніка-Центр, 2012. 437 с.
5. Буряк Л. І. Пам’ять у культурному просторі міста (київський контекст). Національна та історична пам’ять : зб. наук. праць. Київ: Пріоритети, 2013. Вип. 8. С. 94 – 102.
6. Верлен Б. Общество, действие и пространство. Альтернативная социальная география. Социологическое обозрение. 2001. Т. 1. № 2. С. 26 – 47.
7. Вулиці Запоріжжя – дзеркало історії: довідник і короткі бібліографічні списки про вулиці, провулки, проспекти, бульвари та майдани міста). Запоріжжя, 2008. URL: https://zounb.zp.ua/resourse/ludy/ulitsu_st/indexf.html.
8. Вулиці Запоріжжя. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%96_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%8F.
9. Гирич І. Б. Сучасна київська топоніміка як вияв історичної свідомості. Національна та історична пам’ять. 2013. Вип. 8. С. 133-141. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ntip_2013_8_19.
10. Гирич І. Б., Шаповал Ю. І. Чому необхідно переосмислювати минуле? Київ: Konrad Adenauer Stiftung, 2010. 44 с.
11. Захаров Є. Конфлікт пам’ятей. Критика. 2007. №5 (115)
12. Зерній Ю. О. Як суспільства пам’ятають: властивості та механізми функціонування історичної пам’яті. Стратегічні пріоритети. 2008. № 4 (9). С. 35–43.
13. Касьянов Г. В. “Націоналізація” історії: нормативна історіографія, канон та їхні суперники (Україна 1990-х). Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми: колективна монографія / за ред. Л. О. Зашкільняка. Львів: Львівськ. нац. ун-т ім. І. Я. Франка, 2004. С. 57-73.
14. Киридон А. М. Простір пам’яті: експлікація поняття. Національна та історична пам’ять: зб. наук. праць. Київ: Пріоритети. Вип. 8. С. 25 – 32.
15. Козловець М. А. Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації: монографія. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. 558 с.
16. Колесник І. І. Мережева модель науки (новий проект української історіографії?). Ейдос: альманах теорії та історії історичної науки. Вип. 4. Київ: Ін-т історії НАН України, 2009. С.54 – 88.
17. Колесник І. І. Українська історіографія в полі інтелектуальної історії : Modern or Postmodern? Ейдос: альманах теорії та історії історичної науки. Вип.1. Київ: Ін-т історії НАН України, 2005. С.227–246.
18. Лабінська Г. Топоніміка : навч. посіб. Львів : ЛНУ ім. І. Я. Франка, 2016. 274 с.
19. Нагорна Л. П. Регіональна ідентичність: український контекст: монографія. Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2008. 405 с.
20. Нагорна Л. П. Історична пам'ять: теорії, дискурси, рефлексії: монографія. Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. 328 с.
21. Наумова І. Б. Проблеми історичної пам’яті в сучасних українських дослідженнях: дефініції, функції, конструкції. Національна та історична пам’ять. 2011. Вип. 1. С. 135-147. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ntip_2011_1_11.
22. Нора П. Теперішнє, нація, пам’ять: монографія. Київ: ТОВ Вид-во “Кліо”, 2014. 272 с.
23. Список вулиць м. Запоріжжя, які перейменовано. URL: http://www.zavodska-ra.zp.ua/news/post01027.
24. Список осіб, які підпадають під закон про декомунізацію. URL: http://www.memory.gov.ua/publication/spisok-osib-yaki-pidpadayut-pid-zakon-pro-dekomunizatsiyu.
25. У Запоріжжі декомунізували понад 100 вулиць (повний список). URL: https://zp.depo.ua/ukr/zp/v-zaporizhzhi-dekomunizovali-ponad-100-vulits-povniy-spisok--23022016110000.
26. Фесенко Г. Ландшафти пам'яті у міському просторі: культурфілософський дискурс. Людинознавчі студії. Серія : Філософія. 2015. Вип. 32. С. 55–64.
Опубліковано
2018-12-17
Як цитувати
Павленко, І. Я. (2018). УРБАНОНІМИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ. Мова. Література. Фольклор, (2), 58-66. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology/article/view/606