NOMINA INSTRUMENTI З СУФІКСОМ -ЛО В СЕРЕДНЬОУКРАЇНСЬКІЙ ТА НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (І)

  • О. В. Меркулова
Ключові слова: суфікс, nomina instrumenti, рибальська лексика, лексика загальнопобутового призначення, мисливська лексика, землеробська лексика, середньоукраїнська мова, нова українська мова

Анотація

Стаття присвячена описові особливостей функціонування суфікса -ло в іменниках на позначення знарядь дії в рибальській, мисливській, тваринницькій, землеробській та загальнопобутовій лексиці середньо- та новоукраїнської мови. Встановлено, що найбільшою в кількісному плані групою є іменники на позначення рибальської й загальнопобутової лексики. Меншою в кількісному плані є група nomina instrumenti землеробської й тваринницької сфер.

Посилання

1. Безпояско О. К., Городенська К. Г. Морфеміка української мови : монографія. Київ : Наук. думка, 1987. 211 с.
2. Білоусенко П. І., Німчук В. В. Нариси з історії українського словотворення (суфікс -ина) : монографія. Запоріжжя;Ялта;Київ : ТОВ “ЛІПС”, 2009. 458 с.
3. Волинець Г. М. Лексико-словотвірні типи нульсуфіксальних nomina instrumenti в сучасній українській мові. Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. праць. Київ–Ніжин : ТОВ “Видавництво «Аспект-Полиграф»”, 2006. С. 109–116.
4. Воропай С. В. Система конфіксального творення іменників в українській мові ХІХ-ХХ ст.: дис. …канд. філол. наук : 10.02.01. Запоріжжя, 2001. 206 с.
5. Клименко Н. Ф. Назви знарядь. Українська мова: Енциклопедія. Київ : Українська енциклопедія, 2004. С. 395–396.
6. Ландер М. А. Взаємодія словотворчих суфіксів інструментальності у складі спільнокореневих словотворчих синонімів. Наукові праці. Мовознавство. Вип. 211. Том 223. Миколаїв, 2013. С. 42–46
7. Ліпич В. Інструментальні найменування з суфіксом -ач в українській мові. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах”: зб. наук. праць. Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2016. С. 67-70.
8. Ліпич В. Нульовий формант в структурі складних інструментальних найменувань української мови. Людина в мовному просторі : історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (17 – 18 травня 2018 р.) : збірник тез / упор. І. Я. Глазкова, В. В. Богдан. Мелітополь : Видав. будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. С. 109–111.
9. Ліпич В. М. Композити-інструментальні найменування з нульовим формантом в українській мові. Філологічні науки. 2016. № 40. С. 127–131.
10. Ліпкевич І. Г. Рибальська лексика в українських говірках Нижньої Наддніпрянщини : дис… канд. філол. наук. Запоріжжя : Запорізький ун-т, 1993. 246 с.
11. Merkulova O. V. Nomina instrumenti with suffix -lo in the Ukrainian language 11–17 сenturies. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки. 2016. №1. С. 197–203.
12. Міняйло Р. В. Роль рибальської лексики в художньому тексті. Лінгвістичні дослідження: зб. наук. праць ХнПУ ім. Г. С. Сковороди. 2018. Вип. 48. С. 22–27.
13. Мотузенко Е. М. Морская рыболовецкая терминология Северо-Западного Причерноморья: дисс. ... канд. филол. наук. Одесса, 1987. 223 с.
14. Мурзіна Л. А. Словотвірна категорія інструментальності у її зв'язках із синтаксичною структурою мови. Мовознавство. 1996. №2–3. С. 64–67.
15. Олексенко В. П. Словотвірні категорії іменника. Херсон, 2005. 335 с. С. 79–103.
16. Oczkowa B. Nomina instrumenti we wspolczesnym jezyku serbsko-chorwackim. Wroclaw : Zaklad Narodowy im Ossolinskich, 1977. 143 s.
17. Старченко Я. С. Словотвірні деривати інструментальності в сучасних українських жарґонах. Одеський лінгвістичний вісник. Науково-практичний журнал. 2014. Вип.4. С. 239–243
18. Ташпулатова И. Словообразовательная категория орудия действия в современном украинском языке. Актуальные проблемы русского словообразования : сб. науч. ст. Ташкент : Укитувчи, 1985. С.229–233.
19. Толстова Н. А. Словообразовательная категорія названий орудий труда в современном русском литературном языке : автореф. дисс. … канд. филол. наук. Ставрополь, 2006. 28 с.
20. Штасни Г. Nomina instrumenti у српском језику. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду. 2017. Књига XLII-1. С. 339–356.
Опубліковано
2018-12-17
Як цитувати
Меркулова, О. В. (2018). NOMINA INSTRUMENTI З СУФІКСОМ -ЛО В СЕРЕДНЬОУКРАЇНСЬКІЙ ТА НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (І). Мова. Література. Фольклор, (2), 33-39. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology/article/view/602