НАЗВИ КІНЦІВОК ТА ЇХ ЧАСТИН В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (ХІ-ПЕРША ТРЕТИНА ХХ СТ.)

Ключові слова: сомонім, кінцівка, частини кінцівки, праслов’янська мова, давньоруськоукраїнська мова, середньоукраїнська мова, нова українська мова

Анотація

Стаття присвячена історії становлення одного з найбільш давніх за походженням шару лексем, які використовувалися на позначенням кінцівок людини і тварини від праслов’янської доби до кінця першої третини ХХ століття (тоді українське словникарство мало передусім національномовне підґрунтя й не містило значної кількості іномовних елементів). Встановлено, що з-поміж сомонімів праслов’янської мови найбільше реконструйовано назв нижніх кінцівок та їх частин (*golenь ‘частина ноги від коліна до ступні’, *gomolъka ‘гомілка’, *xodidlo ‘ступня, стопа’, *lapa ‘нижня частина ноги тварини’, *noga ‘нога’, pęta ‘п’ята’, *stopa ‘підошва ноги’). Дещо меншу кількість становили найменування верхніх, передніх кінцівок та їх частин (*ramę ‘плече’, *rǫka ‘рука’, *desьnica ‘права рука’, *klěšča ‘клешня’, *krilo, *kridlo та ін.). Аналіз писемних джерел пізніших періодів розвитку української мови засвідчує, що основні лексеми на позначення кінцівок були успадковані з праслов’янської мови (рука, лапа, плече, десниця, нога, стопа, гомілка тощо). Обстежений матеріал свідчить про те, що в мові ХІ–-XVII століть арсенал найменувань кінцівок поповнювався нечисленними новотворами (шюица ‘ліва рука’, лѣвица ‘те саме’, правица, долонь, лѧдви ‘стегна’). Найбільш активно сомонімний фонд розширився в новій українській мові, чому сприяв процес формування української медичної термінології (кінчина, кінцівка, правша ‘права рука’, палюх, мізинок, мізільник, вказівець, зап’ясток, вертепанци ‘вертляві ноги’, сулига ‘стегно’, сидючка, жижка ‘частина литки під коліном, піджилок’). У ході розгляду структурних особливостей виявлених назв кінцівок встановлено, що основна їх кількість – це суфіксальні похідні, але з часом склад сомонімів почав поповнюватися за рахунок нечисленних конфіксальних утворень (подъшьва, передручча та ін.) та універбатів (два палци, мѣзиной и бεзѣмε(н)ной > мізинок, мізільник, палецъ указательный – вказівець).

Посилання

1. Рябчикова З. С. Соматическая лексика хантыйского языка : автореф. дисс. … канд. филол. наук : 10.02.02. Санкт-Петербург, 2008. 24 с.
2. Персидская А. С. Соматическая лексика селькупского языка: структурно-семантический и линегво-культурологический анализ : дисс. … канд. филол. наук : 10.02.02. Томск, 2018. 243 с.
3. Приходько І. М. Найменування на позначення скелета й кісток в українській мові ХІ – першої половини ХХ століття. Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. 2020. №1. С. 206–217.
4. Приходько І. М. Соматична лексика: межі поняття та спроба класифікації. Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. 2016. №1. С. 203–212.
5. Приходько І. М. Сенсонімічні назви в українській мові. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Філологія. 2019. № 40. Т 1. С. 88–91.
6. Приходько І. Спланхнонімічна лексика української мови ХІ – першої половини ХХ століть. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 34. Том 4. С. 115–123.
7. Меркулова О. В., Приходько І. М. Найменування голови та її частин в українській мові (ХІ – перша третина ХХ ст.). Львівський філологічний часопис. 2022. Вип.12. С. 110–119.
8. Кочеваткин А. М. Соматическая лексика эрзянского языка : Учебное пособие. Саранск : Типография «Красный октябрь», 2001. 208 с.
9. Гримич М. Деякі аспекти антропології тілесності в українській фольклорній традиції (до питання про роздільне існування частин тіла). Тіло в текстах культур. Київ, 2003. С. 44–49.
10. Андрейченко О. І. Фразеологізми з соматичним компонентом у текстах політичних дискусій. Культура народов Причерноморья. 2004. № 53. С. 7–11.
11. Барвіна Н. О. Семантико-культурологічні особливості соматичної фразеології. Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. Запоріжжя, 2012. № 1. С. 44–48.
12. Грозян Н. Ф. Українські фразеологізми з компонентами-соматизмами рука, нога, око у прозі Михайла Коцюбинського. Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Филологические науки. 2012. Том 25(64). №4, ч. 2. С. 403–407.
13. Степанов Є М. Українські запозичення в лексиці та фразеології російського мовлення Одеси. Одеський лінгвістичний вісник. Одеса : НУ ОЮА, 2015. Вип. 6. Т. 1. С. 99–104.
14. Хмара В. В. Зіставний аналіз фразеологічних одиниць із компонентом «плече» в східнослов’янських та західногерманських мовах. Одеський лінгвістичний вісник. 2014. Вип. 4. С. 287–290.
15. Хмара В. В. Соматичні фразеологічні одиниці з компонентом нога в східнослов’янських та західно-германських мовах: зіставний аспект. Studia Linguistica. 2016. №9. С. 464–473.
16. Мойсеєнко Л. Соматизми в українській, німецькій та польській мовах із компонентом найменування «частина тіла людини». Київські полоністичні студії. Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2015. Т. 26. С. 410–415.
17. Чаєнкова О. К. Соматичні фразеологізми з компонентом «рука» (на матеріалі української, турецької та англійської мов). Мова. 2021. № 35. С. 202–208.
18. Потебня А. Этимологическія заметки. Русскій филологическій вѣстник. Варшава, 1881. Т. VI. С. 143–155. URL : https://www.prlib.ru/item/678427
19. Мельничук А. С. Корень *kes- и его разновидности в лексике славянских и других индоевропейских языков. Этимология. 1966. Москва : Изд-во «Наука», 1968. С. 194–240.
20. Стовбур Л. М. Еволюція конфіксальної деривації іменника (форманти з матеріально не вираженим другим компонентом) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01. Запоріжжя, 2004. 215 с.
Опубліковано
2023-04-19
Як цитувати
Меркулова, О. В., & Приходько, І. М. (2023). НАЗВИ КІНЦІВОК ТА ЇХ ЧАСТИН В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (ХІ-ПЕРША ТРЕТИНА ХХ СТ.). Мова. Література. Фольклор, (2), 32-40. https://doi.org/10.26661/2414-9594-2022-2-4
Розділ
РОЗДІЛ I. МОВОЗНАВСТВО