МУЗИЧНИЙ ДИСКУРС УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ

  • Л. М. Білозуб
Ключові слова: музичний дискурс, дискурс, текст, мова музичного твору, культура, національна культура, український композитор

Анотація

У статті розглянуто музичний дискурс творів українських композиторів. Розкрито термін «дискурс» у взаємозв’язку з такими категоріями, як: «текст», «мова». Визначено дискурс як один із видів комунікативно- мовленнєвої діяльності в націокультурному контексті, у якому загальноприйнятим уважається розуміння процесів створення, відтворення і сприйняття музики як розумової діяльності людини. Підкреслено, що поняття «музичний дискурс» у музично-історичному пошуку дало змогу дистанціюватися від простої констатації емпіричних фактів і піднятися до розуміння причинно-наслідкових зв’язків у композиторсько- виконавській музичній діяльності.

Посилання

1. Горбач Н. Я., Гелей С. Д., Росінська З. П.Теорія та історія світової і вітчизняної культури: підручник. Львів: Каменяр, 1992. 166 с.
2. Грицанов А.А. Всемирная энциклопедия. Философия. Москва: АСТ, Минск: Харвест, 2001. С. 524-526.
3. Грінченко М. О. Кирило Стеценко. Вибране. Київ, 1959. С.450-509.
4. Калашник М. П. Музичний тезаурус: специфіка, властивості, форми існування (на прикладі композиторської творчості): автореф. дис. … д-ра мист.: 17.00.03 / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. Київ, 2010. 30 с.
5. Козаренко О. Феномен української національної музичної мови. Львів: Сполом, 2000. 284 с.
6. Попович М. В. Національна культура та культура нації. Київ: Т-во «Знання» України, 1991. 64 с.
7. Ржевська М. Ю. Музика Наддніпрянської України першої третини ХХ ст. у взаємодії та перетвореннях соціокультурних дискурсів: автореф. дис. …. д-ра мист.: 17.00.03 / Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. Київ, 2006. 481 с.
8. Садовенко С.М. Національна самобутність творчості українських композиторів ХХ–ХХІ ст.: сучасний мистецтвознавчий вимір: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vdakk/2010_3/25.pdf. (дата звернення 1.12.2017).
9. Степанов Ю. С. Альтернативный мир. Дискурс. Факт и принцип. Причинности. Язык и наука конца XX века: сб. статей. Москва: РГГУ, 1995. С. 35-73.
10. Сюта Б. Дискурс у музиці й теорія дискурс-аналізу в музичній науці. Студії мистецтвознавчі. Київ: ІМФЕ НАН України, 2010. № 1(29). С. 35-42.
11. Сюта Б. Категорія дискурсу в аналізі організації художньої цілісності в сучасній музиці. Мистецтвознавчі записки. Київ, 2003. Вип.3–4. С. 3–11.
12. Холопов Ю. Н. Музыка: числа и красота. Компьютерра: Компьютерный еженедельник. 2000. 12 дек. (№ 45-46). С. 38-39.
13. Холопов Ю. Н. О сущности музыки. Ю. Н. Холопов и его научная школа. Москва, 2004. С. 6-17.
14. Seriot P. Analyse du discours politique sovietique. Cultures et Societes de 1’Est. Paris: Institut d’etudes slaves, 1985. 346 р.
Опубліковано
2017-12-26
Як цитувати
Білозуб, Л. М. (2017). МУЗИЧНИЙ ДИСКУРС УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 59-64. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1155