ГЕНЕЗА ТА РОЗВИТОК ДИЗАЙН-ОСВІТИ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

  • Л. М. Білозуб
Ключові слова: дизайн, дизайн-освіта, майбутні дизайнери, спеціальність, професійна діяльність, навчальні заклади

Анотація

У статті висвітлено становлення дизайн-освіти як сфери культурної та освітньої діяльності, що актуалізує ряд проблем, найважливіша з яких – підготовка конкурентоздатного спеціаліста. Визначено сучасні тенденції розвитку української та зарубіжної дизайн-освіти. Зазначено, що вітчизняний і зарубіжний досвід дає змогу виявити відмінності й подібності в концептуальному, організаційно-педагогічному, структурному аспектах. Підкреслено, що зародження дизайну як самостійної професійної діяльності пов'язано з розвитком масового виробництва, технологією прикладних наук. Акцентовано, що закордонні школи дизайну мають більше переваг, досвіду й потужні матеріально-технічні бази. Найкращі школи дизайну розташовані переважно в Австрії, Італії, Іспанії, Франції, Англії, США. Освітні заклади в Україні мають істотний досвід підготовки фахівців-дизайнерів, перебувають на шляху свого розвитку.

Посилання

1. Білозуб Л. М. Формування творчої активності майбутніх дизайнерів в освітньому середовищі університету. Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. Запоріжжя, 2018. №1 (30). С.76-81
2. Бундина Ю. М. Формирование профессиональной компетентности студентов-дизайнеров как аксиологическая проблема. Вестник Одесского государственного университета. Одесса, 2006. Т. 1, № 6. С. 92-97.
3. Воронов Н. В. Российский дизайн. Очерки истории отечественного дизайна. Москва: Союз дизайнеров России, 2001. Т. 1. 392 с.
4. Даниленко В. Дизайн України в європейському вимірі ХХ століття: нариси з історії українського дизайну ХХ століття. Київ: Фенікс, 2012. С. 6-34.
5. Дмитрюк С. В. Форми і методи професійної підготовки майбутніх дизайнерів у ВНЗ Великої Британії. URL: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3185 (дата звернення: 10.05.2019)
6. Краткий словарь по эстетике / под ред. М. Ф. Овсянникова. Москва: Просвещение, 1983. 223 с.
7. Прусак В. Становлення та розвиток дизайн-освіти в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) Вісник Львівської національної академії мистецтв. Львів, 2017. Вип. 31. С. 71-81
8. Рижова І. С. Специфіка дискурсу італійської моделі дизайну як загальновизнаного лідера світового дизайну. Гуманітарний вісник ЗДІА. Запоріжжя, 2009. Вип. № 38. 138 с.
9. Столович Л. Н. Красота. Добро. Истина: Очерк истории эстетической аксиологии. Москва: Республика, 1994. 464 с.
10. Троєльнікова Л. О. Художнє виховання в Японії та Китаї: національні традиції та сучасна специфіка. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Київ, 2010. № 1. С. 82–86.
11. Фурса О. Розвиток дизайн-освіти в Україні і зарубіжжі: історико-порівняльний аспект. Порівняльна професійна педагогіка. Київ; Хмельницький: ХНУ, 2011. Вип. 2. 118 с.
12. Чебикін А. Художня освіта в Україні ХХІ століття (культуротворчий аспект). Діалог культур: Україна у світовому контексті. Художня освіта : зб. наук. праць. Львів : Світ, 2000. Вип. 5. С. 30-39
13. Чигарьков В., Дижур А. Проeктная культура и дети: из опыта образования в Великобритании. Техническая естетика. Москва, 1990. № 4.
14. Шевченко А. І. Методика навчання художнього проeктування майбутніх фахівців з дизайну: дис. ... канд. пед. наук. 13.00.02 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2017. 351 с.
15. American Association of State Colleges and Universities URL: http://www.aascu.org/ (дата звернення: 10.05.2019)
Опубліковано
2019-06-14
Як цитувати
Білозуб, Л. М. (2019). ГЕНЕЗА ТА РОЗВИТОК ДИЗАЙН-ОСВІТИ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 7-11. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/498