АНАЛІЗ СТАНУ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ АКТОРІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ

  • Н. В. Стадніченко
Ключові слова: майбутній актор, професійне спілкування, педагог, тренінг, етюдний метод, емоції, голосові якості, міміка, жестикуляція, мізансцена, вербальне і невербальне спілкування, глядач, сцена, режисер, колектив, партнер

Анотація

У статті розглядається діяльність видатних педагогів, представників творчих професій, зусилля яких сприяли становленню майбутнього спеціаліста в галузі театрального мистецтва, відкриттю нових можливостей для вирішення актуальних завдань, що відповідають потребам сучасного суспільства, однією з яких є спілкування у процесі виконання професійних обов’язків. Також визначено причини, що зумовлюють необхідність підготовки майбутнього актора, здатного до реалізації професійного спілкування у творчому процесі, детально проаналізовано процес опанування майбутніми фахівцями засобів професійного спілкування. Представлено пошуково-констатувальний етап педагогічного експерименту, розглянуто діагностично-критеріальний апарат дослідження та процедуру узагальнення результатів діагностування. Описано процес діагностики сформованості художньо-естетичних мотивів, мотивації до професійної діяльності та досягнення успіху, сформованості системи загальнопрофесійних знань та інтелектуальної емоційності, наявності творчого потенціалу, сформованості полікомунікативної емпатії, наявності творчого потенціалу, розвиненості емоційної емпатії за методиками В. Аванесова, А. Реана, В. Русалова, вмодифікації А. Гревцова, І. Юсупова, Л. Богіної та ін., а також авторськими розробками методик діагностування готовності майбутнього актора до професійного спілкування.

Посилання

1. Бутенко Э. В. Имитационная теория сценического перевоплощения. Москва: Культурно- просветительский центр «Прикосновение», 2004. 271 с.
2. Буткевич М. М. Кигровому театру. Москва: ГИТИС, 2005. 700 с.
3. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям. Вінниця: ДОВ Вінниця, 2008. 278 с.
4. Єлісовенко Ю. П. Практичне опанування риторики засобами театральної педагогіки. Педагогіка і психологія професійної освіти. 1998. № 4. С. 200–207.
5. Корогодский З. Я. Этюд и школа. Москва: Сов. Россия, 1975. 112 с.
6. Руденко В. М. Математична статистика: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 304 с.
7. Руденко Е. С., Шамов А. В. Обработка результатов экспертных оценок. Проблеми техніки. 2013. № 2. С. 139–145.
8. Стадніченко Н. В. Діагностика сформованості професійного спілкування майбутнього актора: наукове видання, методичні рекомендації / заг. ред. Г. В. Локарєва. Запоріжжя: ЗНУ, 2014. 70 с.
9. Berry C.Voice and the Actor. New York: Applause Books, 1991. 160 p.
Опубліковано
2017-12-26
Як цитувати
Стадніченко, Н. В. (2017). АНАЛІЗ СТАНУ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ АКТОРІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 135-142. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1168