ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРОЕКТУВАННЯ ЦИФРОВИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРАЦЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ НАУКОВЦІВ

Ключові слова: цифрові освітні ресурси, модель цифрового освітнього середовища, інформаційно- комунікаційні технології, досвід, освіта.

Анотація

У статті розглянуто проблему створення та використання цифрових освітніх ресурсів, оскільки останні роки постали для України, а також для закладів освіти, роками випробувань: спочатку глобальна пандемія, тепер війна стали ключовими факторами розвитку цифрових засобів навчання та освітніх ресурсів різного призначення. У статті розглядаються різні підходи щодо використання та розробки електронних освітніх ресурсів. Зокрема, проаналізовано різні підходи науковців до цієї проблеми, що досліджували: інформатизацію освіти України в контексті розвитку досліджень оцінювання якості засобів ІКТ, використання Інтернету та електронних освітніх ресурсів у навчальному процесі закладів вищої освіти, особливості розробки критеріїв оцінювання електронних освітніх ресурсів, критеріїв якості електронних навчальних курсів, використання е-підручників і електронних засобів навчального призначення в умовах цифровізації загальної середньої освіти України тощо. Метою статті є огляд окремих аспектів проектування цифрових освітніх ресурсів різного призначення у працях вітчизняних науковців. Таким чином, у даному дослідженні проаналізовано окремі підходи до проектування деяких цифрових освітніх ресурсів у вітчизняній літературі. Встановлено, що науковці розглядають різні підходи як до проектування, так і до використання цифрових освітніх ресурсів. З’ясовано, що педагогічне проектування передбачає в першу чергу моделювання. Унаслідок чого проаналізовано різні підходи до моделювання різних видів цифрових освітніх ресурсів. Загалом, науковцями розглянуто багато проблем проектування та використання різни цифрових освітніх ресурсів, до яких віднесено і електронні засоби навчання, і масові відкриті онлайн-курси, і хмароорієнтовані навчальні середовища тощо. Усі вони погоджуються, що для кращого розуміння функціонування того чи іншого засобу варто спочатку змоделювати конкретний засіб, розглянути можливості його використання.

Посилання

1. Глазунова О.Г., Якобчук О.В. Проектування архітектури хмароорієнтованого інформаційно-освітнього середовища для підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій. Інформаційні технології і засоби навчання. 2014. № 6(44). С. 141–156. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/ itlt/article/view/1133/875.
2. Глазунова О.Г. Теоретико-методичні засади проектування та застосування системи електронного навчання майбутніх фахівців з інформаційних технологій в університетах аграрного профілю : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.10 ; Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. Київ, 2015. 640 c.
3. Литвинова С.Г. Теоретико-методичні основи проектування хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу : дис. доктора пед. наук : 13.00.10 ; Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. Київ, 2016. 602 с.
4. Вакалюк Т.А. Проектування хмаро орієнтованого навчального середовища для підготовки бакалаврів інформатики: теоретико-методологічні основи : монографія. / за заг. ред. проф. Спіріна О.М. Житомир : вид-во ФОП «О.О. Євенок», 2018. 388 c.
5. Спірін О.М. Шишкіна М.П., Запорожченко Ю.Г. Проблеми інформатизації освіти України у контексті розвитку досліджень оцінювання якості засобів ІКТ. Інформаційні технології і засоби навчання, 2012. № 1(27). С. 29–38. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/632/483.
6. Крамаренко Т.В., Резунова О.С. Використання Інтернету та електронних освітніх ресурсів у навчальному процесі вищих навчальних закладів. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2016. № 1(11). С. 251–255.
7. Литвинова С. Особливості розробки критеріїв оцінювання електронних освітніх ресурсів. Наукові записки. Сепрія: Проблеми методики фізико-математичної освіти, 2015. Том 3. Випуск 7. С. 70–75.
8. Морзе Н.В., Глазунова О.Г. Критерії якості електронних навчальних курсів, розроблених на базі платформ дистанційного навчання. Інформаційні технології в освіті: Зб. наук. праць, 2009. Випуск 4. С. 63–75.
9. Воротникова І.П. Досвід використання е-підручників і електронних засобів навчального призначення в умовах цифровізації загальної середньої освіти України. Інформаційні технології і засоби навчання, 2019. Том 71. № 3. C. 23–39. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/ view/2552/1491. 10. Антонюк Д.С. Теоретичні та практичні аспекти розробки та використання цифрових освітніх ресурсів: погляд вітчизняних учених. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2020. № 3(36). Ч. І. С. 189–196.
Опубліковано
2022-08-16
Як цитувати
Антонюк, Д. С., Вакалюк, Т. А., & Огінський, Є. В. (2022). ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРОЕКТУВАННЯ ЦИФРОВИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРАЦЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ НАУКОВЦІВ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 166-175. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2022-2-25
Розділ
РОЗДІЛ VIII. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають