МОРФОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ЕКСПРЕСІЇ У ПІСЕННИХ ТЕКСТАХ ПОП-КУЛЬТУРИ ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

Ключові слова: поп-культура, жанр, експресивність, експресив, граматичне значення, грамема, словоформа, семантика

Анотація

У статті здійснено дослідження текстів російськомовної поп-культури початку ХХІ ст. На матеріалі вибірки, яка становить близько ста п’ятдесяти текстових одиниць, проаналізовано мовні та мовленнєві засоби морфологічного рівня, що мають вплив на створення експресії відповідного тексту. Метою роботи стало узагальнення та опис морфологічних засобів створення експресії сучасного пісенного тексту. У процесі дослідження за допомогою методів компонентного аналізу, прийомів та методик описового методу уточнено поняття експресії й експресивності тексту сучасної пісні, виявлено лексико-граматичні параметри пісенного тексту, релевантні для створення її експресивності, виділено основні мовні засоби створення експресії пісенного тексту та їх мовленнєву реалізацію. Шляхом використання статистичної методики було встановлено характеристики основних засобів створення експресії пісенного тексту на морфологічному рівні сучасної російської мови. Системна інтерпретація образно-експресивних значень граматичних одиниць дала змогу знайти найбільш адекватну методику опису відповідного мовного матеріалу, що ґрунтується на всебічному врахуванні й ретельному аналізі всіх чинників, які впливають на характер експресивного вживання граматичних форм, а також на встановленні відносин, що існують між цими чинниками. Здійснивши аналіз засобів морфологічної експресії в популярних пісенних текстах, дійшли висновку, що даний рівень реалізації експресивності суттєво відрізняється від інших рівнів реалізації експресивного потенціалу слова. У дослідженні зазначених текстів було зафіксовано релевантність таких морфологічні засобів: уживання форми категорії числа імені іменника, прикметника і його форм, а також найбільш різноманітними виявилися дієслово та його форми.

Посилання

1. Андронаки Г.Д., Васильева В.В. Опыт лингвокультурологического анализа: песенный текст. URL: http://psujourn.narod./lib/vasilyeva1.html (дата звернення: 10.11.2021).
2. Бабенко Л.Г., Казарин Ю.В. Лингвистический анализ художественного текста. Теория и практика. Москва : Эксмо-пресс, 2006. 280 с.
3. Береговская Э.М. Очерки по экспрессивному синтаксису. Москва : Флинта-наука, 2004. 245 с.
4. Бойко Н.І. Українська експресивна лексика в словнику мови і мовлення : навчальний посібник. Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2002. 217 с.
5. Вавринюк Т. Засоби експресивного синтаксису в художньому тексті. Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. 2013. Вип. 9. С. 222–228.
6. Галкина-Федорук Е.М. Об экспрессивности и эмоциональности в языке. Филологические науки. 2000. № 2. С. 48–57.
7. Геллер Э.С. Синтаксические средства экспрессивности и их роль в абзаце научных текстов : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02. Санкт-Петербург, 2002. 20 с.
8. Глазкова М.Ю. Экспрессивный синтаксис в современной публицистике: на материале русскоязычных и англоязычных аналитических общественно-политических статей : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.13. Ростов-на-Дону, 2010. 20 с.
9. Григорьева Т.А. Стереотипность шлягера как текста массовой культуры : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02. Санкт-Петербург, 2003. 18 с.
10. Єрмоленко С.Я. Лінгвостилістика: основні поняття, напрями й методи дослідження. Мовознавство. 2005. № 3–4. С. 112–125.
11. Єрмоленко С.Я. Синтаксис і стилістична семантика : монографія. Київ : Наукова думка, 1982. 210 с.
12. Кожухова О.В. Современный песенный текст как культурно-языковой феномен. Научный диалог: вопросы гуманитарных исследований. URL: https://interactive-plus./article/462505/discussion_platform (дата звернення: 15.01.2022).
13. Кузнецов Б.А. Большой толковый словарь русского языка. Санкт-Петербург : Норинт, 2003. 1586 с.
14. Колесник М.В. Телесность в эпоху массовой культуры : автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.11. Омск, 2007. 22 с.
15. Панченко В.А. Исследование песенного текста: жанрово-исторический аспект. Система і структура східнослов’янських мов. 2015. Вип. 9. С. 138–144.
16. Чабаненко В.А. Стилістика експресивних засобів української мови : монографія. Запоріжжя : ЗДУ, 2002. 351 с.
Опубліковано
2023-04-19
Як цитувати
Мацегора, І. Л. (2023). МОРФОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ЕКСПРЕСІЇ У ПІСЕННИХ ТЕКСТАХ ПОП-КУЛЬТУРИ ПОЧАТКУ ХХІ СТ. Мова. Література. Фольклор, (2), 23-31. https://doi.org/10.26661/2414-9594-2022-2-3
Розділ
РОЗДІЛ I. МОВОЗНАВСТВО