СУБ’ЄКТИВНІСТЬ ЯК ОДИН З АСПЕКТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕКСТУ

Ключові слова: суб’єктивність, текст, антропоцентричний, когнітивний, інтерпретативний, пізнання

Анотація

Текст є одиницею мови, її найвищим рівневим поняттям після фонем, морфем, слів, словосполучень і речень. Увага до людини визначає пріоритети в цих описах: від аналізу лінійної організації тексту дослідники переходять до аналізу зв’язків між текстовими елементами та осмислення тексту як багатовимірного змістового простору. Лінгвістика тексту, що визначає текст самостійним об’єктом дослідження, еволюціонує від вихідних формальних установок до когнітивно-комунікативних моделей тексту. Нині можна говорити про те, що характер сучасної науки багато в чому зумовлений антропологічним поворотом осмислення світу. У контексті загальних процесів «людиноцентризму» – індивідуалізації свідомості та формування особистості розглядається і поява когнітивістики, що займається життєво важливими для людини проблемами пізнання. Людина та її взаємодія зі світом вивчаються з погляду інформаційних процесів, а сам інформаційний підхід оголошується провідною методологією когнітивістики. Для вирішення складних питань набуття, перетворення, репрезентування, зберігання та відтворення інформації когнітивістика об’єднує дослідників пізнання в галузі філософії, лінгвістики, літературознавства та поетики, психології та нейрофізіології, антропології та інших гуманітарних наук, демонструючи дієвість міждисциплінарності. Суб’єктність стилів мислення багато в чому пояснює та легалізує співіснування на єдиному інтелектуальному просторі різних, часом взаємовиключних теоретичних та методологічних підходів до наукових проблем. Літературно-критична думка відмовляється від ідеї пасивної реконструкції авторських смислів літературного твору на користь ідеї їх активного конструювання інтерпретатором-співавтором. Сьогодні текст більше не трактується як самодостатня реальність. З усією очевидністю значущість людського чинника експлікується у нових напрямах текстових досліджень, які перебувають під «парасолькою» когнітивістики, наприклад, у когнітивній поетиці чи когнітивному літературознавстві. «Абсолютний антропоцентризм» художнього тексту являє закономірний інтерес для сучасних наук про текст, що активно обговорюють онтологію літератури та природу функційності, співвідношення літератури та знання, когнітивний статус тексту та суб’єктів-співавторів, їхній внесок у конструювання текстового смислу.

Посилання

1. Бехта І.А. Художній текст у сфері новітніх когнітивних студій. Закарпатські філологічні студії. 2013. Вип. 9. Том 1. С. 57–62.
2. Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен : монографія / під загальн. ред. І.С. Шевченко. Харків : Константа, 2005. 356 с.
3. Ковалевська Т.Ю. Комунікативні аспекти нейролінгвістичного програмування. Одеса: Астропринт, 2008. 324 с.
4. Кухаренко В.А. Інтерпретація тексту. Вінниця : Нова книга, 2004. 272 c.
5. Пентилюк М.І. Текст і дискурс як наукові поняття. Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць. Серія «Лінгвістика». Вип. 5. Херсон : ХДУ, 2007. С. 23–27.
6. Різун В.В. Нариси про текст: Теоретичні питання комунікації і тексту. Київ : КНУ імені Т.Г. Шевченка, 1998. 334 с.
7. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика. Лінгвістична енциклопедія. Полтава : Довкілля. 2010. 844 с.
8. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми. Полтава : Довкілля- К., 2008. 712 с.
9. Bara Bruno G. Cognitive pragmatics: the mental processes of communication / translated by John Douthwaite. Cambridge, MA : MIT Press, 2010. 304 p.
10. Bekhta N. Reading experimental literature: unreadability, discomfort and reading trategies. Reading Today. London : University College London Press, 2018. P. 15–30.
11. Brône G., Vandaele J. Cognitive Poetics. Goals, Gains and Gaps. Berlin, New York : Mouton de Gruyter, 2009. 560 p.
12. Croft W., Cruse A. Cognitive Linguistics. Cambridge : CUP, 2004. 356 p.
13. Eco U. Overinterpreting Texts. Interpretation and Overinterpretation. Cambridge : Cambridge University Press, 1996. 166 p.
14. Geeraerts D., Cuyckens H. The Oxford handbook of cognitive linguistics. Oxford : Oxford University Press, 2007. 1334 p.
15. Levinson J. Intention and Interpretation. Philosophy of Literature. Contemporary and Classic Readings. An Anthology. Oxford : Blackwell, 2007. P. 291–300.
16. Locher M.A., Jucker A.H. Pragmatics of Fiction. Berlin, New York : Mouton de Gruyter, 2017. 616 p.
17. Neisser Ulric. Cognitive psychology. Classic Edition. New York : Psychology Press, 2014. 327 p.
18. Rorty R. The Pragmatist’s Theory. Interpretation and Overinterpretation. Cambridge : Cambridge University Press, 1996. P. 89–108.
19. Schmid H.J. Cognitive pragmatics. Berlin/New York : Mouton de Gruyter, 2012. 648 p.
Опубліковано
2023-09-15
Як цитувати
Приходько, Г. І., & Приходченко, О. О. (2023). СУБ’ЄКТИВНІСТЬ ЯК ОДИН З АСПЕКТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕКСТУ. Мова. Література. Фольклор, (1), 47-52. https://doi.org/10.26661/2414-9594-2023-1-6
Розділ
РОЗДІЛ I. МОВОЗНАВСТВО