АФІКСАЛЬНЕ СЛОВОТВОРЕННЯ В АНГЛІЙСЬКОМОВНІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ ІНФЕКТОЛОГІЇ

Ключові слова: афіксація, суфіксальний спосіб, префіксальний спосіб, суфіксально-префіксальний спосіб, суфікс, префікс, інфектологія

Анотація

Статтю присвячено дослідженню словотвірних особливостей англійських термінів галузі інфектології з подальшим виділенням продуктивних суфіксів, префіксів та моделей. Попри те, що дослідження інфекційних захворювань мають тривалу історію, інфектологія – галузь медицини, що займається діагностикою та лікуванням інфекційних хвороб, є молодою міждисциплінарною наукою, що активно почала розвиватися із середини ХІХ сторіччя. Утворення термінів в інфектології тісно пов’язане з динамікою загальносвітового розвитку цієї галузі та характеризується значним відсотком міжнародних слів та формантів. Однак спостерігаються також терміни, які утворюються шляхом уже наявних морфем, на основі певних моделей. Афіксальний спосіб творення є одним із ключових джерел поповнення фахових терміносистем англійської мови. 19,8% термінів від загального добору інфектології становлять похідні терміни. В доборі представлені суфіксальний, префіксальний та суфіксально-префіксальний способи утворення термінів в інфектології. Найпродуктивнішим способом утворення нових термінів є суфіксальний, який становить 12%. Активні суфікси терміносистеми інфектології: -algia, -ase, -ence, -iasis, -ing, -ion, -itis, -lysis, -osis. Префіксальний спосіб менш продуктивний ніж суфіксальний (3%), але представлений великим різноманіттям суфіксів. У дослідженні було виділено три групи активних префіксів: негативні префікси: dys-, an-; грецькі префікси із загальним значенням: aero-, auto-, bio-, macro-, mono-, hydro-, photo-, tachy-; грецькі суфікси, що позначають назви органу та тканини: aden-, myo-, hemo-, hist-, pyo-. Суфіксально-префіксальний спосіб (4%) характеризується широким спектром моделей. Найпродуктивнішими моделями стали негативні префікси: in-, de-, in- + суфікси -ia, -ation. Велика частина суфіксів та префіксів має грецьке чи латинське походження та часто закріплене термінологічне значення, що сприяє інтернаціоналізації термінів галузі інфектології та взаєморозумінню фахівців.

Посилання

1. Д’яков А.С., Кияк Т.Р., Куделько З.Б. Основи термінотворення: семантичні та соціолінгвістичні аспекти : монографія. Київ : KM Academia, 2000. 218 c.
2. Швачко С.О. Модельовані та немодельовані паттерни словотвору в англомовному дискурсі. Філологічні трактати. 2012. Т. 4, № 3. С. 84–88. URL: https://tractatus.sumdu.edu.ua/Arhiv/2012-3/13.pdf.
3. Дудок Р.І. Проблема значення та смислу терміна в гуманітарних науках : монографія. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. 358 с.
4. Коваленко К.Г. Продуктивні способи утворення нових слів у сучасній англійській мові. Актуальні проблеми сучасної медицини. 2013. Т. 13. Вип. 4. С. 211–214. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apsm_2013_13_4_54.
5. Михальчук Н.О. Психологія читання та розуміння літературних творів старшокласниками : монографія. Київ : ТОВ «Принт Хауз», 2012. 368 с.
6. Dictionary by Merriam-Webster. Merriam-Webster, Inc. URL: https://www.merriam-webster.com/.
7. Online Etymology Dictionary. URL: http://www.etymonline.com/.
8. Пономаренко С. Сучасна українська мова: Морфеміка. Дериватологія. Морфонологія : навчальний посібник. Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2017. 300 с.
9. Світлична Є.І., Толок І.О. Латинська мова : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 440 с.
10. Tsai A.C., Mendenhall E., Trostle J.A., Kawachi I. Co-occurring epidemics, syndemics, and population health. Lancet. 2017. P. 978–982. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5972361/.
11. Syed S.A. What is a Syndemic? News Medical Life Sciences. 2021. URL: https://www.news-medical.net/health/What-is-a-Syndemic.aspx.
12. Hidaya Aliouche. What is the Twindemic? News Medical Life Sciences. 2021. URL: https://www.newsmedical.net/health/What-is-the-Twindemic.aspx.
Опубліковано
2023-12-19
Як цитувати
Крупєй, К. С., & Запольських, С. П. (2023). АФІКСАЛЬНЕ СЛОВОТВОРЕННЯ В АНГЛІЙСЬКОМОВНІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ ІНФЕКТОЛОГІЇ. Мова. Література. Фольклор, (2), 13-18. https://doi.org/10.26661/2414-9594-2023-2-2
Розділ
РОЗДІЛ I. МОВОЗНАВСТВО