СЕМАНТИКА СЛОВА КУПАЛО В ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНОМУ АСПЕКТІ

  • М. В. Жуйкова
Ключові слова: етимологія, табуювання, міфологічна номінація, обряд, день літнього сонцестояння, Іван Хреститель, Купало

Анотація

У статті проаналізовано версії етимології слова купало, запропоновані в різних джерелах. Наведено аргументи на користь версії, згідно з якою східнослов'янська назва свята літнього сонцестояння, що продовжує праслов’янське *kupadlo, мотивована праслов'янським дієсловом із значенням 'горіти'.

Посилання

1. Топоров В. Н. Из наблюдений над этимологией слов мифологического характера. Этимология. 1967. Москва : Наука, 1969. С. 11–21.
2. Етимологічний словник української мови. В 7 т. Київ : Наукова думка, 1982–2012.
3. Berneker Erich. Slavisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1924.
4. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка : в 4 т. Москва : Прогресс, 1986–1987.
5. Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Москва : Наука, 1973–2016.
6. Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. 2-е изд. Москва : Наука, 1994. 610 с.
7. Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу : в 3 т. Москва, 1995. Т. 3.
8. Мифы народов мира: Энциклопедия : в 2 т. Москва : Советская энциклопедия, 1992.
9. Этымалагічны слоўнік беларускай мовы : в 13 т. / рэд. В. У. Мартынаў. Мінск : Навука і тэхніка, 1989. Т. 5. Каяць – Лiпянка. 320 с.
10. Czarnowska M. Zabytki mitologii słowiańskiej w zwyczajach wejskiego ludu na Białej Rusi dochowywanie. Dziennik Wileński. Wilno, 1817. T. 6. S. 396–408.
11. Толстая С. М. Полесский народный календарь. Москва : Индрик, 2005. 600 с.
12. Бывалькевич П. Иван Купала в д. Углах Слуцкого уезда Минской губернии. Этнографическое обозрение, 1891, № 3. С. 190–192.
13. Купальскія і пятроўскія песні. Мінск : Навука і тэхніка, 1985. 631 с.
14. Белорусские народные песни, с относящимися к ним обрядами, обычаями и суевериями. Сборник П. В. Шейна. Санкт-Петербург, 1874. 566 с.
15. Леся Українка. Купала на Волині. Зібрання творів : у 12 т. Київ : Наукова думка, 1977. Т. ІX. С. 9–29.
16. Кравченко В. Зібрання творів та матеріали з архівної спадщини. Київ : ІМФЕ, 2009. Т. 2. 640 с.
17. Поліська дома : фольклорно-діалектологічний збірник. Луцьк, 1991. Вип. 1.
18. Иванов В. В. Ритуальное сожжение конского черепа и колеса в Полесье и его индоевропейские параллели. Славянский и балканский фольклор. Реконструкция древнейшей славянской духовной культуры: источники и методы. Москва : Наука, 1989. С. 79–87.
19. Воропай О. Звичаї нашого народу : в 2 т. Київ, 1991.
20. Соколова В. К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов. Москва : Наука, 1979. 287 с.
21. Словарь русских народных говоров. Ленинград : Наука, 1980. Вып. 16. 376 с.
22. Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча : в 5 т. Мінск : Навука і тэхніка, 1979–1986.
23. Иванов В. В., Топоров В. Н. Славянские языковые семиотические моделирующие системы. Москва : Наука, 1965. 246 с.
24. Даль В. И. Словарь живого великорусского языка : в 4 т. Москва, 1955.
25. Словарь древнерусского языка (XI-XIV в.в.) : в 10 т. / гл. ред. Р. И. Аванесов. Москва : Русский язык, 1991. Т. IV.
26. Песни, собранные Гоголем. Полное собрание сочинений и писем : в 17 т. Москва-Киев : Издательство Московской Патриархии, 2010. Т. 17. 934 с.
27. Brückner A. Słownik etymologiczny języka polskiego. Krakόw, 1927.
28. Колесса Ф. Українська усна словесність. Львів : накладом фонду “Учитеся, брати мої”, 1938. 643 с.
Опубліковано
2018-12-13
Як цитувати
Жуйкова, М. В. (2018). СЕМАНТИКА СЛОВА КУПАЛО В ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНОМУ АСПЕКТІ. Мова. Література. Фольклор, (1), 65-75. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology/article/view/581

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають