ГЕОПОЕТИЧНІ КОДИ ЗАПОРОЖЖЯ В “ОПИСІ УКРАЇНИ” ГІЙОМА ЛЕВАССЕРА ДЕ БОПЛАНА

  • О. В. Юферева
Ключові слова: Боплан, Запорожжя, образ, геопоетика, гетеротопія, репрезентація, Інший, семіотика

Анотація

Мета статті – виявити знаки інсценізації емпіричності, засоби створення презумпції вірогідності, що вливає на появу ознак “імагінативного простору”. У праці йдеться про те, що Боплан один із перших включає територію України в географію Європи. Євроцентричність погляду француза є фактором сприйняття України як перехідного простору. Автор також наголошує, що в тексті подорожі поєднуються засоби зовнішньої дескрипції з фікційними елементами. Виявлено, що Боплан наслідує традицію культури бароко, а також середньовічної європейської літератури мандрів. Установлено, що образ Запорожжя реконструюється як семіотизований простір за міфологічною формулою.

Посилання

1. Абашев В. Пермь как текст. Пермь в русской культуре и литературе XX века / В. Абашев. – Пермь : Изд-во Пермского университета, 2000. – 404 с.
2. Боплан Г. Л. де Опис України [пер. з фр. Я. І. Кравця] [Електронний ресурс] / Г. Л. де Боплан. – Львів : Каменяр, 1990. – Режим доступу : http://litopys.org.ua/boplan/bop2.htm
3. Видугирите И. Гетеротопии: миры, границы, повествование / И. Видугирите // Literatūra 57 (5). Гетеротопии: миры, границы, повествование [сост. и ред. Г. Михайлова, И. Видугирите, П. Лавринец]. – Тарту : Издательство Вильнюсского университета, 2015. – C. 11 – 18.
4. Голованов В. Геопоэтика Кеннета Уайта [Электронный ресурс] / В. Голованов // Октябрь. – 2002. – № 4. – Режим доступа : magazines.russ.ru/october/2002/4/publ.
5. Дневник Симеона Окольского // Мемуары, относящиеся к Южной Руси [пер. К. Мельник] / В. Антоновича – К. : Топография Т. Г. Корчак-Новицкого, 1890. – C. 168 –285.
6. Дневник Богуслава Казимира Машкевича // Мемуары, относящиеся к Южной Руси. [пер. К. Мельник] / В. Антоновича. – К. : Топография Т. Г. Корчак-Новицкого, 1890. – С. 406 – 438.
7. Кралюк П. Казацтво в контексті українсько-польських стосунків. Літературні інтерпретації ранньомодерного періоду / П. Кралюк. – К. : КНТ, 2015. – 280 с.
8. Лихачев Д. И. Повести русских послов как памятники литературы / Д. И. Лихачев // Путешествия русских послов XVI–XVII вв. Статейные списки. – М.- Л. : Изд-во АН СССР, 1954. – С. 319 – 346.
9. Лясота Е. Щоденник 1594 року [Електронний ресурс] / Е. Лясота. – Режим доступу : http://litopys.org.ua/suspil/sus17.htm
10. Лопушан Т. Джерела рустикального дискурсу в українській літературі ХІХ – початку ХХ століття / Т. Лопушан // Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати – 2016 : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (Братислава, 16–18 березня 2016 р.) – К. : ТОВ “НПВ “Інтерсервіс””, 2016. – С. 7 –80.
11. Луняк Є. Відображення історичного аспекту в “Описі України” / Є. Луняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2011. – Вип. 105. – С. 28–31.
12. Маршалек М., Зассе С. Геопоэтики / М. Маршалек, С. Зассе // Введение в геопоэтику. Одиночные экспедиции в океане смыслов / [И. Сид]. – М. : Арт Хаус медиа, Крымский клуб, 2013. – С. 111 – 124.
13. Наливайко Дм. Очима Заходу: Рецепція України в Західній Європі XV – XVIII ст. / Дм. Наливайко. – Київ : “Основи”, 1999. – 578 c.
14. Олянчич Д. Опис подорожі шведського посла на Україну (1656 – 1657) / Д. Олянчич // Записки наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 1937. – С. 41–69.
15. Ольшевская Л. А., Травников С. Н. Шереметев – украшение России Путешествие по Европе боярина Б. П. Шереметева 1697 –1699 / Л. А. Ольшевская, С. Н. Травников. – М. : Наука, 2013. – 511 с.
16. Рибіцька Е. Від поетики простору до політики місця. Топографічний поворот у літературних дослідженнях [пер. з польськ. Д. Вирський] / Е. Рибіцька // Ейдос. – 2003. – № 7. – С. 337–353.
17. Січинський В. Чужинці про Україну. Вибір з описів подорожей по Україні та інших писань чужинців про Україну за десять століть. П’яте видання / В. Січинський. – Авгсбург : Видання Петра Павловича, 1946. – 118 с.
18. Уваров М. Культурная география : научно-аналитический обзор [Электронный ресурс] / М. Уваров. ‒ Режим доступа : philosophy.spbu.ru/.../Uvarov%20M.S.%20Kul’turnaya%20geografiya.
19. Цивьян Т. Движение и путь в балканской модели мира. Исследования по структуре текста / Т. Цивьян. – М. : Индрик, 1999. – 376 с.
20. Czerwiński G. История – география – геопоэтика. О возможных методах анализа произведений современной художественной литературы польских, литовских и белорусских татар / G. Czerwiński // Slavia Orientalis. – T. LXIV. – 2(2015). – С. 331–346.
21. Zumthor P. The Medieval Travel Narrative / P. Zumthor // New Literary History. – Vol. 25. – № 4 (Part 2). –Autumn, 1994. – P. 809–824.
Опубліковано
2017-06-20
Як цитувати
Юферева, О. В. (2017). ГЕОПОЕТИЧНІ КОДИ ЗАПОРОЖЖЯ В “ОПИСІ УКРАЇНИ” ГІЙОМА ЛЕВАССЕРА ДЕ БОПЛАНА. Мова. Література. Фольклор, (1), 90-98. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology/article/view/637