ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ТА ПРОФІЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ

  • С. Г. Дехтяренко
  • І. О. Савіч
Ключові слова: профільне навчання, диференційоване навчання, природнича освіта, задачний підхід

Анотація

В умовах реформування школи особливої значущості набувають проблеми формування в учнів функціональної грамотності як мінімального рівня компетентності, що дасть їм змогу бути успішними в усіх сферах життя. Одним з підходів, що забезпечує результативність навчального процесу, є диференційований підхід до навчання, а універсальним шляхом навчання учнів – застосування як теоретичних знань, так і знань способів дій є розв’язування задач із природничо-наукових дисциплін. Функціональна грамотність характеризується здатністю використовувати основні способи пізнавальної діяльності для досягнення елементарних цілей своєї діяльності і пов’язана з певними уміннями. В освітній галузі «Природознавство» зміст функціональної грамотності складається з наукового пояснення явищ природи, екологічної та хімічної грамотності. Уміння розв’язувати задачі є одним з показників успішного засвоєння матеріалу і важливим етапом у розумінні природних явищ і законів. Стаття присвячена вирішенню проблеми практичної реалізації задачного підходу в умовах диференційованого навчання, що є актуальним і важливим для сучасної освіти.

Посилання

1. Бойко А. В. Обучение решению химических задач – важнейшее средство активизации учебной деятельности студентов. Педвуз и проблемы современной общеобразовательной школы: тезисы науч.-практ. конф. Кривой Рог, 1990. 315 с.
2. Буринська Н. М. Учителеві – про профільне навчання у старшій школі. Біологія і хімія в школі. 2010. №4. С. 10–11.
3. Бутузов И. Д. Дифференцированный подход к обучению учащихся на современном уроке. Новгород, 1972. 72 с.
4. Величко Л. П., Буринська Н. М., Вороненко Т. І., Лашевська Г. А., Титаренко Н. В. Навчання хімії у старшій школі на академічному рівні: монографія. Київ: Педагогічна думка, 2013. 248 с. URL: http://undip.org.ua/files/docs/ Belychko_monografiya_2013.pdf.
5. Дехтяренко С. Г. Тематичне оцінювання з хімії 10 клас: посіб. для вчителів хімії. Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС Лтд», 2002. 124 с.
6. Дидактика средней школы: некоторые проблемы современной дидактики / под ред. М. Н. Скаткина. Москва: Просвещение, 1982. 319 с.
7. Життєва компетентність особистості: наук.-метод. посіб. / за ред. Л. В. Сохань, І. Г. Єрмакова, Г. М. Несен. Київ: Богдана, 2003. 520 с.
8. Зуева М. В. Обучение учащихся применению знаний по химии: кн. для учителя. Москва: Просвещение, 1987. 144 с.
9. Психология и педагогика: учеб. пособ. / под ред. А. А. Бодалева, В. И. Жукова, Л. Г. Лаптева, В. А. Сластенина. Москва: Изд-во Института Психотерапии, 2002. 585 с.
10. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: учеб. пособ. Москва: Народное образование, 1998. 256 с.
11. Сікорський П. І. Теорія і методика диференційованого навчання. Ленинград: Сполом, 2000. 421 с.
12. Унт И. Индивидуализация и дифференциация обучения. Москва: Просвещение, 1990. 173 с.
13. Хімія. 10-12 класи: Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень та поглиблене вивчення. Тернопіль: Мандрівець, 2010. 248 с.
14. Шиян Н. Профільне навчання: теорія і практика. Профільне навчання з хімії. Київ: Шкільний світ, 2005. С. 5–38.
Опубліковано
2018-11-27
Як цитувати
Дехтяренко, С. Г., & Савіч, І. О. (2018). ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ТА ПРОФІЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 12-17. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1079

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають