ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ ШКІЛЬНІЙ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВІЙ ОСВІТІ

  • С. Г. Дехтяренко
  • І. О. Савіч
Ключові слова: інтеграція, інтегроване навчання, міжпредметна інтеграція, квест-уроки, сучасна школа, хімія з біологією та екологією

Анотація

Система сучасних інтегрованих технологій формується з урахуванням здібностей, інтересів та потреб кожного учня. Використання інтеграції сприяє формуванню в учнів світоглядної позиції, підвищує пізнавальну активність учнів, учить їх мислити, аналізувати, порівнювати, створювати логічні ланцюги з матеріалу різних предметів, приймати продумане рішення. Такі уроки створюють комфортні умови для навчання. Міжпредметна інтеграція – майбутнє освіти, але сьогодні діти отримують фрагментарні знання, що не дозволяють створити цілісну картину світу. STEM-навчання базується на ідеї застосування міждисциплінарного і прикладного підходів.

Посилання

1. Беседа 15 (вечернем) об интеграции и дифференциации наук: Бонифатий Кедров. URL: https://coollib.com/b/183217
2. Демчинська Г.О. Інтегровані уроки як засіб розумового та мовленевого розвитку учнів. Основа, 2015. №10-11. 10 с.
3. Дьоміна І. Інтегроване навчання як освітній пазл. URL: http://nus.org.ua/view/integrovane-navchannya-yakosvitnij- pazl
4. Зміст поняття «інтеграція навчання». Історичний аспект проблеми інтеграції змісту освіти. URL: http://www.novapedahohika.com/noloms-1380-1.html
5. Кельнер С. С. Інтегровані уроки з елементами психологічних понять. Основа, 2015. №22-24. 51с.
6. Мариновська О. Інтегральна технологія навчання: від теорії до практики. Початкова освіта, 2011. № 32 (608). С. 3−5.
7. Методичний альманах Інтегративний та компетентнісний підхід до викладання предметів. URL: http://nvk5.at.ua/Foto/pliaseckais/almanakh-integrativnij_ta_kompetentnisnij_pidkhid_.pdf
8. Пахомова Н. Інтеграція як провідна тенденція розвитку суспільства та освіти: історико-педагогічний аспект. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/ 123456789/2322/1/Pahomova.pdf
9. Природничі науки (інтегрований курс). Програма для 10-11-х класів ЗНЗ. URL: https://osvita.ua/school/ program/program-10-11/58917
10. Павленко А. І. Проблеми якості сучасної шкільної природничо-математичної освіти теоретичні підходи і дидактичні технології вирішення. Монографія. Запоріжжя: Статус, 2017. 120 с.
11. Попова Т. Н., Павленко А. И. Современная дидактика естествознания: культурно-исторический принцип проектирования содержания и интеграция образовательных парадигм. Saarbrucken: LambertAcademicPublishing, 2018. 100 с. 12. Савчин М. Організація сучасного уроку хімії, використання інтерактивних методів навчання. Шкільний світ, 2008. № 21. 3 с.
13. Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів : збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17-18 травня 2018 р., Мукачево / Ред.кол.: Т. Д. Щербан (гол.ред.) та ін. Мукачево: Вид-во МДУ, 2018. 536 с.
14. Філіпенко І. В. Впровадження веб-квестів як одна з форм підвищення ефективності навчання учнів в сучасних умовах. URL: http://timso.koippo.kr.ua/hmura12/2016/10/16/vprovadzhennya-veb-kvestiv-yak-odnaz- form-pidvyschennya-efektyvnosti-navchannya-uchniv-v-suchasnyh-umovah
15. Швайка Н. П. Елементи STEM-навчання на уроках біології як важливий чинник соціалізації учнів. Основа, 2019. №3. 2с.
Опубліковано
2019-06-14
Як цитувати
Дехтяренко, С. Г., & Савіч, І. О. (2019). ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ ШКІЛЬНІЙ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВІЙ ОСВІТІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 23-28. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/503

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають