FACTORS PROVIDING STUDENTS’ GENDER EQUALITY IN THE SOCIAL - PEDAGOGICAL WORK AT HIGH SCHOOL

  • T.P. Golovanova Zaporizhzhya National University
Keywords: social pedagogical work, gender equality, students, high school

Abstract

Foreign and national scientific works are being analyzed. Discrimination factors, gender equality technologies in education are examined. Factors determining students’ gender equality in the socialpedagogical work are considered in the article. The suggestion supporting the students’ gender equality is considered in the social-pedagogical work.

References

1. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верхов. Ради України 28 черв. 1996 р.: із змінами станом на 10 лип. 2007 р. / М-во юстиції України. — Офіц. вид. — К.: Ін Юре, 2007. — 134 с.
2. Закон України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”: за станом на 8 вересня 2005 р. / Офіційний вісник України, 2005. – № 40. – С. 48-55.
3. Кравець В.П. Ґендерна педагогіка: Навчальний посібник. –. / В.П. Кравець. - Тернопіль: Джура, 2003. – 416 с.
4. Фирсов М.В. Теория социальной работы : учеб. пособие для студентов вузов / М.В. Фирсов, Е.Г. Студенова. – М.: ВЛАДОС, 2000. - 432 с.
5. Соціальна педагогіка: теорія і технології [Текст] : підручник для студ. вищих навч. закладів / Т.Ф. Алєксєєнко [та ін.] ; за заг. ред. І. Д. Звєрєвої ; М-во освіти і науки України, Луганський нац. педагогічний ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т проблем виховання АПН України. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 316 с.
6. Соціальна та ґендерна справедливість і рівність у програмах професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів: навч.-методичний посіб. / Л.Б. Магдюк [та ін.] ; за заг. ред. Л.І. Даниленко. - К. : ТОВ «Стіс плюс», 2007 – 96 с.
Published
2009-05-26
How to Cite
Golovanova, T. (2009). FACTORS PROVIDING STUDENTS’ GENDER EQUALITY IN THE SOCIAL - PEDAGOGICAL WORK AT HIGH SCHOOL. Bulletin of Zaporizhzhia National University. Pedagogical Sciences, (1), 29-33. Retrieved from http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1917