МІЖТЕМАТИЧНІ МОТИВАЦІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ ЯК ПРОЯВ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ

Ключові слова: зоонім, фітонім, говірки північно- західної України, номінація, мотивація, семантична модель, мотиваційний зв’язок, асоціативний зв’язок

Анотація

Пропоноване дослідження виконане на стикові декількох актуальних напрямів сучасної лінгвістики – семасіологічного, у межах якого вивчають семантику мовних одиниць, когнітивного, предметом наукових розвідок якого все частіше стають різні фрагменти національно-мовної картини світу, та психологічного, що досліджує діяльність людини як мовної особистості, зокрема й закономірності у процесах найменування. Автори статті дослідили відфітонімні клички домашніх тварин у говірках північно-західної України. Виокремлено та проаналізовано чотири основні типи мотиваційних зв’язків у семантичній моделі «зоонім ← фітонім»: 1) за схожістю морфофізіологічних ознак тварини й рослини; 2) за етологічними особливостями тварини і деякими ознаками чи властивостями рослини; 3) за темпоральними характеристиками; 4) за локативними ознаками. Установлено, що домінувальними в іменуванні тварин постають два з них – асоціативні зв’язки за схожістю морфофізіологічних ознак тварини та рослини й асоціативні зв’язки між етологічними особливостями тварини і певними ознаками чи властивостями рослини. Виявлено, що асоціативні зв’язки за схожістю морфофізіологічних ознак тварини й рослини мають опертя на: 1) схожість забарвлення тварини і рослини; 2) схожість будови покривів тварини і окремих частин рослини; 3) подібність форми тіла тварини чи окремих його частин до певної рослини чи окремих її органів; 4) розмір тіла тварини, який асоціюється з певною рослиною; 5) особливості впливу рослини на організм тварини. Натомість асоціативні зв’язки за етологічними особливостями тварини і деякими ознаками чи властивостями рослини ґрунтуються на асоційованих із певними властивостями рослини типах поведінки тварини: 1) руховій; 2) агресивній; 3) трофічній; 4) комфортній; 5) демонстраційній; 6) ігровій; 7) голосовій; 8) захисній; 9) дослідницькій. Асоціації за темпоральними чи локативними ознаками досить рідко слугують мотиваторами називання домашніх тварин. Натомість констатовано, що понад 14% тварин отримали свою кличку лише на основі уподобань їхніх господарів. Природа такої мотивації має радше психологічний характер, ніж асоціативний.

Посилання

1. Калько В. Когнітивно-ономасіологічний аналіз фітонімів-композитів у сучасній українській мові. Мовознавчий вісник. 2016. № 21. С. 24–31.
2. Психологическая энциклопедия / под. ред. Р. Корсини, А. Ауэрбаха. Санкт-Петербург : Питер, 2006. 1096 с.
3. Абрамов Р. До проблеми фелінонімії як окремого підкласу ономастики. Діалог мов – діалог культур, Україна і світ : ІІІ Міжнародна наукова інтернет-конференція з україністики, Munchen, 1–4 November 2012. Munchen ; Berlin ; Washington, D. C. : Verlag Otto Sagner, P. 26–30.
4. Warchoł S. Słownik etymologiczno-motywacyjny słowiańskiej zoonimii ludowej. Lublin, 2007. T. I. 303 s.
5. Словник зоонімів північно-західної України. А – Я / упоряд. Г. Аркушин. Луцьк, 2016. 288 с.
6. Словник української ономастичної термінології / уклад. Д. Бучко, Н. Ткачова. Харків : Ранок-НТ, 2012. 256 с.
7. Селіванова О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми. Полтава : Довкілля-К, 2008. 712 с.
8. Селіванова О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія. Полтава : Довкілля-К, 2006. 716 с.
9. Блинова О. Лексическая мотивированность и некоторые проблемы региональной лексикологии. Вопросы изучения лексики народных говоров. Диалектная лексика 1971. Ленинград : Наука, 1972. С. 92–104.
10. Вежбицкая А. Язык, культура, познание / пер. с англ. ; отв. ред. М. Кронгауз ; вступ. ст. Е. Падучевой. Москва : Русские словари, 1996. 416 с.
11. Слободян М. Метафоризація як когнітивний процес. Актуальні проблеми слов’янської філології, 2011. Вип. XXІV. Ч. 1. С. 460–467.
12. Баранов А., Михайлова О., Шипова Е. Некоторые константы русского политического дискурса сквозь призму политической метафорики («взаимоотношения бизнеса и власти», «коррупция»). Москва : Фонд ИНДЕМ, 2006. 84 с.
13. Омельковець Р. Словник ботанічної лексики західнополіських говірок. Луцьк, 2016. 220 с.
14. Базыма Б. Психология цвета : Теория и практика. Москва : Речь, 2005. 112 с.
15. Оліфіренко Л. Символіка фітонімів у ліричних творах Василя Стуса. Рідна мова. № 39. URL: http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/ridna_mowa_uk/index.php?page=simvol-ka-f-ton-m-v.
Опубліковано
2021-09-17
Як цитувати
Христіанінова, Р. О., & Омельковець, Р. С. (2021). МІЖТЕМАТИЧНІ МОТИВАЦІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ ЯК ПРОЯВ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ. Мова. Література. Фольклор, (1), 176-187. https://doi.org/10.26661/2414-9594-2021-1-25

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають