Вимоги до оформлення статей

Запорізький національний університет

запрошує всіх бажаючих до співробітництва у фаховий науково-практичний журнал

«Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки»

У науковому виданні можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук згідно з Постановою Президії ВАК України № 261 від 06.03.2015 року.

Статті у збірнику розміщуються за такими рубриками:

 1. Економіка та управління підприємствами.
 2. Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології в економіці.
 3. Ринкові механізми обліку, аналізу та аудиту в національній економіці.
 4. Теоретико-прикладні аспекти економічних процесів в Україні та світі.
 5. Фінанси і грошовий обіг.
 6. Економіка праці, управління персоналом та маркетинг.
 7. Управління проектами та фінансово-економічна безпека в умовах глобалізації.

 Вимоги до оформлення статей у у фаховий науково-практичний журнал

«Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки»

З № 2(42), 2019 року фаховий науково-практичний журнал «Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки» виходить лише англійською мовою. Стаття подається до розгляду у редакцію українською. Після проходження внутрішнього рецензування надається переклад статті англійською мовою. Переклад має бути професійним, автор у жодному разі не може використовувати інтернет-перекладач.

До друку приймаються наукові статті обсягом від 10 сторінок, що відповідають тематиці серії видання й містять нові наукові результати, не опубліковані раніше. Виклад матеріалу статті має бути послідовним, логічно завершеним, із чіткими формулюваннями, що виключають подвійне тлумачення або неправильне розуміння інформації; мова тексту має відповідати літературним нормам, бути професійною і лаконічною. Автор зобовʼязаний забезпечити високий науковий рівень викладеного матеріалу, повноту і системність висвітлення питання, достовірність результатів і даних, що наводяться, правильність цитування та посилань на літературні джерела. Редакційна колегія приймає до друку статті, які характеризуються оригінальністю, високою мірою наукової новизни і практичною значущістю.

Для оформлення статті автором (оригінал-макету) використовується формат А4 з полями з усіх боків – 2 см. Абзац виділяється відступом 1,25.

До уваги авторів! У разі необхідності для шрифтових виділень у таблицях і рисунках дозволяється застосовувати шрифт Courier New (наприклад, для ілюстрації текстів програм для ЕОМ). Для стилістичного виділення фрагментів тексту слід вживати начертання курсив, напівжирний, напівжирний курсив зі збереженням гарнітури, розміру шрифта та інтервалу абзаца.

Текст статті, яка подається до розгляду та рецензування українською мовою, має бути побудований за такою схемою:

 • індекс УДК у верхньому лівому кутку листа (Times New Roman, 14 пт., звичайний);
 • назва статті великими літерами (по центру, Times New Roman, 14 пт., напівжирний);
 • ПІБ авторів, науковий ступінь, посада (по центру, Times New Roman, 14 пт., звичайний);
 • назва ВНЗ (по центру, Times New Roman, 14 пт., курсив);
 • повна адреса ВНЗ або місця роботи автора (по центру, Times New Roman, 14 пт., курсив);
 • адреса електронної пошти (по центру, Times New Roman, 14 пт., звичайний);
 • анотація (200-250 слів), яка містить стисле формулювання змісту статті (вирівнювання – по ширині сторінки, Times New Roman, 14 пт., звичайний);
 • ключові слова (до 10 слів) (вирівнювання – по ширині сторінки, Times New Roman, 14 пт., курсив);

Після цього з абзацу викладається основний текст статті (вирівнювання – по ширині сторінки, Times New Roman, 14 пт., міжрядковий інтервал 1,5).

Структура основної частини рукопису українською мовою:

І. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями.

ІІ. Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор (з обов’язковими посиланнями в тексті на використану наукову літературу!!!), виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття.

ІІІ. Формулювання цілей статті (постановка завдання).

IV. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

V. Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напряму.

VI. Література. Оформлюється відповідно до вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015.

ЛИШЕ ПІСЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО РЕЦЕНЗУВАННЯ АВТОР НАДАЄ ПЕРЕКЛАД СТАТТІ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ.

Схема побудови англомовної статті аналогічна українському варіанту:

 • UDC у верхньому лівому кутку листа (Times New Roman, 14 пт., звичайний);
 • назва статті великими літерами по центру (Times New Roman, 14 пт., напівжирний);
 • ПІБ авторів, науковий ступінь, посада (по центру, Times New Roman, 14 пт., звичайний);
 • назва ВНЗ (по центру, Times New Roman, 14 пт., курсив);
 • повна адреса ВНЗ або місця роботи автора (по центру, Times New Roman, 14 пт., курсив);
 • адреса електронної пошти (по центру, Times New Roman, 14 пт., звичайний);ORCID кожного автора
 • анотація англійською мовою розширена (1800 знаків) (вирівнювання – по ширині сторінки, Times New Roman, 14 пт., звичайний);
 • ключові слова (key words) - до 10 слів - (вирівнювання – по ширині сторінки, Times New Roman, 14 пт., курсив).

До уваги авторів! Після ключових слів англійською мовою необхідно надати цей блок інформації (крім УДК) також українською мовою, вимоги до оформлення зберігаються.

Структура основної частини статті англійською мовою

(вирівнювання – по ширині сторінки, Times New Roman, 14 пт., міжрядковий інтервал 1,5):

І. STATEMENT OF THE PROBLEM (Постановка проблеми);

ІІ. ANALYSIS OF RECENT studies AND PUBLICATIONS (Аналіз останніх досліджень і публікацій);

ІІІ. Objectives OF THE ARTICLE (Формулювання цілей статті);

IV. THE MAIN MATERIAL OF THE RESEARCH (Виклад основного матеріалу дослідження);

V. CONCLUSIONS (Висновки);

VI. REFERENCES (Література), оформлюється за міжнародним бібліографічним стандартом. Приклади оформлення: References.pdf

Важливо! Кожен рисунок включається до тексту у вигляді одного графічного обʼєкта (положення обʼєкта «В тексте»).

Для опублікування статті автору необхідно:

надіслати на електронну пошту редакції збірника konf.econom.znu@gmail.com

 1. Текст статті, оформлений відповідно до встановлених вимог.
 2. Витяг із протоколу засідання кафедри з рекомендацією статті до друку (скан. копію);
 3. Рецензію доктора або кандидата наук із відповідної галузі науки, завірену відповідним підписом та печаткою установи, яка є зовнішньою по відношенню до ЗНУ та установи, де працює автор (автори) статті (скан. копію).
 4. Відомості про автора (авторів) у вигляді таблиці (бажано у файлі формату.xls)

П. І. Б.

ORCID

Назва вищого навчального закладу/установи

Назва кафедри/ підрозділу

Посада

Науковий ступінь,

вчене звання

Назва статті

К-сть стор.

Назва розділу, до якого підготовлена стаття

Контакт

ний

телефон

 

Електронна пошта

Поштова адреса

(адреса, куди буде надіслано надрукований примірник)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звертаємо увагу!

У текст статті можуть бути внесені редакційні виправлення, попередньо узгоджені з авторами.

Рішення про публікацію статті ухвалює редколегія за результатами внутрішнього рецензування. Оплата за публікацію здійснюється після прийняття рішення про рекомендацію статті до друку.

Редакція залишає за собою право відмовити в публікації статті у разі її невідповідності вимогам до публікації у фахових виданнях.

Файли з матеріалами щодо публікації статті слід називати таким чином:

Прізвище_стаття.doc, Прізвище_автор.xls, Прізвище_рецензія.doc, Прізвище_витяг.doc, Прізвище_оплата.doc.

Кожній статті, починаючи з №4 2018 р., присвоюється DOI.

Вартість публікації становить 850 гривень (до 10 сторінок включно). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 30 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам. Контроль за визначенням кількості сторінок ведеться відповідальною особою.

За наявності в статті кількох співавторів, примірники надаються відповідно до оплати за статтю (одна оплата – один примірник).

Контакти:

Адреса редакції фахового науково-практичного журналу «Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки»: Україна, 69600, м. Запоріжжя, МСП-41, вул. Жуковського, 66.

Довідки за телефонами:

(096) 485-31-99 – відповідальний за випуск, технічний редактор – заступник декана з наукової роботи економічного факультету ЗНУ Линенко Андрій Володимирович.

(061) 228-76-41 – відповідальний редактор – д.е.н., проф. Бабміндра Дмитро Іванович.

(061) 228-76-13 – головний редактор – д.е.н., проф. Череп Алла Василівна (V корпус, кімн. 116).

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЙ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ (ДЛЯ ПОДАННЯ НА РЕЦЕНЗУВАННЯ)

УДК 821.161.3

НАЗВА

ПІБ авторів, ступінь, посада

Назва ВНЗ

Україна, індекс, повна адреса

email

Анотація  200-250 слів!

Ключові слова: .

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Текст … .

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Текст...

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ

Текст …

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ

Текст ...

Рис. 1. Назва 

Текст...

Таблиця 1 – Назва 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст …

ВИСНОВКИ

Текст...

ЛІТЕРАТУРА Оформлюється відповідно до ДСТУ ГОСТ 8302:2015 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»

 1. ...
 2. ...
 3. … 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІї АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

 UDC 821.161.3

TITLE англійською мовою

ПІБ авторів, ступінь, посада англійською мовою

Назва ВНЗ – англійською мовою

Україна, індекс, повна адреса – англійською мовою

email

Annotation 200-250 words!

Key words: 5-7 words!

НАЗВА українською мовою

ПІБ авторів, ступінь, посада - українською мовою

Назва ВНЗ - українською мовою

Україна, індекс, повна адреса - українською мовою

email

Анотація  українською мовою 200-250 слів!

Ключові слова: 5-7 слів!

STATEMENT OF THE PROBLEM

Text...

ANALYSIS OF RECENT studies  AND PUBLICATIONS 

Text...

Objectives OF THE ARTICLE

Text…

THE MAIN MATERIAL OF THE RESEARCH

Text…

Fig. 1. Title

Source:

Text…

Table 1 – Title

 

 

 

 

 

 

 

 

Source:

Text …

Conclusions

Text …

REFERENCES

1… .

2. … .

3. ... .