Політика рецензування

Усі статті, що надходять до редакції «Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки», проходять процедуру рецензування. Рецензування ставить за мету підвищити якість наукових статей, які публікуються у Віснику, шляхом залучення до оцінки матеріалів висококваліфікованих експертів, які мають достатній досвід наукової роботи за відповідним напрямом.

До рецензування допускаються наукові статті, оформлені відповідно до «Вимог до оформлення статей», які пройшли первинний контроль у технічного редактора. Рецензентом може виступати член редакційної колегії Вісника або сторонній фахівець, який має глибокі знання за напрямом написання статті.

Рецензування відбувається конфіденційно, інформація щодо статті не повідомляється нікому, крім автора та рецензентів. Термін підготовки рецензії – не більше місяця з моменту одержання статті. Процедура рецензування проводиться таким чином. Технічний редактор видаляє зі статті відомості про автора (авторів), залишаючи лише її назву. Після цього стаття надсилається електронною поштою рецензенту. Рецензент, що одержав статтю, заповнює типову форму рецензії. Рецензія повинна забезпечувати всебічну і об'єктивну оцінку, аналіз переваг та недоліків поданої статті.

У разі  відмови або необхідності доробки рецензент повинен надати письмове аргументоване пояснення причин такого рішення. Рішення редакції направляється авторові (авторам). Доопрацьований варіант статті направляється на повторне рецензування. Остаточне рішення щодо публікації статті приймається головним редактором Вісника, з урахуванням отриманих рецензій. У разі прийняття статті до друку подальша робота із нею проводиться редакцією відповідно до правил підготовки видання.