Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Статті у збірнику розміщуються за такими рубриками:

 1. Економіка та управління підприємствами.
 2. Економіко-математичне моделювання та інформаційні технології в економіці.
 3. Ринкові механізми обліку, аналізу та аудиту в національній економіці.
 4. Теоретико-прикладні аспекти економічних процесів в Україні та світі.
 5. Фінанси і грошовий обіг.
 6. Економіка праці, управління персоналом та маркетинг.
 7. Управління проектами та фінансово-економічна безпека в умовах глобалізації.

Запрошуємо науковців до публікації у збірнику результатів власних ориганільних наукових досліджень.

Для опублікування статті автору необхідно надіслати на електронну пошту znu.visnyk.econom@gmail.com

 1. Текст статті, оформлений відповідно встановлених вимог.
 2. Витяг із протоколу засідання кафедри з рекомендацією статті до друку (скан_копію);
 3. Для аспірантів та авторів без ступеня рецензію доктора або кандидата наук з відповідної галузі науки, завірену відповідним підписом та печаткою установи, де працює рецензент статті (скан_копію).
 4. Відомості про автора (авторів) у вигляді таблиці (бажано у файлі формату.xls):

  ПІБ

  ORCID (обов’язково)

  Назва вищого навчального закладу/установи

  Назва кафедри/ підрозділу

  Посада, науковий ступінь,  вчене звання

  Назва статті

  Назва рубріки, до якої підготовлена стаття

  Контактний телефон

  Електронна пошта

  Поштова адреса (адреса, куди буде надіслано надрукований примірник)

  Звертаємо увагу! У текст статті можуть бути внесені редакційні виправлення, попередньо узгоджені з авторами.

Рішення про публікацію статті ухвалює редколегія за результатами рецензування. Оплата за публікацію здійснюється ТІЛЬКИ після прийняття рішення про рекомендацію статті до друку.

Редакція залишає за собою право відмовити в публікації статті у випадку її невідповідності вимогам до публікації у фахових виданнях.

Файли з матеріалами щодо публікації статті слід називати таким чином:

Прізвище_стаття.doc, Прізвище_автор.xls, Прізвище_рецензія.doc, Прізвище_витяг.doc, Прізвище_оплата.doc.

Кожній статті, починаючи з №4 2018 р., присвоюється DOI.

Плата за публікацію статті за одну сторінку складає 40 (сорок) грн. Контроль за визначенням кількості сторінок ведеться відповідальною особою.

За наявності в статті кількох співавторів, примірники надаються відповідно до оплати за статтю (одна оплата – один примірник).

Вимоги до оформлення ПУБЛІКАЦІЇ

З № 2(42), 2019 року збірник наукових праць «Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки» виходить лише англійською мовою.

Стаття подається до розгляду у редакцію українською або російською мовами. Після проходження внутрішнього рецензування -  обов’язкове надання перекладу статті англійською мовою. Переклад має бути професійним, у жодному разі не використовуючи інтернет-перекладач.

До друку приймаються наукові статті обсягом від 10 сторінок, що відповідають тематиці серії видання й містять нові наукові результати, не опубліковані раніше.

Текст статті, яка подається до розгляду українською або російською мовою, має бути побудований за такою схемою:

 • індекс УДК у верхньому лівому кутку листа (Times New Roman, 14 пт., звичайний);
 • назва статті великими літерами (по центру, Times New Roman, 14 пт., напівжирний);
 • ПІБ авторів, науковий ступінь, посада (по центру, Times New Roman, 14 пт., звичайний);
 • назва ВНЗ (по центру, Times New Roman, 14 пт., курсив);
 • повна адреса ВНЗ або місця роботи автора (по центру, Times New Roman, 14 пт., курсив);
 • адреса електронної пошти (по центру, Times New Roman, 14 пт., звичайний);
 • анотація (200-250 слів), яка містить стисле формулювання змісту статті (вирівнювання – по ширині сторінки, Times New Roman, 14 пт., звичайний);
 • ключові слова (до 10 слів) (вирівнювання – по ширині сторінки, Times New Roman, 14 пт., курсив);

Після цього з абзацу викладається основний текст статті (вирівнювання – по ширині сторінки, Times New Roman, 14 пт., міжрядковий інтервал 1,5).

Структура основної частини рукопису українською/ російською мовою:

І. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями.

ІІ. Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор (з обов’язковими посиланнями в тексті на використану наукову літературу!!!), виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття.

До уваги авторів: у даному розділі необхідно детально розглянути основні положення досліджень 3–4 науковців стосовно обраної Вами теми дослідження з обов’язковим посиланням на їхні роботи.

ІІІ. Формулювання цілей статті (постановка завдання).

IV. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

V. Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

VI. Література. Оформлюється відповідно до вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015.

Виклад матеріалу статті має бути послідовним, логічно завершеним, із чіткими формулюваннями, що виключають подвійне тлумачення або неправильне розуміння інформації; мова тексту має відповідати літературним нормам, бути професійною і лаконічною. Автор зобов’язаний забезпечити високий науковий рівень викладеного матеріалу, повноту і системність висвітлення питання, достовірність результатів і даних, що наводяться, правильність цитування та посилань на літературні джерела.

ЛИШЕ ПІСЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО РЕЦЕНЗУВАННЯ АВТОР НАДАЄ ПЕРЕКЛАД СТАТТІ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ.

Схема побудови англомовної статті аналогічна українському/російському варіанту:

 • UDC у верхньому лівому кутку листа (Times New Roman, 14 пт., звичайний);
 • назва статті великими літерами по центру (Times New Roman, 14 пт., напівжирний);
 • ПІБ авторів, науковий ступінь, посада (по центру, Times New Roman, 14 пт., звичайний);
 • назва ВНЗ (по центру, Times New Roman, 14 пт., курсив);
 • повна адреса ВНЗ або місця роботи автора (по центру, Times New Roman, 14 пт., курсив);
 • адреса електронної пошти (по центру, Times New Roman, 14 пт., звичайний);
 • анотація англійською мовою розширена (1800 знаків) (вирівнювання – по ширині сторінки, Times New Roman, 14 пт., звичайний);
 • ключові слова (key words) - до 10 слів - (вирівнювання – по ширині сторінки, Times New Roman, 14 пт., курсив).

До уваги авторів: після ключових слів англійською мовою необхідно надати цей блок інформації (крім УДК) також на українській мові.

Структура основної частини статті на англійській мові

(вирівнювання – по ширині сторінки, Times New Roman, 14 пт., міжрядковий інтервал 1,5):

І. STATEMENT OF THE PROBLEM (Постановка проблеми);

ІІ. ANALYSIS OF RECENT STUDIES AND PUBLICATIONS (Аналіз останніх досліджень і публікацій);

ІІІ. OBJECTIVES OF THE ARTICLE (Формулювання цілей статті);

IV. THE MAIN MATERIAL OF THE RESEARCH (Виклад основного матеріалу дослідження);

V. CONCLUSIONS (Висновки);

VI. REFERENCES (Література).

До уваги авторів: список літератури англійською мовою оформлюється за міжнародним бібліографічним стандартом. Приклади оформлення: http://visnykznu.org/pages/1767.ukr.html

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ українською або англійською мовою:

Для оформлення статті автором використовується формат А4 з полями з усіх боків – 2 см. Порядок абзацу виділяється відступом 1,25. Шрифт Times New Roman, розмір шрифту –14 пт; міжрядковий інтервал – 1,5.

До уваги авторів: У разі необхідності для шрифтових виділень у таблицях і рисунках дозволяється застосовувати шрифт Courier New (наприклад, для ілюстрації текстів програм для ЕОМ). Для стилістичного виділення фрагментів тексту слід вживати начертання курсив, напівжирний, напівжирний курсив зі збереженням гарнітури, розміру шрифта та інтервалу абзаца.

Для виносок, рисунків та таблиць, а також підписів до них використовується шрифт Times New Roman, розмір шрифту –10 пт; міжрядковий інтервал – 1.

ВАЖЛИВО: Кожен рисунок включається до тексту у вигляді одного графічного об’єкта (за допомогою функції «Групування»), положення об’єкта «В тексті».

При оформленні статті не допускається: підкреслювання у заголовках, підписах і надписах; початок сторінки незавершеним рядком, закінчення сторінки одним або декількома порожніми рядками, за винятком кінця статті та випадків, спричинених необхідністю уникнення висячих підзаголовків та початку абзацу в кінці сторінки; переноси слів в тексті статті; часте використання виносок, які повинні розглядатися як виняток і вживатися тільки у випадку суттєвої необхідності).

Політика рецензування:

Усі статті, що надходять до редакції «Вісника Запорізького національного університету. Економічні науки» проходять процедуру рецензування. Рецензування ставить за мету підвищити якість наукових статей, які публікуються у Віснику, шляхом залучення до оцінки матеріалів висококваліфікованих експертів, які мають достатній досвід наукової роботи за відповідним напрямом.

До рецензування допускаються наукові статті, оформлені у строгій відповідності до «Вимог до оформлення статей», які пройшли первинний контроль у технічного редактора. Рецензентом може виступати член редакційної колегії Вісника або сторонній фахівець, який має глибокі знання за напрямом написання статті.

Рецензування відбувається конфіденційно, інформація щодо статті не повідомляються нікому, крім автора та рецензентів. Термін підготовки рецензії – не більше двох тижнів з моменту одержання статті. Процедура рецензування проводиться наступним чином. Технічний редактор видаляє зі статті відомості про автора (авторів), залишаючи лише її назву. Після цього стаття надсилається електронною поштою рецензенту. Рецензент, що одержав статтю, заповнює типову форму рецензії. Рецензія повинна забезпечувати всебічну і об'єктивну оцінку, аналіз переваг та недоліків поданої статті.

У випадку відмови або необхідності доробки рецензент повинен надати письмове аргументоване пояснення причин такого рішення (у п.15 бланку рецензії). Рішення редакції направляється авторові (авторам). Доопрацьований варіант статті направляється на повторне рецензування. Остаточне рішення щодо публікації статті приймається головним  редактором Вісника, з урахуванням отриманих рецензій. У разі прийняття статті до друку, подальша робота із нею проводиться редакцією відповідно до правил підготовки видання.