REVIEW OF THE MONOGRAPH «FORMATION OF STRATEGY IN ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF OPERATIONAL ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES», PREPARED BY SHVETS YU.O.

  • V.M. Marchenko

Abstract

REVIEW OF THE MONOGRAPH «FORMATION OF STRATEGY IN ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF OPERATIONAL ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES», PREPARED BY SHVETS YU.O.

References

1. Marchenko V.M., Danilova E.I. (2019). Methodology of Structural and Functional Approach to Management of the Enterprise Economic Safety. Journal of Advanced Research in Law and Economics, Vol. 10, No. 2, Vol X, Issue 2(40) Spring, р. 488–496. URL: https://journals.aserspubl1ishing.eu/jarle/article/view/4607
2. Shvets Yu.O. (2020). Formuvannia stratehii antykryzovoho upravlinnia operatsiinoiu diialnistiu promyslovykh pidpryiemstv : monohrafiia [Formation of strategy of anti-crisis management of operational activity of industrial enterprises : monograph]. Zaporizhzhia : vydavets FOP Mokshanov V.V. [in Ukrainian]
3. Shvets, Yu.O. (2019). Antykryzove upravlinnia operatsiinoiu diialnistiu pidpryiemstv: sutnist ta rol [Anti-crisis management of operating activities of enterprises: essence and role]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu: naukovyi zhurnal. Ekonomichni nauky – Herald of Khmelnytskyi National University: Scientific journal. Economic sciences, Issue 6, Part 2 (276), р. 222–226. [in Ukrainian]
4. Shvets, Yu.O. (2020). Teoretyko-metodychni zasady formuvannia systemy antykryzovoho upravlinnia operatsiinoiu diialnistiu promyslovykh pidpryiemstv [Theoretical and methodological principles of forming a system of crisis management of operational activities of industrial enterprises]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu: naukovyi zhurnal. Ekonomichni nauky – Herald of Khmelnytskyi National University: Scientific journal. Economic sciences, Issue 4, Part 2 (284), р. 72–77. [in Ukrainian]
5. Shvets, Yu.O. (2020). Teoretyko-metodychni zasady shchodo zdiisnennia prohnozuvannia antykryzovoho upravlinnia operatsiinoiu diialnistiu promyslovykh pidpryiemstv [Theoretical and methodological principles for forecasting anticrisis management of operational activities of industrial enterprises]. Prychornomorski ekonomichni studii: naukovyi zhurnal – Black Sea Economic Studies: a scientific journal, Issue 52, Part 1, р. 150–156. [in Ukrainian]
6. Cherep, A.V., & Shvets, Yu.O. (2020). Rozvytok pidkhodu do otsinky vplyvu vnutrishnikh faktoriv na vykorystannia mekhanizmu formuvannia stratehii antykryzovoho upravlinnia operatsiinoiu diialnistiu promyslovykh pidpryiemstv [Development of the approach to an estimation of influence of internal factors on use of the mechanism of formation of strategy of anti-crisis management of operational activity of the industrial enterprises]. Prychornomorski ekonomichni studii: naukovyi zhurnal – Black Sea Economic Studies: a scientific journal, Issue 50, Part 2, р. 162–166. [in Ukrainian]
Published
2021-08-12
How to Cite
Marchenko, V. (2021). REVIEW OF THE MONOGRAPH «FORMATION OF STRATEGY IN ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF OPERATIONAL ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES», PREPARED BY SHVETS YU.O. Financial Strategies of Innovative Economic Development , (2 (50), 141-142. https://doi.org/10.26661/2414-0287-2021-2-50-26