REVIEW OF THE MONOGRAPH «FORMATION OF STRATEGY IN ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF OPERATIONAL ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES», PREPARED BY SHVETS YU.O.

  • I.V. Okhrimenko

Abstract

REVIEW OF THE MONOGRAPH «FORMATION OF STRATEGY IN ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF OPERATIONAL ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES», PREPARED BY SHVETS YU.O.

References

1. Oliynyk-Dunn O., Wasilewski M., Wasilewska N., Okhrimenko I., & Adamenko V. (2020). Transformatsiia modeli finansuvannia silskohospodarskykh pidpryiemstv v umovakh kryzy finansovoi systemy: dosvid Ukrainy y SShA [Transformation of the financing patterns of agricultural enterprises in the conditions of the financial system crisis: A case of Ukraine and the USA]. Ekonomichnyi chasopys-XXI – Economic Annals-XXI, Vol. 182, Issue 3-4, р. 77–89. URL: http://soskin.info/ea/2020/182-3-4/202012.html [in Ukrainian]
2. Shvets Yu.O. (2020). Formuvannia stratehii antykryzovoho upravlinnia operatsiinoiu diialnistiu promyslovykh pidpryiemstv : monohrafiia [Formation of strategy of anti-crisis management of operational activity of industrial enterprises : monograph]. Zaporizhzhia : vydavets FOP Mokshanov V.V. [in Ukrainian]
3. Shvets Yu.O. (2019). Antykryzove upravlinnia operatsiinoiu diialnistiu pidpryiemstv: sutnist ta rol [Anti-crisis management of operating activities of enterprises: essence and role]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu: naukovyi zhurnal. Ekonomichni nauky – Herald of Khmelnytskyi National University: Scientific journal. Economic sciences, Issue 6, Part 2 (276), р. 222–226. [in Ukrainian]
4. Shvets Yu.O. (2020). Teoretyko-metodychni zasady formuvannia systemy antykryzovoho upravlinnia operatsiinoiu diialnistiu promyslovykh pidpryiemstv [Theoretical and methodological principles of forming a system of crisis management of operational activities of industrial enterprises]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu: naukovyi zhurnal. Ekonomichni nauky – Herald of Khmelnytskyi National University: Scientific journal. Economic sciences, Issue 4, Part 2 (284), р. 72–77. [in Ukrainian]
5. Shvets Yu.O. (2020). Teoretyko-metodychni zasady shchodo zdiisnennia prohnozuvannia antykryzovoho upravlinnia operatsiinoiu diialnistiu promyslovykh pidpryiemstv [Theoretical and methodological principles for forecasting anticrisis management of operational activities of industrial enterprises]. Prychornomorski ekonomichni studii: naukovyi zhurnal – Black Sea Economic Studies: a scientific journal, Issue 52, Part 1, р. 150–156. [in Ukrainian]
6. Cherep A.V., & Shvets Yu.O. (2020). Rozvytok pidkhodu do otsinky vplyvu vnutrishnikh faktoriv na vykorystannia mekhanizmu formuvannia stratehii antykryzovoho upravlinnia operatsiinoiu diialnistiu promyslovykh pidpryiemstv [Development of the approach to an estimation of influence of internal factors on use of the mechanism of formation of strategy of anti-crisis management of operational activity of the industrial enterprises]. Prychornomorski ekonomichni studii: naukovyi zhurnal – Black Sea Economic Studies: a scientific journal, Issue 50, Part 2, р. 162–166. [in Ukrainian]
Published
2021-07-13
How to Cite
Okhrimenko, I. (2021). REVIEW OF THE MONOGRAPH «FORMATION OF STRATEGY IN ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF OPERATIONAL ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES», PREPARED BY SHVETS YU.O. Financial Strategies of Innovative Economic Development , (2 (50), 145-146. https://doi.org/10.26661/2414-0287-2021-2-50-28