ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ

  • Т. П. Голованова
Ключові слова: компетенція, компетентність, професійна компетентність, викладач закладу вищої школи

Анотація

Ця стаття присвячена аналізу теоретичних засад професійної компетентності майбутнього викладача вищої школи. Дослідження та практика професійної та педагогічної компетентності в освіті зростали протягом останніх двох десятиліть. Велика частина цих зусиль зосереджена на розробці компетентностей шкільного вчителя. Розглянуті різні наукові підходи до кращого розуміння професійних компетенцій та професійної компетентності викладачів закладів вищої освіти.

Посилання

1. Гура О. І. Теоретико-методологічні основи формування психолого-педагогічної компетентності викладача вищого навчального закладу в умовах магістратури: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04. Запоріжжя, 2008. 38 с.
2. Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку: тези доповід. Другої Всеукр. наук.-прак. конф., м. Запоріжжя, 17-18 берез. 2016 року, Запоріжжя: ЗНУ, 2016. 165 с.
3. Державний стандарт базової і повної середньої освіти (чинний) URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF#n9.
4. Пометун О. І. Теорія та практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / під заг. ред. О. В. Овчарук. Київ: К.І.С., 2004. 112 с.
5. Закон України «Про освіту» (чинний). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12.
6. Бібік Н. М. Переваги і ризики запровадження компетентнісного підходу в шкільній освіті. Український педагогічний журнал. 2015. № 1. С. 47-58. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrpj_2015_1_8.
7. Мельник О. Ф. Аналіз термінологічної системи дослідження проблеми формування професійної компетентності майбутніх техніків-технологів виробництва харчової продукції. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. 2015. Вип. 4. С 138–142. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDUP_2015_4_29
8. Марущак О. М. Поняття компетентності у педагогічній діяльності. Креативна педагогіка: наук.-метод. журнал. Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся». Житомир, 2016. Вип. 11. С. 97–108.
9. Отрощенко Л. С. Професійно-педагогічна компетентність викладача як умова ефективного дидактичного процесу у ВНЗ економічного профілю. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал. Суми, 2015. № 1 (45). С. 346–354.
10. Сластенин В. А., Исаев И. Ф., Мищенко А. И., Шиянов Е. Н. Педагогика: учеб. пособ. для студ. пед. учеб. завед. Москва: Школа-Пресс, 1997. 512 с.
11. Балабанова Л. В., Сардак О. В. Управління персоналом: підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 468с.
12. Малихін О. В., Павленко І. Г., Лаврентьєва О. О., Матукова Г. І. Методика викладання у вищій школі: навч. посіб. Сімферополь: Дайфі, 2011. 270 с.
13. Вітвицька С. С. Професіографічний підхід у підготовці майбутніх магістрів освіти в контексті інформаційно-комунікаційних технологій. Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. Житомир: Рута, 2016. С. 192–222.
14. Вітвицька С. С. Наукові підходи до педагогічної підготовки магістрів. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії: зб. матеріалів конференції. Житомир: ЖДУ імені Івана Франка, 2011. С. 63– 68.
15. Сидоренко В. В. Розвиток професійної компетентності сучасного педагога в умовах відкритої освіти: кластерний аналіз. Професійна компетентність педагога в умовах оновленого змісту освіти та вимог ринку праці: матеріали ІІІ регіон. наук.-практ. конф. м. Вінниця. Вінниця: Вінницька міська друкарня, 2017. С. 8–17.
16. Андрієвський Б. М. Інтегрована характеристика професійної компетентності викладача вищої школи. URL: https://docviewer.yandex.ua/view/62226167/?*=Nv4cu7k72Yrj1&lang
17. Драч І. І. Теоретичні і методичні засади управління формуванням професійної компетентності магістрантів педагогіки вищої школи: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.06. Київ, 2013. 39 с.
18. Професійно-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу: навч. посіб. / за ред. І. Л. Холковської. Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2017. 144 с.
19. Головань М. С. Професійна компетентність викладача вищого навчального закладу. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: педагогіка і психологія: зб. статей. Ялта: РВВ КГУ, 2014. Вип. 44. Ч. 3. С. 79–88.
20. Опис освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи» URL: https://www.znu.edu.ua/opp/3866.ukr.html
Опубліковано
2018-11-27
Як цитувати
Голованова, Т. П. (2018). ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 68-75. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1089

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають