THEORETICAL BASES OF HIGHER SCHOOL FUTURE TEACHERS’ PROFFESSIONAL COMPETENCE

  • T. P. Holovanova
Keywords: competency, competence, professional competence, higher educational establishment’s teachers

Abstract

This article is devoted to the analysis of theoretical foundations of professional competence of the future higher school teacher. Research and practice of professional and pedagogical expertise in education has been growing over the last two decades. Much of this effort has been focused on the school teacher’s expertise development. There are considered different scientific approaches to better understanding of professional competences and professional expertise of teachers of higher school institutions. At the applied level, the article’s relevance is explained, first of all, by the need to bring the educational professional program "Pedagogy of Higher School" closer to the professional needs of masters and teachers of higher education in the context of the modern educational standards introduction on the basis of a competency-based approach. The article is prepared within the framework of the comprehensive program of research work of the Department of Pedagogy and Psychology of Educational Activities "Psychological and pedagogical bases of the development of competences of educational field subjects". Nowadays all educational pedagogical programs are formed on the basis of a competency-based approach, and the programs of the Faculty of Social Pedagogy and Psychology is not unique in this case. What is definitely the characteristic of the programs of the Faculty of Social Pedagogy and Psychology of Zaporizhzhia National University, namely the Educational Professional Program "Pedagogy of Higher School", is that students develop integrative knowledge, creativity, inclusive educational philosophy, theory and practice of equal rights and opportunities in education. Knowledge gained within the EPP "Higher Education Pedagogy" may be experienced by students during the period of pedagogical practice. As a result of the training, students with the Master’s degree get the qualification of a "Teacher". The educational program is focused on theoretical, methodological and practical training of the applicants of the second (educational) level in the specialty 011 Educational, pedagogical sciences EPP "Pedagogy of Higher School" for teaching activities in higher educational establishments, the implementation of pedagogical activities and research in the field of education. To our mind, the ability to carry out professional duties in the activities such as pedagogy, research, management, planning, methodology and educational activities should be paramount in the list of professional competences of the Master of specialization 011 Educational, pedagogical sciences. The educational program stipulates for pedagogical (assistant) practice in higher educational institutions, conducting practical classes on the basis of university laboratories. That is, the professional expertise of the Master, the future teacher of a higher education institution reflects the readiness and ability of a person to perform professional scientific and pedagogical functions in accordance with the results of program learning. The author believes that the content of the concept "professional competence of the teacher" should be interpreted as the ability of the individual to carry out professional activities on the basis of the acquired knowledge, abilities and skills that contribute to the development of the personality’s creative potential of the academic teacher of higher education, professional selfdevelopment and have signs of systemacy. That is how competence integrates professional and personal qualities of the Master, directs them to knowledge mastery with further implementation in their activities and professional communication, focuses the future teacher on self-development, self-realization and further professional development.

References

1. Гура О. І. Теоретико-методологічні основи формування психолого-педагогічної компетентності викладача вищого навчального закладу в умовах магістратури: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04. Запоріжжя, 2008. 38 с.
2. Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку: тези доповід. Другої Всеукр. наук.-прак. конф., м. Запоріжжя, 17-18 берез. 2016 року, Запоріжжя: ЗНУ, 2016. 165 с.
3. Державний стандарт базової і повної середньої освіти (чинний) URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF#n9.
4. Пометун О. І. Теорія та практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / під заг. ред. О. В. Овчарук. Київ: К.І.С., 2004. 112 с.
5. Закон України «Про освіту» (чинний). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12.
6. Бібік Н. М. Переваги і ризики запровадження компетентнісного підходу в шкільній освіті. Український педагогічний журнал. 2015. № 1. С. 47-58. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrpj_2015_1_8.
7. Мельник О. Ф. Аналіз термінологічної системи дослідження проблеми формування професійної компетентності майбутніх техніків-технологів виробництва харчової продукції. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. 2015. Вип. 4. С 138–142. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDUP_2015_4_29
8. Марущак О. М. Поняття компетентності у педагогічній діяльності. Креативна педагогіка: наук.-метод. журнал. Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся». Житомир, 2016. Вип. 11. С. 97–108.
9. Отрощенко Л. С. Професійно-педагогічна компетентність викладача як умова ефективного дидактичного процесу у ВНЗ економічного профілю. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал. Суми, 2015. № 1 (45). С. 346–354.
10. Сластенин В. А., Исаев И. Ф., Мищенко А. И., Шиянов Е. Н. Педагогика: учеб. пособ. для студ. пед. учеб. завед. Москва: Школа-Пресс, 1997. 512 с.
11. Балабанова Л. В., Сардак О. В. Управління персоналом: підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 468с.
12. Малихін О. В., Павленко І. Г., Лаврентьєва О. О., Матукова Г. І. Методика викладання у вищій школі: навч. посіб. Сімферополь: Дайфі, 2011. 270 с.
13. Вітвицька С. С. Професіографічний підхід у підготовці майбутніх магістрів освіти в контексті інформаційно-комунікаційних технологій. Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. Житомир: Рута, 2016. С. 192–222.
14. Вітвицька С. С. Наукові підходи до педагогічної підготовки магістрів. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії: зб. матеріалів конференції. Житомир: ЖДУ імені Івана Франка, 2011. С. 63– 68.
15. Сидоренко В. В. Розвиток професійної компетентності сучасного педагога в умовах відкритої освіти: кластерний аналіз. Професійна компетентність педагога в умовах оновленого змісту освіти та вимог ринку праці: матеріали ІІІ регіон. наук.-практ. конф. м. Вінниця. Вінниця: Вінницька міська друкарня, 2017. С. 8–17.
16. Андрієвський Б. М. Інтегрована характеристика професійної компетентності викладача вищої школи. URL: https://docviewer.yandex.ua/view/62226167/?*=Nv4cu7k72Yrj1&lang
17. Драч І. І. Теоретичні і методичні засади управління формуванням професійної компетентності магістрантів педагогіки вищої школи: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.06. Київ, 2013. 39 с.
18. Професійно-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу: навч. посіб. / за ред. І. Л. Холковської. Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2017. 144 с.
19. Головань М. С. Професійна компетентність викладача вищого навчального закладу. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: педагогіка і психологія: зб. статей. Ялта: РВВ КГУ, 2014. Вип. 44. Ч. 3. С. 79–88.
20. Опис освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи» URL: https://www.znu.edu.ua/opp/3866.ukr.html
Published
2018-11-27
How to Cite
Holovanova, T. P. (2018). THEORETICAL BASES OF HIGHER SCHOOL FUTURE TEACHERS’ PROFFESSIONAL COMPETENCE. Pedagogical Sciences: Theory and Practice , (1), 68-75. Retrieved from http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1089