КОНСТРУКТИВНА ВЗАЄМОДІЯ УЧЕНЬ – УЧИТЕЛЬ ЯК СКЛАДНИК ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА

Ключові слова: діалог, учитель, конструктивна взаємодія, управління класом, педагогіка партнерства, учень

Анотація

У статті акцентовано увагу на тому, що саме зміни, які відбуваються в умовах Нової української школи, є чинником, що викликає інтерес до проблеми конструктивної взаємодії в системі відносин «учитель- учень». Установлено, що конструктивна взаємодія є невід’ємним елементом педагогіки партнерства, важливим складником управління класом. Доведено, що питання, як ефективно керувати класом, досі є складним для вчителів. Проаналізовано результати досліджень і доведено, що п’ятдесят відсотків учителів-новачків стверджують, що почуваються зовсім неготовими або тільки трішки готовими впоратися з учнями, які порушують дисципліну. Доведено, що учні, які брали участь у дослідженні, почувалися незалученими, мали труднощі з концентрацію і не були в стані ефективно керувати своїми думками й емоціями. Зроблено висновок, що так формується порочний цикл, який насправді посилює небажану поведінку учнів. Доведено, що в умовах реформування необхідні більш глибокі дослідження контенту, який буде корисним і релевантним для вчителя, якщо в практиці йому доводиться конструювати систему управління свого класу на засадах діалогічної взаємодії. Підкреслено важливість усвідомлення вчителями власних цінностей, переконань, а також осмислення того, яким чином цінності й переконання вчителів впливають на учнів. Акцентовано увагу на тому, що активне (рефлексивне) слухання вимагає діалогу, що дає змогу вчителю не тільки слухати, а й почути дітей. Проаналізовано умови, за якими можливе активне слухання. Доведено, що це можливе за умови, коли вчитель відчуває учня й аналізує власні думки, цінності, переконання. Якщо вчителі не хочуть і не можуть установлювати та підтримувати відносини на засадах взаємоповаги з учнями, то навіть при всій правильності того, що вчителі говорять, їхнє повідомлення може бути сприйнятим як противага тому, що вони «говорять». Звертається увага на психотерапевтичну функцію вчителя в умовах діалогічної взаємодії «учень-учитель». Стаття стверджує, що вчителі могли б отримати користь від розуміння того, як конструктивна взаємодія в класі впливає на поведінку учнів.

Посилання

1. Wendy M. Reinke, Keith C. Herman, Lori Newcomer. The Brief Student-Teacher Classroom Interaction Observation: Using Dynamic Indicators of Behaviors in the Classroom to Predict Outcomes and Inform Practice Update policy: URL: https://journals.sagepub.com/stoken/default+domain/10.1177/1534508416641605/full/.
2. The New Ukrainian School Conceptual Principles for the Secondary School Reform. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Book-ENG.pdf.
3. What makes great pedagogy? Nine claims from research. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/329746/what-makes-great-pedagogy-nine-claimsfrom-research.pdf.
4. Кравчинська Т.С. Педагогіка партнерства: основні ідеї, принципи та сутність: підготовка керівних та педагогічних кадрів до реалізації Концепції Нової української школи. Збірник статей Всеукр. наук.- практ. інтернет-конф. Харківська академія неперервної освіти. Харків, 2017. С. 85–88. URL: http://lib.iitta.gov.ua/707221.
5. Коротаева Е.В. Педагогика взаимодействий : учебное пособие / Урал. гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 1999. 147 с. URL: http://www.scientiasocialis.lt/pec/node/590.
6. Empowering Education Manual. Women’s Information and Consultative Center. K. : 2002. URL: https://www.opensocietyfoundations.org/publications/empowering-education-manual.
7. Мешко Г.М. Вступ до педагогічної професії : навчальний посібник. Київ : Академвидав, 2010. 200 с.
8. Мільто Л.О. Теорія і технологія розв’язання педагогічних задач : навчальний посібник. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. 156 с. URL:https://lib.iitta.gov.ua/2622/1/MILTO_879-13.pdf.
9. Корсікова К.Г. Рефлексія майбутніх педагогів як компонент успішного проходження педагогічної практики. Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Серія «Педагогічні науки». 2018. Вип. 82 (2). С. 159–162. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2018_82(2)__33.
10. Амонашвили Ш.А. Как любить детей (опыт самоанализа). Донецк : Ноулидж, 2010. 69 с.
Опубліковано
2021-09-08
Як цитувати
Голованова, Т. П. (2021). КОНСТРУКТИВНА ВЗАЄМОДІЯ УЧЕНЬ – УЧИТЕЛЬ ЯК СКЛАДНИК ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА. Педагогічні науки: теорія та практика, 2(1), 46-50. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-2-06

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають