ТОЛЕРАНТНІСТЬ І ПЕДАГОГІКА: ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

  • Т. П. Голованова
Ключові слова: толерантність, педагогіка, цінності, освіта, гуманізм, розвиток

Анотація

У статті здійснено дослідження історико-теоретичного аспекту взаємозв’язку толерантності і педагогіки. Наведена загальна характеристика поглядів Аристотеля, Дж. Локка на проблему толерантності. Розвиток ідеї толерантності в педагогіці пов’язаний з прийняттям «Декларації принципів толерантності» (1995р.); сучасний період характеризується впливом таких чинників, як євроінтеграційні процеси, гуманізація та гуманітаризація освіти, реформування освіти. Викликом для педагогіки толерантності є такі чинники негативізації, як насильство, торгівля людьми, цькування та булінг в освітньому закладі. Перспективи розвитку толерантності бачимо в педагогіці партнерства, створенні інклюзивного середовища в освітніх закладах, а також у наскрізному процесі виховання, який формує цінності.

Посилання

1. Концепція нової української школи. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya- osvita/nova-ukrayinska-shkola (дата звернення 10.10.2017).
2. Аристотель. Сочинения : в 4 т. / общ. ред. А. И. Доватура. Москва : Мысль, 1984. Т. 4 : Никомахова этика. 138с.
3. Александрова О. Ф. Формування гуманістичних цінностей у фаховій підготовці майбутнього вчителя : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 / Миколаїв, 2010. 21 с.
4. Декларація принципів толерантності : схвал. Генеральною конференцією ЮНЕСКО на 28-й сесії в Парижі 16.11.1995 р. Віче. 2002. № 11 (128). С. 12–13.
5. Мотуз Т. Розвиток ідеї толерантності учнівської молоді у вітчизняній педагогічній думці (друга пол. ХХ – почат. ХХІ століть): проблема періодизації. Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць. 2017. Вип. 1 (50). С. 210–222.
6. Тягло О. В. Що таке сучасна толерантність? Міграція і толерантність в Україні : зб. ст./ за ред. Ярослава Пилинського. Київ : Стилос, 2007. С. 143-149.
7. Зарівна О. Світоглядно-культурологічний і моральний зміст поняття «толерантність»: проблема визначення. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”: Філософія. Психологія. Педагогіка. 2008. № 1. С. 131–138.
8. Compass: Manual for Human Rights Education with Young people. URL: https://www.coe.int/en/web/compass (дата звернення 26.12.2018).
Опубліковано
2018-12-17
Як цитувати
Голованова, Т. П. (2018). ТОЛЕРАНТНІСТЬ І ПЕДАГОГІКА: ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 21-24. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1106

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають