ЕСТЕТИЧНИЙ РОЗВИТОК МАЙБУТНІХ АКТОРІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

  • Г. В. Локарєва
  • М. С. Рак
Ключові слова: естетичний розвиток, естетична культура, естетичне сприйняття, естетичний смак, естетичний ідеал, професійна підготовка, майбутній актор

Анотація

У статті розглядається естетичний складник професійної підготовки майбутніх акторів. Наводиться змістовий аналіз феномена «естетичний розвиток майбутніх акторів». Естетичний розвиток як процес удосконалення акторської майстерності майбутнього фахівця безпосередньо впливає на художній аспект його професійної діяльності. На підґрунті вивчення змісту досліджень із зазначеної проблеми доведена її недостатня розробленість і актуальність. Теоретично обґрунтовано й визначено сутність феномена «естетичний розвиток майбутнього актора» як процесу, завдяки якому відбуваються кількісні та якісні зміни в естетичному становленні особистості. Відповідно, накопичується й удосконалюється естетичний досвід фахівця, зміст якого становлять такі компоненти, як: естетичне сприйняття, художньо-естетичні знання, естетичне судження, естетична оцінка, естетична потреба, естетична насолода, естетичний смак, естетичний ідеал, творча діяльність. У статті подано дефініції кожного компонента, представлено й візуально проілюстровано механізм взаємодії цих компонентів та естетичного розвитку майбутнього актора загалом. Відзначено, що розуміння своєї професійної діяльності як мистецтва, прагнення до естетики акторської майстерності, до оволодіння професією на найвищому, мистецькому рівні відбиває ступінь самовизначення майбутнього фахівця, ґрунтуючись на естетичних ціннісних орієнтаціях. Ціннісні орієнтації майбутнього актора визначають вибірковість у ставленні до творів мистецтва та використання певних видів мистецтва у професійній діяльності, а також спрямовують процес естетичного розвитку майбутнього актора, мотивують його прагнення до оволодіння професією на найвищому, мистецькому рівні, визначають естетичні потреби, смаки й інтереси. Проілюстровано реалізацію естетичного розвитку майбутнього актора в процесі професійної підготовки та її підґрунтя: теоретичну та практичну базу.

Посилання

1. Бех І.Д. Виховання особистості : підручник. Київ : Либідь, 2008. 840 с.
2. Глазунова Л.О. Естетичне виховання студентської молоді. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22–23 травня 2014 р.) / За ред. О.А. Дубасенюк, В.А. Ковальчук. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. С. 203–209.
3. Гончаренко Ю.В., Тітов Ю.В. Сучасний танець як засіб розвитку творчої особистості майбутнього актора. Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. 2020. № 1(34). С. 100–106.
4. Зязюн І.А. Естетичні засади розвитку особистості. Мистецтво у розвитку особистості. Чернівці : Зелена Буковина, 2006. С. 14–16.
5. Комаровська О.А. Мистецька освіта: передчуття змін і готовність до них. Мистецтво та освіта. 2017. № 3(85). С. 10–15.
6. Локарєва Г.В. Художньо-естетична інформація твору мистецтва в формуванні духовного світу особистості. Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць. Ч. 2 / Гол. редактор Г.П. Шевченко. Вип. 4(79). Сєверодонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. С. 157–167.
7. Локарєва Г.В. Психолого-педагогічний складник професійної підготовки майбутнього актора. Стратегія розвитку професійної підготовки та естетичного виховання майбутніх акторів і дизайнерів у третьому тисячолітті : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / Головні редактори: Г.В. Локарєва, Ю.В. Гончаренко. Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2020. С. 17–22.
8. Масол Л.М. Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах. Педагогічні науки. 2012. № 2. С. 127–131.
9. Скорик Т.В. Формування естетичного досвіду студентів засобами музики : дис. канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 1998. 169 с.
10. Отич О.М. Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання: теоретичний і методичний аспекти. Чернівці : Зелена Буковина, 2009. 352 с.
11. Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька. Київ : АПН України, 2002. 258 с.
Опубліковано
2022-04-20
Як цитувати
Локарєва, Г. В., & Рак, М. С. (2022). ЕСТЕТИЧНИЙ РОЗВИТОК МАЙБУТНІХ АКТОРІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (4), 156-163. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2021-4-23
Розділ
РОЗДІЛ IIІ. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають