АНАЛІЗ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: розвиток, безпека підприємства, фінансові індикатори, ресурси, резерви.

Анотація

Безпека підприємства передбачає безперервний, збалансований його стійкий розвиток, що забезпечується за допомогою ефективного використання усіх видів наявних ресурсів, яке відображається в позитивній динаміці економічних і фінансових показників. Визначено, що система показників, що визначає економічну безпеку підприємства характеризується різноманіттям, важко підлягає структуризації, їх значна кількість не завжди несе необхідне інформаційне навантаження. Економічні показники тісно пов’язані між собою. Тому тільки їх системне визначення може дати об’єктивну картину економічних загроз підприємства. Встановлено, що у наукових джерелах існують різні підходи до оцінки загроз економічної безпеки підприємств. Основними з таких підходів є індикаторний і ресурсно-функціональний. Визначено, що основними недоліками першого підходу є значна кількість індикаторів та складність визначення граничних їх значень, а також не врахування змін зовнішнього та внутрішнього середовища. Узагальнено, що застосування лише ресурсно-функціонального підходу до оцінювання економічної безпеки підприємства в сучасних умовах є необґрунтованим, оскільки власне безпека трактується як спроможність підприємства протистояти загрозам та забезпечувати його розвиток у майбутніх періодах. Недоліком даного підходу також є складність визначення індикаторів та їх граничних значень за усіма функціональними складовими. Обґрунтовано, що оцінку загроз економічної безпеки підприємства необхідно проводити не тільки у випадках економічних труднощів, але й для того, щоб їх передбачати, уникати, ефективно та раціонально використовувати економічний потенціал. Основні проблемні питання, що виникають та враховуються під час проведення оцінки економічних загроз підприємства, полягають у виявленні тенденцій та закономірностей розвитку підприємства в досліджуваному періоді, визначення проблемних місць фінансово-економічної діяльності та ступеня їх впливу на економічну безпеку підприємства, виявленні резервів, які можна використати для зміцнення економічної  безпеки.

Посилання

1. Gorbachuk Y.A. and Kushnir N.B. (2007),Economichna diagnostika: Interactuvnui complex navchalno-metoduchnogo zabespechenya [Economic diagnostics: Interactive complex of educational and methodical providing],NUVGP, Rivne, Ukraine.
2. Zhovna O.M. , Molodetska O.M. (2011) “Assessment of financial security of enterprises on the basis of separate diagnostics of the crisis situation for the current and past periods”, Electronic scientific professional publication "Effective Economy" Dnipro , available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=8&w.
3. Gritsyuk N.A. (2008) Metodychni pidkhody do obgruntuvannya indykatoriv otsinky rivnya finansovoyi bezpeky pidpryyemstva. [Methodical approaches to substantiation of indicators of an estimation of a level of financial safety of the enterprise], Problems of science, Ukraine, Kyiv № 6
4. Sudakova O.I. (2008) Ekonomichna diahnostyka bankrut•stva pidpryyemstva [Economic diagnosis of enterprise bankruptcy], Ekonomichnyy prostir, Ukraine, Dnipro №14[in Ukrainian].
5. Danylenko VA (2009) “Application of bankruptcy diagnosis models for assessing the financial stability of industrial enterprises of Ukraine”, Naukovyy visnyk Akademiyi munitsypalʹnoho upravlinnya, Ukraine , Kyiv, available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvamu/ еkon/2009_7/09 dvaeou.pdf.
6. Matviychuk A.V. (2010) Diahnostyka bankrut•stva pidpryyemstv [Bankruptcy diagnosis of enterprises], Kyiv № 4[in Ukrainian]. .
7. Reta M.V., Ivanova A.O. (2013) Methodical approaches to assessing the level of financial security of the enterprise [Metodychni pidkhody do otsinky rivnya finansovoyi bezpeky pidpryyemstva], Visnyk NTU «KHPI», Ukraine Kharkiv ,№ 21 (994).
8. Dovbnya S.B. , Gichova N.Yu.(2008) “Diagnosis of economic security of the enterprise as a tool for determining the directions of its innovative development”, Ekonomichnyy visnyk NHU, Ukraine , Dnipro, №3 available at: http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/406/2008_3_p036-042.pdf?
9. Antonenko V.M. , Portnova G.O. (2012) “Research, testing and development”, Zbirnyk naukovykh pratsʹ Natsionalʹnoho universytetu derzhavnoyi podatkovoyi sluzhby Ukrayiny, Ukraine, Kyiv, [in Ukrainian].
10. Antonenko V.M. (2012) Finansovyy rezulʹtat yak chynnyk vplyvu na finansovu bezpeku pidpryyemstva [Financial result as a factor influencing the financial security of the enterprise], Scientific and technical collection,Ukraine,Kharkiv, №108. [in Ukrainian].
11. Pozhuyeva T.O. (2011) “Ensuring economic security is a guarantee of stable functioning of an economic entity”, Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualʹnoyi vlasnosti: zb. nauk. pratsʹ: [in Ukrainian].
12. Shlyaga O.V. , Stepanchuk O.I. “Analysis of approaches to assessing the level of economic security of an industrial enterprise” available at: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_8_037
13. 13. Sheremet O.O. (2005) Finansovyy analiz [Financial analysis], Kondor, Ukraine, Kyiv[in Ukrainian].
Опубліковано
2020-09-25
Як цитувати
Бугай , В. З., Горбунова , А. В., & Діброва , В. О. (2020). АНАЛІЗ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки, (3 (47), 20-24. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/economics/article/view/1403
Розділ
Економіка та управління підприємствами