МОНІТОРИНГ ПРОЦЕСІВ ОЦІНКИ, МОТИВАЦІЇ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ МАШИНОБУДІВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Ключові слова: моніторинг, персонал, мотивація та стимулювання, оцінка, продуктивність, трудова діяльність.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню актуальних проблем формування та використання моніторингу оцінки, мотивації та стимулювання персоналу машинобудівних підприємств. В умовах сьогодення зважаючи на високий динамізм розвитку компетентісних характеристик персоналу, підвищення його професійних та ділових якостей, які на практиці не завжди відповідають тим вимогам, які висувають до працівників як керівники, так і навколишнє середовище, необхідним є створення досить якісної системи спостереження за рівнeм рoзвитку персoналу з метoю йогo ефективнoго викoристання в прoцесі здiйснення гoсподарської діяльнoсті. Якраз це покликаний вирішити моніторинг процесів мотивації та стимулювання персоналу, який створює додаткові можливості оцінити та вивести відносини між керівниками та підлеглими на більш досконалий рівень.  Метою статті є визначення основ з формування та ефективного використання моніторингу оцінки, мотивації та стимулювання персоналу підприємства, який би базувався на систематичному відслідковуванні мотиваційних потреб працівників і міри їх задоволення за допомогою використання відповідних систем стимулювання щодо кожного працівника, таким чином забезпечуючи в перспективі ефективну роботу мотиваційного механізму.

Таким чином, у статті викладено положення, висновки та рекомендації, які спрямовані на вирішення наукової проблеми щодо розробки моніторингу оцінки, мотивації та стимулювання персоналу, який включає в якості інструментів розроблену структурну схему етапів та алгоритм моніторингу. Об’єктом дослідження є процеси формування та використання моніторингу як основи ефективної оцінки, підвищення мотивації та стимулювання персоналу машинобудівного підприємства. Теоретичним і методичним підґрунтям статті є класичні положення економічної теорії, фундаментальні праці вітчизняних та зарубіжних вчених і практиків з питань управління персоналом, його оцінки, мотивації й стимулювання. Використання правильно підібраної методики формування та застосування моніторингу оцінки, мотивації та стимулювання персоналу машинобудівного підприємства сприяє отриманню достовірних і повних результатів його діяльності та визначенню проблем, які виникають в процесі управління персоналом.

Результати наших досліджень полягають у формуванні етапів моніторингу оцінки, мотивації й стимулювання персоналу на машинобудівному підприємстві та алгоритму його запровадження з кінцевою оцінкою його результатів щодо прийняття управлінських рішень, спрямованих на ефективність трудової діяльності персоналу, що забезпечить за каналами зворотного зв’язку періодичне оцінювання рівня вмотивованості персоналу, результатів його трудової діяльності та ефективність існуючої на підприємстві системи мотивації, здійснюючи усунення фактичних показників від нормативних.

Посилання

1. Hizatulin, A. and Novikova O. (2012). Pecularities of development of the labor resources monitoring system at the enterprise. Social and economic problems and the state, 2, 146–154. [in Ukrainian].
2. Doronina, M. S., Naumik, E. G., Solovyev, O. V. (2006). Motivation management, Kharkov : Izd-vo KhNEU,
240 p. [in Ukrainian].
3. Goudge, P. (2006). Employee research: How to increase employee involvement through consultation, London : Kogan page, 272 p. [in Ukrainian].
4. Kniaz, O. V. (2006). Analysis and factors evaluation, which affect the level of innovation development of enterprises. Economy of industry, 36–43. [in Ukrainian].
5. Kolot, A. M. (2006). Personnel motivation, Kyiv : KNEU, 340 p. [in Ukrainian].
6. Krysin, L. P. (2007). Explanatory dictionary of foreign words, Moscow : EKSMO, 944 p. [in Ukrainian].
7. Lukashevych, M. P. (2004). Sociology of labor, Kyiv: Lybid, 2004. – 440 s. [in Ukrainian].
8. Parkhomchuk, O. (2001). Some limitations of performance results evaluation in collective management and their overcoming. Actual problems of state management, 3 (6), 80–85. [in Ukrainian].
9. Penc, J.(2001). Zarządzania personelem w przedsiębiorstwie, Warszawa, 454 p.
10. Performance Appraisal Handbook (2010). U. S. Department of the Interior’s performance management policy. Retrieved from http://www.doi.gov/hrm/guidance/370dm430hndbk.pdf. [in Ukrainian].
Опубліковано
2020-09-29
Як цитувати
Левицька, І., & Климчук, А. (2020). МОНІТОРИНГ ПРОЦЕСІВ ОЦІНКИ, МОТИВАЦІЇ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ МАШИНОБУДІВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ. Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки, (3 (47), 25-32. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/economics/article/view/1404
Розділ
Економіка та управління підприємствами