TRAJECTORY OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY OF ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF TRANSFORMATION OF STATE STRATEGIC GOVERNANCE

Keywords: innovation, enterprise, analysis, evaluation, innovation activity, strategic management, strategy

Abstract

In the modern economy, innovation is the basis of rapid and stable socio-economic development, which provides a high technological level of the country as a whole and its individual regions. At this stage of Ukraine's economic development, the presence of a certain instability of the economic environment in the country makes it necessary to stimulate innovation activity of all enterprises. Innovative activity is one of the levers of forming the competitiveness of enterprises in the market. The trajectory of development of innovative activity of enterprises in the conditions of transformation of the state strategic management is constructed in the article. The urgency of the topic is due to the transformation of the methodology of state strategic management of innovation and the instability of indicators of innovation activity. In the course of the research of the methods of taxonomic and strategic analyzes, graphic, generalization have been used. The scientific value is the built integral indicator of innovative activity of the enterprises, the characteristic of a trajectory of changes of its components, the substantiation of directions of improvement of strategic management of innovative activity. During the study, the trends of key indicators that characterize the innovative activity of enterprises have been grouped and analyzed. The practical value of the research results is that the path and significance of the formed trajectory of development of innovative activity of enterprises can be used to make strategic management decisions at the level of the state and individual economic entities.

References

1. Golomb V.V. (2017) Analiz suchasnoho stanu ta problem rozvytku innovatsijnoi diial'nosti u Zaporiz'komu rehioni [Analysis of the current state and problems of innovation development in the Zaporozhye region]. Ekonomika i suspil'stvo – Economy and society, 11, 72-76 [in Ukrainian].
2. Stratehiia rozvytku sfery innovatsijnoi diial'nosti na period do 2030 roku. Rozporiadzhennia KMU vid 10 lypnia 2019 r. № 526-r. [Strategy for the development of innovation in the period up to 2030. Order of the Cabinet of Ministers of July 10, 2019 № 526-r.]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text [in Ukrainian].
3. Kucherova G.Yu. (2015) Mental'na model' derzhavnoho stratehichnoho planuvannia [Mental model of state strategic planning]. Visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu imeni I.I. Mechnykova. Seriia «Ekonomika» – Bulletin of Odessa National University named after II Мечникова. "Economy" series, 20, 160-165 [in Ukrainian].
4. Andryushko A. K. (2013) Doslidzhennia suchasnoho stanu ta rozvytku innovatsijnoi aktyvnosti pidpryiemstv Ukrainy [Research of the current state and development of innovative activity of Ukrainian enterprises]. Efektyvna Ekonomika – Effective Economy, 3 [in Ukrainian].
5. Kasych A. A., & Kanunikova K. O. (2016) Innovatsijna aktyvnist' pidpryiemstv Ukrainy: dynamika, problemy ta shliakhy vyrishennia [Innovative activity of enterprises of Ukraine: dynamics, problems and solutions]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 22, 21-24 [in Ukrainian].
6. Vinnikova I. I., & Marchuk S. V. (2015) Analiz innovatsijnoi aktyvnosti promyslovykh pidpryiemstv Ukrainy [Analysis of innovative activity of industrial enterprises of Ukraine]. Ekonomika ta derzhava – Economy and State, 8, 47-53 [in Ukrainian].
7. Myachyn V. G., & Kutsynska M. V. (2016) Nejromerezhevyj pidkhid do klasterizatsii haluzej promyslovosti Ukrainy za dzherelamy finansuvannia innovatsijnoi aktyvnosti pidpryiemstv [Neural network approach to clustering of industries of Ukraine by sources of financing the innovative activity of enterprises]. Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Ser.: Ekonomichni nauky – Scientific Bulletin of Kherson State University. Ser .: Economic Sciences, 20(2), 64-68 [in Ukrainian].
8. Bugas N. V., & Dyakovich Z. R. (2016) Kontseptual'ni zasady stratehichnoho upravlinnia innovatsijnoiu aktyvnistiu pidpryiemstv [Conceptual principles of strategic management of innovation activity of enterprises]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 20, 67-71 [in Ukrainian].
9. Fedulova L. I. (2013) Innovatsijnyj vektor rozvytku promyslovosti Ukrainy. [Innovative vector of industrial development of Ukraine]. Ekonomika Ukrainy –Economy of Ukraine, 4, 15-23 [in Ukrainian].
10. Tkachenko M. O. (2014) Metodychnyj pidkhid do vyznachennia vplyvu innovatsijnoi aktyvnosti na finansovo-ekonomichnyj stan pidpryiemstva [Methodical approach to determining the impact of innovation activity on the financial and economic condition of the enterprise]. Komunal'ne hospodarstvo mist. Ser.: Ekonomichni nauky – Municipal Economy. Ser .: Economic Sciences, 115, 98-104 [in Ukrainian].
11. Romanova T. V., & Ivanets L. O. (2015) Shliakhy pidvyschennia innovatsijnoi aktyvnosti promyslovykh pidpryiemstv Ukrainy [Ways to increase the innovative activity of industrial enterprises of Ukraine]. Efektyvna ekonomika – Effective Economy, 1 [in Ukrainian].
12. Zhits G. I., & Flegontov A. A. (2009) Ob ynnovatsyonnoj aktyvnosty y faktorakh, opredeliaiuschykh eio uroven' na promyshlennykh predpryiatyiakh. [About innovative activity and the factors determining its level at the industrial enterprises]. Ynnovatsyonnaia deiatel'nost' – Innovative activity, 7, 11-17 [in Ukrainian].
13. Senichkina O. E. (2014) Analiz innovatsijnoi diial'nosti promyslovykh pidpryiemstv Ukrainy [Analysis of innovative activity of industrial enterprises of Ukraine]. DonDUU «Menedzher». Pidpryiemnytstvo, menedzhment, marketynh – DonSU «Manage». Entrepreneurship, management, marketing, 1(67), 109-114 [in Ukrainian].
14. Ofitsijnyj sajt Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official site of the State Statistics Service of Ukraine]. ukrstat.gov.ua Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].
15. Sablina N. V., & Telichko V. A. (2009) Yspol'zovanye metoda taksonomyy dlia analyza vnutrennykh resursov predpryiatyia [Using the method of taxonomy to analyze the internal resources of the enterprise]. Byznes-Ynform – Business Inform, 3, 78-82 [in Ukrainian].
16. Makarova I. L. Analiz metodiv vyznachennia vahovykh koefitsiientiv v interval'nomu pokaznyku suspil'noho zdorov'ia [Analysis of methods for determining weights in the interval indicator of public health]. https://cyberleninka.ru Retrieved from https://cyberleninka.ru/ article/n/analiz-metodov-opredeleniya-vesovyh-koeffitsientov-v-integralnom-pokazatele-obschestvennogo-zdorovya [in Russian].
Published
2020-09-25
How to Cite
Los, V. O., & Kucherova , H. (2020). TRAJECTORY OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY OF ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF TRANSFORMATION OF STATE STRATEGIC GOVERNANCE. Financial Strategies of Innovative Economic Development , (3 (47), 33-38. Retrieved from http://journalsofznu.zp.ua/index.php/economics/article/view/1405