ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО МСФЗ

запаси, обліково-аналітичне забезпечення, міжнародні стандарти фінансової звітності бухгалтерський облік, контроль, аналіз, зовнішні та внутрішні користувачі.

Анотація

У статті розглянуто питання формування обліково-аналітичного забезпечення управління виробничими запасами підприємства в умовах переходу до МСФЗ. Розкрито та схарактеризовано поняття сталий обліково-аналітично забезпечення управління виробничими запасами в умовах МСФЗ. Визначено, що обліково-аналітичне забезпечення управління виробничими запасами є  системою, що утворюється з сукупності елементів: облікової підсистеми, підсистеми контролю, підсистеми аналізу. Всі три підсистеми перебувають у взаємозв’язках та взаємозалежності один з одним для досягнення мети - формування своєчасної, достовірної, обґрунтованої, комплексної обліково-аналітичної інформації  щодо виробничих запасів для зовнішніх та внутрішніх користувачів. Доведено, що система обліково-аналітичного забезпечення управління виробничими запасами базується, у першу чергу, на даних бухгалтерського обліку, який складається з підсистем фінансового та управлінського обліку. Фінансовий облік призначений для узагальнення фінансових даних у формі фінансових звітів різним користувачам. Підсистема управлінського обліку щодо виробничих запасів вбудована в підсистему фінансового обліку завдяки процедурам аналітичного та оперативного обліку та генерує інші види інформації для здійснення прогнозів, формування  кошторисів, бюджетів тощо.  Сформульовані основні завдання для обліково-аналітичного забезпечення управління запасами на підприємстві. Обґрунтовано заходи, які необхідні для функціонування механізму обліково-аналітичного забезпечення управління виробничими запасами в умовах МСФЗ. До них відносяться: формування робочий план рахунків з урахуванням вимог до складання звітності за МСФЗ та завдань аналітичного, управлінського обліку; організація та оптимізація облікового процесу таким чином, щоб  якісно виконувався кожний з етапів функціонування обліково-аналітичного забезпечення щодо виробничих запасів.

Посилання

1. Inventories: Regulation (standard) of accounting 9 (1999), URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99. [in Ukrainian]
2. Inventories: International Accounting Standard (IAS) 2 (2005), approved by the International Accounting Standards Committee.
3. Chart of accounts for accounting of assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organizations (1999), URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11 [in Ukrainian].
Baranovskaya S.P (2012), Oblikovo–analitychne zabezpechennia yak nevidiemna skladova upravlinnia pidpryiemstvom [Accounting and analytical support as an integral part of enterprise management], Visnyk natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika» - Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic" Management and Entrepreneurship in Management: Stages of Formation and Problems of Development: - Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House, No 722, p 415 р. [in Ukrainian].
4. Bezrodna T.M (2008), Oblikovo-analitychne zabezpechennia upravlinnia pidpryiemstvom: vyznachennia sutnosti poniattia [Accounting and analytical support of enterprise management: defining the essence of the concept], Visnyk. Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universyteta imeni Volodymyra Dalia - Herald. Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, No 10 (128), URL:http://www.nbuv.gov.ua/portal-/Soc_Gum/VSUNU/2008_10_2/bezrodna.pdf[in Ukrainian].
5. Golyachuk NV (2010) Oblikovo-analitychne zabezpechennia yak vazhlyva skladova upravlinnia pidpryiemstvom [Accounting and analytical support as an important component of enterprise management], Ekonomichnyi analiz: zbirnyk naukovykh prats. Ternopilskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet - Ekonomichnyi analiz: zbirnyk naukovykh prats. Ternopil National University of Economics No 6, pp. 408-410 [in Ukrainian].
6. Kaminska T. H.(2002) Oblikovo-analitychnyi protses: yoho zmist stadia [Accounting and analytical process: its content stage], Visnyk Natsionalnoho Aviatsiinoho Universytetu - Proceedings of the National Aviation University". No 50, pp, 313-318 [in Ukrainian].
7. Len V.S.(2016) Oblikovo-analitychne zabezpechennia upravlinnia: poniattia ta struktura [Accounting and analytical management: the concept and structure], Oblik i finansy - Accounting and finance, No 1, pp 38-44 URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2016_1_8 [in Ukrainian].
8. Lyshchenko O.H., Ye. M. Serdiuk (2018) Upravlinnia vyrobnychymy zapasamy: oblikovo-analitychne zabezpechennia [Inventory management: accounting and analytical support], Efektyvna ekonomika - Efficient economy, No 11 URL:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6654 [in Ukrainian].
9. Chuk O. V. (2014) Oblikovo analitychne zabezpechennia efektyvnosti upravlinnia zapasamy [Accounting and analytical support of the efficiency of inventory management] Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu - Problems of theory and methodology of accounting, control and analysis.? No 1, pp 290-300 URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/ptmbo_2014_1_25. [in Ukrainian].
10. Pavlova A.P., Voloshchuk L.O (2009) Mekhanizm oblikovo-analitychnoho zabezpechennia upravlinnia zapasamy pidpryiemstva // URL:https://economics.opu.ua/files/science/oblik/2009/168.pdf [in Ukrainian].
11. Panchenko O.M., Honcharenko N.H (20017), Formuvannia oblikovoi polityky shchodo vyrobnychykh zapasiv v umovakh perekhodu do MSFZ [Formation accounting policy for inventories in the transition to IFRS] Stalyi rozvytok ekonomiky «Sustainable development of economy», No 1, pp. 94-99 URL: https://www.uniep.km.ua/images/uploads/_1_2017.pdf
Опубліковано
2020-09-25
Як цитувати
Панченко, О., & Лейко, А. (2020). ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО МСФЗ: запаси, обліково-аналітичне забезпечення, міжнародні стандарти фінансової звітності бухгалтерський облік, контроль, аналіз, зовнішні та внутрішні користувачі. Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки, (3 (47), 68-72. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/economics/article/view/1411
Розділ
Ринкові механізми обліку, аналізу та аудиту в національній економіці