FINANCIAL ANALYSIS OF PERFORMANCE INDICATORS AND WAYS OF ACCOUNTING AND AUDIT IMPROVEMENT OF PRODUCTION STOCKS AT THE WAREHOUSES OF PJSC «DNEPROSPETSSTAL»

Keywords: accounting, audit, production inventories, warehouse, enterprise.

Abstract

During the writing of the article, the authors achieved the goal, namely, to develop scientifically sound ways of improving of accounting and auditing at the stock of PJSC «Dniprospetsstal». The algorithm of analytical accounting forming for additional properties of inventories in the warehouses of PJSC «Dniprospetsstal» and information of the analysis of availability of inventories in the warehouse and the cost estimate of the composition of inventories in the prices of the nomenclature are offered. On the timeliness and correctness of the documentary registration of operations on the receipt of inventories to the warehouse of PJSC «Dniprospetsstal» depend on the accuracy of the attribution of their value to the cost of production, the rationality of estimation of work in progress. All these suggestions of forming analytical accounting for additional inventory properties and improving the documentation of stock availability and inventory make it possible to obtain more information from fewer documents, which, in turn, increases their informative and analytical nature. According to the results of the research, the methodology for carrying out the audit of inventory at the warehouses of PJSC «Dniprospetsstal» and the working documents of the auditor, which can be used at the enterprise for conducting better audit of production inventories, are proposed. The purpose of drafting the working documents for the audit of inventories at the warehouses of PJSC «Dniprospetsstal» is the need to form audit evidence to substantiate the audit opinion, as well as to confirm the facts of the audit in accordance with the legislative and standard (regulatory) requirements.
The practical implementation of the proposed recommendations for improving inventory accounting and auditing will help to improve the effectiveness of management decisions regarding the use of inventory by business entities.

References

1. Hamova O. V., Kozachok I. A., Marchenko. Udoskonalennya obliku vyrobnychykh zapasiv ta otsinka finansovoho stanu TOV «BZ ZBV» T.YU. Ashyfina. Investytsiyi: praktyka ta dosvid: naukovo-praktychnyy zhurnal[in Ukrainian].
2. Hamova O. V., Kozachok I. A. Formuvannya systemy obliku ta audytu stanu ta rukhu osnovnykh zasobiv na pidpryyemstvi Elektronne naukove fakhove vydannya «Efektyvna ekonomika». www.economy.com.ua, № 1, 2018 [in Ukrainian].
3. O.V. Hamova, L. K. Feofanov, YU. V. Rakytyansʹka. Shlyakhy vdoskonalennya obliku ta audytu vyrobnychykh zapasiv na skladakh PRAT «Dniprospetsstal» Investytsiyi: praktyka ta dosvid: naukovo-praktychnyy zhurnal.- vypusk 3. 2020. 57-62 [in Ukrainian].
4. Kozachok I. A. Analiz ta kontrolʹ pokaznykiv vykorystannya finansovykh resursiv u systemi upravlinnya diyalʹnistyu promyslovoho pidpryyemstva / I. A. Kozachok. - Visnyk Dnipropetrosʹkoho universytetu. Seriya «Ekonomika» [in Ukrainian].
5. Kulakovsʹka L. P. Orhanizatsiya i metodyka audytu: navch. posibnyk L. P. Kulakovsʹka, YU.V. Picha – K.: Karavella, 2005. 560s. [in Ukrainian].
Published
2020-12-30
How to Cite
Hamova, O., & Kozachok, I. (2020). FINANCIAL ANALYSIS OF PERFORMANCE INDICATORS AND WAYS OF ACCOUNTING AND AUDIT IMPROVEMENT OF PRODUCTION STOCKS AT THE WAREHOUSES OF PJSC «DNEPROSPETSSTAL». Bulletin of Zaporizhzhia National University. Economic Sciences, (4 (48), 60-70. Retrieved from http://journalsofznu.zp.ua/index.php/economics/article/view/1774
Section
National economy’s market mechanisms of accounting, analysis and audit