PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY IN UKRAINE

Keywords: digitalization, digitalization, digital economy, digital technologies, marketing, automation, remote control, communications, business processes, computerization

Abstract

The article is devoted to the study of the formation of promising mechanisms for the development of the digital economy, substantiation of the process of business digitalization, determination of the main goals of the implementation of digital development in Ukraine. The article investigates the number of enterprises that used computers and the average number of employees who used computers, by type of economic activity and with distribution by the average number of employees, the number of enterprises that had access to the Internet for types of economic activity. The influence of information, communication and digital technologies and means on the management of economic development is determined, the place of digitalization in modern management conditions is determined. A system for improving the process of digitalization of business has been formed.

References

1. Kontseptsiia rozvytku tsyfrovoi ekonomiky ta suspilstva Ukrainy na 2018–2020 roky. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80 (data zvernennia 22.10.2020)
2. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky: URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (data zvernennia 01.11.2020)
3. Polyanska, A. S., Kinash I. P., Savchuk P. V. Tsyfrovizatsiia yak chynnyk rozvytku personalu pidpryiemstva. The actual problems of regional economy development. 2.15 (2019): 94-106.
4. Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku tsyfrovoi ekonomiky ta suspilstva Ukrainy na 2018-2020 roky ta zatverdzhennia planu zakhodiv shchodo yii realizatsii: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17 sichnia 2018 r. № 67-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-cifrovoyiekonomikita-suspilstva-ukrayini -na- 20182020- roki- ta- zatverdzhennya- planu- zahodiv- shodo -yiyirealizaciyi (дата звернення 12.08.2020)
5. Fostolovych V.A., Tsyfrovizatsiia v suchasnii systemi upravlinnia. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, 2019, № 7.
6. Ofitsiinyi sait Instytutu ekonomichnykh doslidzhen ta politychnykh konsultatsii URL: http://www.ier.com.ua (data zvernennia 20.10.2020)
Published
2021-03-25
How to Cite
Maltuz, V., & Terentieva, N. (2021). PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY IN UKRAINE. Bulletin of Zaporizhzhia National University. Economic Sciences, (1 (49), 95-100. https://doi.org/10.26661/2414-0287-2021-1-49-17
Section
Theoretical and applied aspects of economic processes in Ukraine and in the worl