ОЦІНКА ДІЮЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА

  • В.В. Сьомченко
  • О.Р. Саєнко
  • М.С. Корохова
Ключові слова: основні засоби, національні стандарти, кодекс, бухгалтерський облік, закон, нормативно-правові акти.

Анотація

У статті досліджено та проаналізовано погляди вітчизняних та зарубіжних науковців щодо сутності поняття «основні засоби», як обліково-аналітичної категорії. Визначено основні відмінності в трактуванні терміну «основні засоби» в діючих нормативно-правових актах. На основі проведеного аналізу узагальнено поняття «основні засоби». Розглянуто систему нормативно-правових актів щодо регулювання бухгалтерського обліку основних засобів в Україні, ряд законів та нормативних актів які регламентують організацію бухгалтерського обліку на підприємствах. Досліджено мету державного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Визначено особливості бухгалтерського та податкового обліку основних засобів. Проаналізовано Наказ № 73 міністерства фінансів України «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1» Загальні вимоги до фінансової звітності» в порівнянні з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 1–5. Наказом № 73 від 07.02.2013 р. введені нові форми фінансової звітності, які максимально наближені до МСФЗ. Також, з’ясовано та показано різницю між НП(С)БО 7 «Основні засоби» та МСБО 16 «Основні засоби». Встановлено, що різниця полягає у сфері застосування, об’єктах оцінки та деталях оцінки вартості, що враховуються в цих двох нормативних документах в залежності від сфери застосування організацій, які їх використовують. Визначено, що Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, та інші необоротні активи їх класифікацію, а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності. За результатами виявлених розбіжностей, які заважають компаніям, що ведуть облік за національними стандартами, простіше вийти на міжнародний ринок. запропоновано національні стандарти наблизити до міжнародних, а особливо НП(С)БО 7, це дозволить гармонізувати вітчизняний облік з міжнародними стандартами та зменшити невідповідності й проблемні питання обліку основних засобів.

Посилання

1. Babich V. (2012). Vytraty na remont ta polipshennya osnovnykh zasobiv: oblikovyy i podatkovyy aspekty – [Costs for repair and improvement of fixed assets: accounting and tax aspects]. Bukhhaltersʹkyy oblik i audyt. Vol. 8. P. 10–13. [in Ukrainian]
2. Baranik O. Problemni pytannya podatkovoho obliku vytrat na remont ta polipshennya osnovnykh zasobiv – [Problematic issues of tax accounting of costs for repair and improvement of fixed assets]. URL: http://sophus.at.ua/publ/2012_12_11_12_kampodilsk/sekcija_2_ 2012_12_11 [in Ukrainian]
3. Bondar O. (2004). Problemy vyznannya osnovnykh zasobiv u bukhhaltersʹkomu ta podatkovomu obliku – [Problems of recognition of fixed assets in accounting and tax accounting]. Bukhhaltersʹkyy oblik i audyt. Vol. 3. P. 23–27. [in Ukrainian]
4. Instructions on the application of the Plan of accounts for the accounting of assets, capital, liabilities and business operations : Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated 11.30.1999. No. 291. Date of update: 07/29/2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text
5. Kovalʹov D. (2012). Dva remonty v odyn denʹ: yak vykorystaty 10%-vyy remontnyy limit – [Two repairs in one day: how to use the 10% repair limit]. Vse pro bukhhaltersʹkyy oblik. Vol. 108. P. 13–14. [in Ukrainian]
6. International accounting standard 16 “Fixed assets”. URL: www.minfin.gov.ua/document/92427/MSBO_16.pdf [in Ukrainian].
7. National Regulations (standard) of accounting 1 “General requirements for financial reporting” : approved. by order of the Ministry of Finance of Ukraine dated February 7, 2013. No. 3. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 [in Ukrainian]
8. National Regulations (standard) of accounting 15 “Income” : approved. by order of the Ministry of Finance of Ukraine dated November 29, 1999. No. 290. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99#Text [in Ukrainian]
9. National Regulations (standard) of accounting 16 “Expenses” : approved. by order of the Ministry of Finance of Ukraine dated December 31, 1999. No. 318. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00#Text [in Ukrainian]
10. National Regulations (standard) of accounting 7 “Fixed assets” : approved. by order of the Ministry of Finance of Ukraine dated September 25, 2009. No. 1125 (with changes and additions). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z 288-00 [in Ukrainian]
11. Pyrizhok Ye.S., Kulikova N.T. (2011). Ponyattya “osnovni zasoby” ta kanaly yikh vybuttya na pidpryyemstvi – [The concept of “fixed assets” and the channels of their disposal at the enterprise]. Problemy teoriy ta metodolohiyi bukhhaltersʹkoho obliku, kontrolyu i analizu. Vol. 2(20). P. 397–405. [in Ukrainian]
12. Tax Code of Ukraine dated 02.12.2010. No. 2755-17 (with changes and additions as of August 1, 2016 in accordance with Law of Ukraine 902-VIII). URL: http://zakon3.rada.gov. ua/laws/show/2755-17 [in Ukrainian]
13. On accounting and financial reporting in Ukraine : Law of Ukraine dated July 16, 1999 No. 996-XIV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14 [in Ukrainian]
14. Chernenko S.K. (2006). Pryroda osnovnykh fondiv – [The nature of basic funds] : monohrafiya. Rivne. 84 p. [in Ukrainian]
15. Yaloveha L.V. Oblik vytrat na remont ta polipshennya osnovnykh zasobiv: bukhhaltersʹkyy i podatkovyy aspect – [Accounting for repair and improvement of fixed assets: accounting and tax aspects]. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe [in Ukrainian]
Опубліковано
2024-01-24
Як цитувати
Сьомченко, В., Саєнко, О., & Корохова, М. (2024). ОЦІНКА ДІЮЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА. Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки, (4 (60), 60-64. https://doi.org/10.26661/2414-0287-2023-4-60-10
Розділ
Ринкові механізми обліку, аналізу та аудиту в національній економіці