СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ ВЗАЄМОДІЇ ШКОЛИ ТА СІМ’Ї В КОНТЕКСТІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

  • Н. В. Заверико
  • У. В. Авраменко
Ключові слова: взаємодія школи та сім’ї, соціально-педагогічна робота, інклюзивна освіта

Анотація

У статті висвітлено взаємовідносини між школою та сім’єю в контексті соціально-педагогічної діяльності, визначено сутність понять «взаємодія» та «соціально-педагогічна робота», розглянуто погляди видатних педагогів та проаналізовано історико-педагогічні передумови взаємодії школи та сім’ї, переваги сучасних моделей взаємодії школи та сім’ї. Визначено сутність, структуру та особливості поняття «соціально- педагогічна діяльність» у контексті роботи з батьками та значущими дорослими. Означено моделі соціально-педагогічної роботи з сім’ями дітей інклюзивних класів як особливого типу взаємодії школи та сім’ї. Визначено пріоритетні напрямки щодо процесу організації взаємодії школи та сім’ї в умовах інклюзивної освіти з метою створення єдиного освітнього простору «школа – дитина – сім’я». Доведено, що цілеспрямовано побудована взаємодія між школою та сім’єю може стати шляхом формування толерантного ставлення до осіб з особливими потребами та допоміжним засобом соціалізації учнів. Визначено пріоритетні форми організації партнерських взаємовідносин школи та сім’ї за кордоном та на вітчизняному просторі. Наголошується на тому, що впроваджена модель «відкритої школи» стала цінним надбанням на шляху побудови продуктивної взаємодії освітнього закладу та сім’ї, а також підґрунтям для процесу інтеграції дітей, що потребують додаткової педагогічної уваги. Означені ключові напрямки поліпшення взаємодії школи та сім’ї згідно з цією моделлю. Зазначено, що інклюзивна освіта ставить перед освітньою установою нові виклики щодо процесу організації взаємодії школи та сім’ї. Визначено, що означена модель включає підготовку педагогічних колективів до співпраці з батьками; цілеспрямоване вивчення сім’ї; інформування, психолого-педагогічну просвіту, навчання та виховання батьків; уключення батьків у діяльність творчих співтовариств; профілактику та попередження сімейного неблагополуччя. Авторами обґрунтовано необхідність будувати взаємодію школи та сім’ї з урахуванням потреб інклюзивного навчального простору, зроблено акцент на формуванні толерантності до осіб з особливими потребами шляхом такого типу взаємодії.

Посилання

1. Брицкая, Е.О. Диагностика готовности педагогов к дистанционному обучению детей с особыми образовательными потребностями. Человек и образование. 2013. № 3. С. 163-168.
2. Кузьмина, О. С. Подготовка педагогов к работе в условиях инклюзивного образования : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08: Омск, 2015. 319 с.
3. Шевців З. Вплив законодавчої бази інклюзивної освіти на підготовку майбутнього вчителя до роботи в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу. URL: file:///C:/Users/user/Desktop/NarOsv_2017_2_4.pdf. (дата звернення 30.11.2017)
4. Левчук Н. Нерівність доступу до освіти в Україні: соціальні детермінанти та наслідки URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/11703/15-Levchyk.pdf? sequence=1. (дата звернення 27.11.2017).
5. Беляев В. И. История социальной педагогики : учеб. пособие для студ. направления подготовки бакалавров в 3 ч. Магадан : СВГУ, 2014. ч 1. 326 с.
6. Галагузова М. А., Лушников А. М., Дорохова Т. С. История социальной педагогики: Хрестоматия-учебник : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. Москва: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 544 с.
7. Макаренко А. Человек должен быть счастливым. Избранные статьи о воспитании. Москва : Карапуз, 2009.
8. Сухомлинский В. А. Павлышская средняя школа: Обобщение опыта учеб.-воспитат. работы в сел. сред. шк. 2-е изд. Москва : Просвещение, 1979. 146 с.
9. Національна асоціація батьків та вчителів (National PTA). URL: https://www.pta.org/ (дата звернення 03.12. 17).
10. Пальчевський, С. С. Соціальна педагогіка : навч. посіб. Київ : Кондор, 2005. 560 с., с. 49–50.
11. George lucas educational foundation. Edutopia. URL: www.edutopia.org (дата звернення 03.12.17).
12. Воднева Г. Д. «Взаимодействие школы и семьи как условие повышения эффективности воспитательной системы». Современное оразование Витебщины. №4 (6). 2014.
13. Черепко Л. З., Волкова Л. М., Борисевич А. Р., Современный тандем: семья и школа : колективная монографія. Минск : Красико-Принт, 2009. 125 с.
Опубліковано
2018-12-17
Як цитувати
Заверико, Н. В., & Авраменко, У. В. (2018). СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ ВЗАЄМОДІЇ ШКОЛИ ТА СІМ’Ї В КОНТЕКСТІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 3-10. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1103